Juhtimisteenuse osutamise maksuriskid

BDO Ave Rego ja Urmas Võimre
BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre

BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre toovad välja kõige olulisemad punktid hiljutises „OÜtamise“ kohtuasjas ning selgitavad riske, mis kaasnevad juhtimisteenuse osutamisega läbi isikliku äriühingu.

Hil­juti nõus­tus Rii­gi­ko­hus (3-3-1-25-15) mak­su­hal­duriga kaa­suses, kus mak­su­hal­dur kva­li­fit­see­ris juha­tuse liik­me­tele kuu­lu­vate äri­ühin­gu­tega sõl­mi­tud käsun­dus­le­pin­gud (kon­sul­tat­sioo­ni­le­pin­gud) töö­le­pin­gu­teks.

Rii­gi­ko­hus nõus­tus ka sel­lega, et mak­su­hal­dur luges äri­ühin­gu­tele teh­tud väl­ja­mak­sed täies ula­tu­ses töö­taja neto­tas­uks, sel­gi­ta­des see­juu­res, et bru­to­tas­uks luge­mine pole põh­jen­da­tud, kui­võrd mak­su­sea­du­sed ei või­malda mak­sude tasu­mise ja kin­ni­pi­da­mise kohus­tusi üle anda töö­and­jalt töö­tajale.

Olu­li­se­mad punk­tid, millele mak­su­hal­dur käsun­dus­suhte töö­suh­teks klas­si­fit­see­ri­misel tugi­nes, olid järg­mised:

  • Käsun­di­saa­jad (juha­tuse liik­med, kes osu­ta­sid tee­nust oma äri­ühin­gute kaudu) täit­sid kon­sul­tat­sioo­ni­le­pin­gute alu­sel samu üles­an­deid, mida vara­semalt töö­le­pin­gute alu­sel ehk tege­mist oli töö­le­pin­gute jät­ku­mi­sega.
  • Käsun­di­saa­jad allusid käsundi andja osa­ni­kule, kes mää­ras tee­nus­le­pin­gute tasud, jagas töö­kor­ral­dusi ja –üles­an­deid.
  • Töö­üles­an­nete täit­miseks kasu­tati käsun­di­andja vara.
  • Käsundi võt­jate allu­vu­ses töö­ta­sid käsun­di­andja töö­ta­jad.
  • Töö­aeg ühtis käsun­di­andja tava­pä­rase töö­ajaga.
  • Käsun­di­saa­ja­telt ei nõu­tud käsun­dus­le­pin­gule omast aru­and­lust.
  • Juha­tuse liikme üles­an­ded moo­dus­ta­sid vaid väikse osa kõi­ki­dest käsun­di­andja pool täi­de­ta­va­test üles­an­ne­test.

Lisaks Rii­gi­kohtu sei­su­ko­hale, et juha­tuse ja nõu­kogu liik­me­tega seo­tud äri­ühin­gute puhul võib tehingu näi­lik­kus väl­jen­duda sel­les, ei juh­ti­mis- ja nõus­ta­mis­tee­nu­seid ei osu­ta­nud äri­ühin­gud, vaid füü­si­li­sed isi­kud, on Rii­gi­ko­hus välja too­nud, et töö­ta­ja­tega seo­tud äri­ühin­gute puhul väl­jen­dub näi­lik­kus sel­les, et käsun­dus­le­pingu ase­mel oli tege­mist töö­le­pin­guga. Mõle­mal juhul tuleb lepingu tei­seks poo­leks lugeda füü­si­list isi­kut ja tehing vas­ta­valt mak­sus­tada.

Tähe­le­panu tuleb pöö­rata ka sellele, et kui tehin­gute sisu osu­tub tege­li­kust eri­ne­vaks, puu­dub äri­ühin­gul õigus kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nuse arve­tel kajas­ta­tud käi­be­maksu sisend­käi­be­mak­suna maha arvata, kui­võrd töö­suhte raa­mes töö tege­mine ei ole käi­be­mak­sus­ta­mise mõis­tes ette­võt­lus.

Allikas: BDO

Osale arutelus

  • Ave Rego, BDO maksunõustaja
    Urmas Võimre, BDO maksu- ja ärinõustamisteenuste juht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Valdkonna tööpakkumised

Harju KEK otsib PEARAAMATUPIDAJAT

M-Partner HR OÜ

23. veebruar 2018

Deloitte otsib RAAMATUPIDAJAT

Deloitte Audit Eesti AS

25. veebruar 2018

Uudised

Tööriistad