Ettevõtjaks Soome

Soome maksusüsteem, raamatupidamine, ettevõtlus
Mari Kuljus, Kuljus Consulting Oy juhatuse liige

Kui kliendile arve esitanud ettevõttel puudub ettemaksuregistri registreering, on klient kohustatud arve summast enne väljamaksmist teatud osa kinni pidama ja kandma selle maksuameti kontole.

Soomlane oskab raha küsida ning kaupade ja teenuste eest makstakse õiglast hinda. Nii sellel kui ka mitmel muul põhjusel tundub Soome ettevõtluskeskkond eestlasele tihti ahvatlevana ning hoolimata Soomes asjaajamisega kaasnevast tohutust bürokraatiast ja kõrgena tunduvast  maksukoormusest otsustab nii mõnigi Soomes äri teha.

Põhjanaabrite ettevõtlusvormid

Nii nagu Eestis, on ka Soomes ettevõtlusega alustajal võimalik valida erinevate ettevõtlusvormide vahel. Välismaalastest ettevõtjad, kes koduriigis juba ettevõtlusega tegelevad, kasutavad tihti oma ettevõtte registreerimist Soome maksuregistrites või ettevõtte filiaali loomist. Kui aga peetakse mõistlikumaks siiski luua uus ettevõte, on levinumaid ettevõtlusvorme Soomes aktsiaselts (osakeyhtiö). Samuti on levinud tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana (yksityinen elinkeinoharjoittaja), keda enamasti kutsutakse lihtsalt T:mi või toiminimi.

Avalikud aktsiaseltsid (julkinen osakeyhtiö) on suured (minimaalne aktsiakapital 80 000 eurot). Isikuühingutest kasutatakse täisühingut (avoin yhtiö) ja usaldusühingut (kommandiittiyhtiö).

Soome ettevõtlusvormide peamised tunnused, nagu nõuded algkapitalile, asutajate arvule, juhtimine ja varaline vastutus, sarnanevad oma põhimõtetes Eesti vastavate ettevõtlusvormidega. Märkimisväärne erinevus võrreldes osaühingu asutamisega Eestis on aga see, et aktsiaseltsi asutamiseks tuleb kindlasti tasuda aktsiakapital ning aktsiaseltsi juhatusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.

Ettevõtte asutamine samm-sammult

Kui äriidee on läbi mõeldud ja analüüsitud ning sobiv ettevõtlusvorm valitud, on järgmine samm patendi- ja registriametile (PRH) esitatavate registreerimisvormide täitmine. Vastavad inglis- ja soomekeelsed vormid asuvad PRH ja Soome maksuameti (Verohallinto) ühise äriinfosüsteemi kodulehel. Ingliskeelsed vormid on küll olemas, aga registrile esitatavad dokumendid peavad siiski olema täidetud soome või rootsi keeles. Registreerimise riigilõivude suurus erineb olenevalt valitud ettevõtlusvormist. Hiljemalt dokumentide esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.

Olenevalt valitud ettevõtluse vormist võib või peab avama pangakonto. See protsess võib välismaalasele olla mõnevõrra keeruline ning mõistlik on enne panka minekut leppida kokku kohtumisaeg sobivas pangakontoris ja küsida täpselt üle, millised dokumendid panka kaasa võtta. Pangakonto avamisel tuleb kontole kanda aktsiakapital ettevõtlusvormide puhul, mis seda nõuavad.

Ettevõtte elektrooniline asutamine on võimalik vaid aktsiaseltsi asutamisel ning juhul, kui kõigil vorme allkirjastavatel isikutel on Soome isikukood ning internetipanga kasutajakoodid. Elektroonilise asutamise riigilõiv on mõnevõrra soodsam võrreldes pabervormidel asutamisega.

Registritesse kirjapanek

Äriregistris registreerimisele lisaks on Soomes kolm peamist maksuregistrit, milles registreerumine võib osutuda kohustuslikuks.

Soome ettevõtted tasuvad ettevõtte tulumaksu. Seda tasutakse ettemaksuna arvestatuna majandusaasta prognoositavalt maksustatavalt kasumilt ning ettemaksuregistris registreerumine on kohustuslik kõikidele Soomes tegutsevatele ettevõtetele.

Ettemaksuregistri registreering on üks märk, mille alusel potentsiaalne klient või koostööpartner saab näha, et ettevõtte maksuasjad on korras. Kui Soome kliendile arve esitanud ettevõttel puudub ettemaksuregistri registreering, on klient kohustatud arvest teatud osa kinni pidama ja kandma selle maksuameti kontole.

Enamikule Soomes tegutsevatele ettevõtetele on kohustuslik käibemaksukohustuslaste registris registreerumine. Käibemaksukohustuslaseks tuleb registreeruda, kui ettevõtte käive majandusaastal on vähemalt 8500 eurot.

Kui ettevõttes on kalendriaasta jooksul palgal vähemalt kaks palgasaajat püsivalt või kuus ajutise lepinguga palgasaajat, tekib kohustus registreeruda ka tööandjaregistris. Kui aktsiaseltsi omanikust juhatuse liige ettevõttes töötades täidab veel muid ülesandeid lisaks ettevõtte juhtimisele ja selle eest endale tasusid maksab, peetakse tedagi palgasaajaks. Füüsilisest isikust ettevõtjat palgasaajaks ei peeta.

Enamasti väljastatakse uuele ettevõttele registrikood kuni nädala jooksul registreerimisdokumentide esitamisest, teistesse registritesse kandmine võib aga võtta nädalaid. Lausa kuudepikkuseks võib osutuda nende välismaa era- ja juriidiliste isikute taustakontroll, kellel puudub ajalugu Soomes. Samuti tuleb küllalt sageli ette, et enne registritesse kandmist saadab maksuamet taotlejale kirju lisaküsimustega või sooviga andmeid täpsustada ja lisaselgitusi anda. Taotlust menetlev ametnik ei helista ega saada e-kirju, seetõttu tuleb tagada, et saate oma registreerimisdokumentides esitatud Soome ametlikult kontaktaadressilt teile edastatud posti õigel ajal kätte. Kuigi maksuametis ollakse kannatlikud ning mõnikord tähtajaks vastuse mittesaamisel saadetakse samasisuline kiri uuesti uue vastamistähtajaga, ei aita selline viivitamine kaasa ettevõtlustegevusega alustamisele ning kui vastamata jääb pikema aja jooksul, loeb maksuamet teema ammendatuks ega kanna ettevõtet soovitud registritesse. Kui olukord on jõudnud maksuameti sellise otsuseni, tuleb maksuregistreeringute protsessi alustada otsast peale, mis on taas ajamahukas ettevõtmine.

Nii nagu Eestis, on ka Soomes tegevusalasid, mis eeldavad lubade olemasolu. Tegevuslubade hankimine võib osutuda küllaltki pikaajaliseks ning valmis tuleb olla üksikasjaliku info andmiseks kavandatava äritegevuse kohta.

Lisaks riiklikele registritele ja lubadele võib mitmel tegevusalal sisuliseks töötegemiseks osutuda vajalikuks registreerumine tellija vastutuse registris (tilaajavastuu), milleta näiteks ehitus- ja ehituskoristusettevõtjaid tellijad üldse jutule ei võta.

Kindlustustooteid kasutatakse palju

Soome kindlustuskultuur on Eesti omast mõnevõrra ees ja ettevõtetele on loodud mitmeid kindlustustooteid, mida kasutatakse palju. Üks selline on ettevõtte vastutuskindlustus, mille abil kaetakse ettevõtte vea korral kliendile tekkinud kahju. Võimalik on kindlustuskaitse osta ka näiteks tegevuse katkemise juhuks. Ettevõtte registreerimisel on kindlasti hea kontakteeruda kindlustusfirmadega, tutvuda nende pakutavaga ning teha endale selgeks, mille vastu täpselt konkreetne kindlustustoode teid kaitseb.

Kohustuslikud on ettevõtja pensionikindlustus (YEL) ja töötajatega seotud kindlustused, mida müüvad samuti kindlustusfirmad.

Kuigi kindlustusmaksete määrad on riiklikult kinnitatud, võivad kindlustusandjate pakkumised olla küllaltki erinevad lisatoodete puhul ja muude tingimuste nüanssides. On ettevõtjaid, kes kasutavad vaid ühe kindlustusfirma teenuseid, kuid levinud on ka vajalike kindlustustoodete ostmine mitmelt pakkujalt. Kindlustusandmete esitamine ja arveldamine toimub kindlustusfirmadega sõlmitud lepingute alusel. Näiteks töötajate pensionikindlustuse ostmiseks pakutakse valdavalt makse suuruse määramist töötajate prognoositavalt aastaselt töötulult ning tegelikult arvestatud töötasude alusel on võimalik neid makseid teha vaid siis, kui klient on lepingu sõlmimisel vastava soovi esitanud. Aasta lõppemisel kontrollitakse tegelik palgatulu igal juhul üle ning vajaduse korral tehakse tasaarveldus. Andmete esitamise viisi ja tihedust saab muuta kord aastas.

Töötajate palkamine

Töötaja palkamine on vastutusrikas otsus, töösuhetega seotud nüansid on Soomes äärmiselt keerulised ning korralikult läbimõtlemata tegutsemine võib minna väga kalliks. Paljudel tegevusaladel reguleerivad töösuhteid kollektiivlepingud, mille tingimuste järgimine on kohustuslik. Valdav osa töötajatest on koondunud ametiühingutesse, nad teavad oma õigusi ning hoiavad neist ka jäigalt kinni.

Töösuhted on reguleeritud töölepingutega, käsundus- ja töövõtulepinguid, nagu neid Eestis kasutatakse, Soomes ei tunta.

Siiski, paindlikkust lisab võimalus kokku leppida töötundide vahemikus, mille tööandja töötajale võimaldab. Samuti võib kokku leppida, et töötaja kutsutakse tööle ainult vajaduse korral. Kuigi seadusega täpselt piiritletud, on Soomes suhteliselt levinud tähtajaliste tööde ja projektide väljamõtlemine ning vastavalt tähtajaliste töölepingute sõlmimine.

Tööaja ja selle eest arvestatud tasu üle arvestuse pidamine peab olema väga üksikasjalik. Enamasti koguneb töötajale töötatud aja eest puhkusepäevi või kui töötaja on kuu jooksul töötanud väga vähe, tekib tal õigus puhkusekompensatsioonile.

Tööandja varustab töötaja töö tegemiseks vajalike vahendite ja tööriistadega või maksab töötajale kompensatsiooni, kui töötaja kasutab isiklikke vahendeid ja tööriistu tööülesannete täitmiseks. Kui tööandja peab oluliseks, et töötaja pääseks kodust internetti, tohib ta maksuvabalt soetada töötajale koduse internetiühenduse või kompenseerida tema koduse interneti kulud proportsionaalselt tööülesannete täitmiseks tehtud kuludele või kuni 50% ulatuses.

Nii nagu Eestis, on ka Soomes tööandja kohustatud korraldama töötajatele tervisekontrolli. Töötaja haigestumine on tööandjale kulukas, sest vähemalt kümne esimese haiguspäeva eest maksab haigusraha tööandja. Seetõttu pööratakse siin palju tähelepanu ennetavale tegevusele ja töötajate töövõime säilitamisele. Tööandjal on õigus korraldada oma töötajatele lisaks kohustuslikule töötervishoiule põhjalik tervishoiuteenuste kättesaadavus, millega kaasneb õigus aktsepteerida ka ainult oma tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehti. Tööandja võimaldatavat arstiabi kättesaadavust hindavad töötajad kõrgelt.

Lisaks arstiabile võib tööandja korraldada töötajatele maksuvabalt spordi- ja muid tervise edendamise tegevusi tööandja ruumides või tasuda teatud summas töötajate sporditegemise ja kultuuriüritustest osavõtmise kulud.

Oluline on panna tähele, et tööandja tohib maksuvabalt tasuda, kuid mitte maksuvabalt töötajale kompenseerida töötaja tehtud kulutusi.

Tööandja võib korraldada töötajale teatud tingimustel ja määras tasuta transpordi tavalise töökoha ja kodu vahel. Samas, töölähetus tekib juba siis, kui töötaja on kohustatud ajutiselt täitma tööülesandeid kaugemal kui 15 km tavalisest töötegemise kohast. Olenevalt lähetuse kestusest võib tööandja töötajale maksuvabalt maksta toidu- või päevaraha.

Töötajate toitlustamise korraldamiseks on mitmesuguseid võimalusi. Teatud juhtudel on õigus maksta maksuvaba hüvitist, mõnel juhul kanda toitlustamisega seotud kulud osaliselt.

Soome töötaja on harjunud, et tema eest kantakse hästi hoolt. Tegevus- ja vastutusvaldkonniti on küll töötajate ootused neile pakutavate võimaluste, hüvitiste ja erisoodustuste osas mõnevõrra erinevad, kuid sellegipoolest on töötaja palkamise kavandamisel mõistlik kokku arvutada hea töötaja pidamisega kaasnevad kulud, võttes muu hulgas arvesse eeltoodu. Töötajate palkamisel, õigupoolest juba enne palkamist, tasub konsulteerida mõne personalivaldkonna spetsialistiga.

Raamatupidamise tähtsus

Järgmisest aastast hakkavad kehtima uued nõuded, mis vastavad paremini Euroopa Liidu regulatsioonidele ning vähendavad mikro- ja väikeettevõtete administratiivkohustusi, millest muidugi ei tule aru saada, et raamatupidamist peaks tegema iga ettevõtja ise. Soome ettevõtjate seas on levinud ütlus, et raamatupidaja on ettevõtja parim sõber.

Soome raamatupidamise toimkond (kirjanpitolautakunta) rõhutab, et raamatupidamine on kohustuslik kõikidele ettevõtetele ja alati, mitte alles pärast seda, kui ettevõte on registritesse kantud. Soomes tuleb kõik kohustuslikud deklaratsioonid esitada õigel ajal. Isegi siis, kui ettevõttes mingil põhjusel tegevust ei toimu.

Deklaratsioonide esitamata jätmine võib osutuda kulukaks, sest maksuamet eeldab, et registritesse kantud ettevõtted tegutsevad ning määrab hinnangulised maksud, mis on ettevõtjale tasumiseks kohustuslikud.

Pädeva raamatupidaja leidmisele tasub energiat kulutada. On selliseid ettevõtteid, kes peale raamatupidamise toetavad teid ka teiste tugiteenustega, mille hulka võivad kuuluda näiteks ettevõtte asutamisprotsessi korraldamine ja äriaadressi võimaldamine, aga ka juriidilised või personaliteenused või näiteks tõlketeenus. Praegusel ajal on võimalik juba valida ka selliste teenusepakkujate seast, kes on valmis teiega rääkima eesti keeles ja ajavad ametkondadega asju eeskujulikus soome keeles.

Osale arutelus

  • Mari Kuljus, Kuljus Consulting Oy juhatuse liige

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad