Keskmise töötasu arvutamine

Katrin Sarap, NJORD Advokaadibüroo
Katrin Sarap, NJORD Advokaadibüroo partner, vandeadvokaat

Vabariigi Valitsuse määrus nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” reguleerib keskmise töötasu arvutamise aluseid ning keskmise töötasu arvutamist töötasu ja kalendritasu maksmisel.

Määruse järgi tehtavates arvestustes esineb eksimusi arvestamise aluseks võetavate päevade ja tasude puhul. Kuna arvestused tehakse peamiselt arvutiprogrammi alusel, tuleks veenduda, et programmi seadistus vastab kõne all olevale määrusele.

Millal keskmist töötasu arvestada

Keskmist töötasu tuleb arvestada töölepingu seaduses (TLS) reguleeritud koolitusaja eest (§ 28 lg 2 p 5), töö mitteandmise korral (§ 35), töötamise takistuse korral (§ 38), puudega lapse puhkuse ajal (§ 63 lg 2), puhkuse ajal (§ 70 lg 1), töötaja töölt omavolilise lahkumise korral (§ 74 lg 3), koondamishüvitise maksmisel (§ 100 lg 1), tööandjapoolse olulise lepingurikkumise korral (§ 100 lg 4), töösuhte õigusvastasel ülesütlemisel (§ 109 lg 1,2), haigushüvitise maksmisel (töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 12² lg 1), lapse toitmiseks ettenähtud ajal (TTOS § 10 lg 5,6), õppepuhkuse ajal (täiskasvanute koolituse seadus § 8 lg 3).

Kalendripäevapõhine versus tööpäevapõhine arvestus

Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas arvutamine toimub töö- või kalendripäevapõhiselt. Kalendripäevapõhist arvestust kasutatakse siis, kui sündmus toimub kalendripäevades (ajutine töövõimetus, õppepuhkus või põhipuhkus). Tööpäevapõhist arvestust siis, kui sündmus on tööpäevapõhine (näiteks koolituse aja eest, töötamise takistuse korral, puudega lapse lapsepuhkuse andmise korral).

Tööandjal keskmise töötasu ümberarvutamise kohustust ei ole, see tähendab, et kui keskmine töötasu on välja makstud, siis hiljem seda enam ümber arvutama ei pea.

Arvutamise aluseks võetavad summad ja periood

Keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse töötasuna teenitud summad. Arvutamine toimub arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kuu kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu (TLS § 5 lg 1 p 5). Töötasuna ei ole käsitletav päevaraha, puhkuse- ega haigushüvitis. Sissenõutavaks muutub töötasu palgapäeval. Palgapäev peab olema töötaja töölepingus kokku lepitud.

Arvutamise vajaduse teke

Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust, seda isegi siis, kui pooled on kokku leppinud puhkusetasu maksmises puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval. Haigushüvitise arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuu haiguse alguse kuupäev. Koondamisel ja hüvitise maksmisel töösuhte lõpetamisel vähem etteteatamata päevade eest makstava tasu arvutamisel aga töösuhte viimane päev.

Näide. Töötaja asub tööle 10.05.2015 ning ta saadetakse koolitusele 06.08.15. Töötaja palgapäev on iga kuu 10. kuupäev. Keskmise töötasu arvestamisel võetakse aluseks mai ja juunikuu, sest juulikuu tasu ei ole arvutamise hetkeks sissenõutavaks muutunud.

Arvutamise aluseks võetav ajavahemik

Kui töötaja on töötanud vähem kui kuus kalendrikuud, võetakse aluseks kuud, mille eest on tööajale töötasu sissenõutavaks muutunud. Kui arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud töötasu. Kui töötajale ei ole kuue kuu jooksul töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust. Kui töötajale ei ole rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul töötasu makstud, korrigeeritakse töötaja töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu indeksiga.

Arvutamise aluseks võetavate päevade arvu vähendamine

Arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu tuleb vähendada nende tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral TLS-i § 19 alusel (puhkus, ajutine töövõimetus, töötajate esindamine jne). Koondamishüvitise arvestamisel aluseks võetavaid tööpäevi vähendada nende tööpäevade ja tasu võrra, millal töötaja töötasu oli vähendatud töö mitteandmise tõttu (TLS § 37).

Oluline on meeles pidada, et haigushüvitise arvestamisel jäävad rahvus- ja riigipühad arvestuse aluseks võetava ajavahemiku sisse. Põhipuhkuse arvutamisel jäetakse rahvus- ja riigipüha arvutamiseks aluseks võetavatest kalendripäevadest välja.

Töötasu puhkusetasu asemel

Määrus annab võimaluse maksta puhkusetasu asemel kokkulepitud töötasu. Sellist võimalust saab kasutada juhul, kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu. Nimetatud juhul ei ole vaja puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu arvutada ning töötajale makstakse puhkusetasuna eelnevalt makstud töötasu. Puhkusetasu arvutamise vajadus puudub ka juhul, kui puhkusetasu arvutamisele eelnenud kuue kalendrikuu eest maksti lisaks muutumatu suurusega töötasule ka muutumatu suurusega lisatasu.

Näide. Töötajale maksti veebruarist kuni juulini iga kuu töötasu 1700 eurot (sh 200 eurot lisatasu). Töötaja läheb puhkusele augustis. Kuna töötajale on makstud arvutamise aluseks võetavatel kuudel muutumatu suurusega töötasu (sh lisatasu), puudub vajadus puhkusetasu arvestamiseks ning puhkusetasu makstakse 1700 eurot.

Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu

TLS-i § 70 lõike 2 järgi makstakse puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida puhkusetasu maksmises puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval. Praktikas ei ole probleeme tekitanud olukord, kus puhkusetasu arvutatakse ja makstakse välja eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust (nn tavapärane olukord). Erinevaid seisukohti on tekitanud see, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud puhkusetasu hilisemas maksmises. Kas puhkusetasu arvutatakse enne puhkusele jäämist, kuid väljamakse tehakse hiljemalt puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval või puhkusetasu arvutatakse palgapäeval ning siis tehakse ka väljamakse? Määruse järgi on puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust hoolimata puhkusetasu väljamaksmise kokkuleppest.

Näide. Töötaja puhkab 15.06.2015 kuni 26.06.2015. Pooled lepivad kokku puhkusetasu maksmises puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, milleks on 06.07.2015. Tööandja arvutab puhkusetasu välja 11.06.2015 (töötaja eelviimane tööpäev enne puhkuse algust; arvutamise aluseks võetavad kuud on maist oktoobrini) ning maksab arvutatud puhkusetasu välja 06.07.2015.

Puhkusetasu arvutamise aluseks võetavad tasud

Määruse järgi arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Kui arvestamise aluseks oleva kuu palgapäev ei ole saabunud, siis seda kuud arvestamise aluseks ei võeta, arvutamise aluseks võetavad kuud nihkuvad selle kuu võrra tahapoole.

Näide. Töötaja palgapäev on 08.06.2015. Töötaja läheb puhkusele 05.06.2015. Tööandja peab puhkusetasu arvutama ja tasuma 03.06.2015. Kuna maikuu töötasu ei ole puhkuse arvestamise vajaduse tekkeks veel saabunud, siis võtab tööandja puhkusetasu arvutamise aluseks ajavahemiku novembrist aprillini (mitte detsembrist maini).

Puhkusetasu ümberarvestamisest

Määrus ei kohusta töötajale varem makstud keskmist töötasu ümber arvestama. Kui arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuuel kuul töötasuna teenitud summa muutub töötajale sissenõutavaks pärast keskmise töötasu või muutumatu suurusega töötasu alusel arvestatud tasu maksmise kuupäeva, siis varem makstud keskmist töötasu ümber arvutada ei tule. Vaatamata määruses sätestatule võivad tööandja ja töötaja töölepingus või kollektiivlepingus kokku leppida töötajale soodsama tingimuse. See tähendab, et tööandja teeb ümberarvestuse ning ümberarvestuse tulemusena tehakse töötajale juurdemakse.

Näide. Töötaja teenis perioodil 01.01.14 kuni 31.12.14 täiendavat töötasu (lisatasu) ning see makstakse töötajale välja märtsis 2015. Töötaja oli puhkusel 2014. aasta juulis. Määruse järgi ei ole tööandja kohustatud töötajale makstud puhkusetasu ümber arvutama. Kui pooled on ümberarvestuses kokku leppinud, saab ümberarvestuse tulemusena kohaldada töötajale vaid soodsamat olukorda.

Kasutamata põhipuhkuse hüvitamine rahas

Kasutamata puhkus tuleb tööandjal töösuhte lõppedes välja arvutada ja hüvitada rahas.

Näide. Töötaja põhipuhkuse kestus kalendriaastas on 28 kalendripäeva. Töötaja töötasu on 1000 eurot. Töösuhe kestis 02.05.15 kuni 14.05.15 (13 kp). Puhkusepäevade arvu saamiseks: 13 kp x 28 kp / 365 kp = 0,997 päeva. Maikuus on kalendripäevi 31 (kuna maikuus on kaks püha, tuleb need lahutada arvestamise aluseks võetavatest kalendripäevadest), seega ühe kalendripäeva tasu: 1000 eurot / 29 kp = 34,48 eurot. Kasutamata puhkuse hüvitis: 34,48 x 0,997 = 34,38 eurot.

Osale arutelus

  • Katrin Sarap, vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo partner

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

MERKO otsib raamatupidamise osakonda RAAMATUPIDAJAT

Merko Ehitus Eesti AS

18. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad