E-raamatu maksustamine: elust kaugele jääv regulatsioon

Internet pakub tänu oma olemusele nii uusi lahendusi, kuid samuti ka probleeme, millega paratamatult seisab silmitsi seadusandja. Üheks selliseks probleemiks on e-raamatute maksustamine.

Nimelt on meedias kajastatud informatsiooni kohaselt Maksu- ja Tolliamet seisukohal, et raamatutega (muuhulgas ka perioodilistele väljaannetele, töövihikutele jms) samalaadsetele infokandjatele ei kohaldu 9-protsendiline sooduskäibemaksumäär, vaid tavaline 20-protsendiline maksumäär ja seda ka juhul, kui toote sisu ei erine olulisel määral trükitud raamatu sisust.

Illustreerides nimetatud regulatsiooni vastuolulist on võimalik tuua järgmine näide raamatu ostmise näol:

Eesti mittemaksukohustuslasest tarbija A ostab Eesti raamatupoest raamatu „Õigus“ hinnaga 100 krooni ilma käibemaksuta. Lähtudes KMS § 15 lg-st 2 kohaldub vähendatud käibemaksumäär summas 9 % tehingu summast ehk siis 9 krooni. Raamatu kogumaksumus tarbijale on 109 krooni.

Mittemaksukohustuslasest tarbija A ostab elektroonilise raamatu „Õigus“ hinnaga 100 krooni ilma käibemaksuta Eesti e-poes. Lähtudes KMS § 15 lg-st 1 kohaldub standart käibemaksumäär summas 20 % tehingu summast ehk siis 20 krooni. Raamatu kogumaksumus tarbijale 120 krooni.

Seega tekkib küsimus, kas selline maksuõiguslik vahetegemine on õigustatud või mitte.

Siinjuures tuleb pöörata veelkord tähelepanu sellele, et raamatu mõistet ei ole õigusaktides sätestatud ning maksuseaduste kommentaaride kohaselt võib juhinduda raamatu tavatähendusest: raamat on graafilises vormis (kirjamärgid, noodid, pildid) salvestatud teabe säilitamise vahend. Väidetavalt peab raamat olema trükitud ja köidetud. Maksu- ja Tolliameti käsitluse kohaselt, annab raamat edasi selle autori või koostaja sõnumit, st lugeja ei täienda raamatut omalt poolt (vastupidiselt näiteks ristsõnamõistatuste kogumikele, värvimisraamatutele, õpilaspäevikutele, töövihikutele jms). Teatavasti lähtutakse töövihiku ning perioodilise väljaande defineerimisel samast käsitlusest, mille kohaselt on määravaks tingimuseks eelkõige graafiline ja füüsiline vorm.

Antud raamatu või sarnase toote definitsioon, mille kriteeriumiks on füüsiline vorm, ei lähtu enam selle tavatähendusest, vaid pigem traditsioonilisest tähendusest, mis võis olla aktuaalne 10 aastat tagasi. Käesolevaks ajaks on muutunud tavapäraseks, et raamatud edastatakse elektrooniliselt. Kui võrrelda paberkandajal raamatut ning sama elektrooniliselt vormistatud ning edastatud raamatut, siis on nimetatud raamatud tarbimise seisukohalt absoluutselt identsed.

Loomulikult võivad sarnased või samad tooted saada ka erinevaks (raamatud, mis on alla laaditud Internetist võivad sisalda videot, animatsiooni või olla pidevalt uuendatud, mida trükitud raamatud ei ole). Kuid juhul, kui seda ei ole tehtud, siis on tegemist täpselt sama tootega .

Eesti Maksu ja Tolliameti seisukohalt võeti traditsiooniliste raamatute alandatud käibemaksumäär Euroopa Liidu käibemaksuterritooriumil kasutusele selleks, et tagada selle elujõulisus ja konkurentsivõime teiste infokandjate (peamiselt elektrooniliste) seas. Miks peaks tagama traditsioonilise raamatu (eeldatavasti ka perioodilise väljaande või töövihiku) elujõulisus ja konkurentsivõime maksuõiguslike vahenditega ei ole selge. Euroopa Parlamendi Majandus- ja Rahanduskomisjon on asunud seisukohale, et seda tuleks teha tervislikumate lugemisharjumuste säilitamise huvides.

Selline põhjendus on äärmiselt kahtlane, kuna juba olemasolev IT tehnoloogia lubab elektroonilist lugemist, mis on sama tervislik või isegi parem arvestades paberi kvaliteeti ning soovi korral jääb tarbijal alati võimalus printida välja vastav elektrooniline raamat, et tagada tervislikumat lugemisharjumust.

Vähendatud käibemaksumäära kehtestamine teatud kaupade või teenuste suhtes on õigustatud eelkõige sellega, et see soodustab teatud kaupade või teenuste tarbimist, mis on teatud põhjustel alatarbitud. Muuhulgas soodustab see selliste kaupade ning teenuste tarbimist, milledel on üldine positiivne mõju nii isikule kui ka riigile tervikuna. Teiseks, vähendatud käibemaksumäära eesmärgiks on tagada, et madalama sissetulekuga majapidamistele oleks teatud teenuste ning kaupade tarbimine kättesaadav. Seega, peab teatud teenuse või kauba vähendatud käibemaksumäära taga olema mingi väärtus, mida taotletakse või toetatakse riigi poolt.

Selliseks väärtuseks võib pidada elanikkonna kultuurilise ning hariduse taseme tõstmist. Kogumis annab see positiivse tulemi nii riigile, kes saab endale haritud elanikkonna, kui ka indiviidile, kelle silmaring, tööoskused, ambitsioonid jne võivad paraneda tänu lugemisele. Kuna elektroonilise ning traditsioonilise raamatu lugemise (ehk siis tarbimise) seisukohalt ei ole sisulist vahet sealt saadava informatsiooni suhtes, siis ei ole põhjendatud vähendatud käibemaksumäära kohaldamine üksnes traditsioonilisele raamatule, perioodilisele väljaandele jms. Elektroonilistel toodetel on täpselt sama eesmärk või hüve, mis on traditsioonilistel toodetel: uued teadmised, lugemine, isiku vaimne arendamine jms.

Arvestades e-kaubanduse olemust, siis võrreldes trükitud raamatute, väljaannetega jms edastatakse tihti elektroonilised raamatud, väljaanded vahetult tarbijatele (s.t. kas ilma või minimaalse vahendajate arvuga). 06/03/2008 avaldatud Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on aga vähendatud käibemaksumäär kõige efektiivsem siis, kui teenused või kaubad edastatakse vahetult tarbijatele. Seega, oleks vähendatud käibemaksumäära kehtestamine elektroonilistele kaupadele (st teenustele KMS ning käibemaksudirektiivi mõttes) isegi efektiivsem võrreldes traditsiooniliste raamatute suhtes kohaldatava vähendatud käibemaksumääraga.

Kas sama kauba või teenuse müüki tuleks sõltuvalt turustamiskanalist käsitleda erinevalt? Kas jaemüügipunktis ja tarbija arvutiekraanile toimetatava raamatu müüki tuleks maksustamise mõttes erinevalt käsitleda? Võttes arvesse maksustamise neutraalsuse põhimõtet ja asjaolu, et seal, kus ühelt turustamisviisilt teisele üleminek on tehniliselt lihtne, oleks kohane vastuolulise riski vähendamise käsitlemine. See on võimalik siis, kui elektroonilised tehingud maksustatakse ühesuguse käibemaksumääraga nagu nende materiaalsed analoogid.

Tähelepanuväärseks asjaoluks on see, 10 märtsil 2009.a avaldas Euroopa Majandus ja Rahandus Komisjon pressiteate, mis käsitles muuhulgas raamatute vähendatud jms käibemaksumäära. Nimetatud pressiteade kohaselt on liikmesriigid jõudnud poliitilisele otsusele, et liikmesriikidel peab olema valikuvõimalus kehtestada vähendatud käibemaksumäära kõigil füüsilistel kandjatel olevatele raamatutele. Nimetatud poliitiline otsus on sätestatud Nõukogu Direktiivis 2009/47/EÜ, mis jõustus 1 juunil 2009.a. Nimetatud muudatuse põhjuseks on eelkõige asjaolu, et oli vaja ajakohastada Käibemaksudirektiivi III lisas olevat viidet raamatutele ning teistele toodetele, eesmärgiga võtta arvesse tehnika arengut.

Vähemalt teoorias pidi see tähendama, et vähendatud käibemaksumääraga peavad olema ka hõlmatud audioraamatud, CDd, Braille´i kirjas raamatud või muud samalaadsed füüsilised kandjad, mille sisu ei erine oluliselt trükitud raamatute sisust. Kuna elektroonilise raamatu andmekandjaks on ka arvuti, siis ka on arvutis olevate raamatute puhul võimalik kohaldada vähendatud käibemaksumäära. See oma poolt peaks tähendama, et kõik nimetatud kaupade vormid peavad olema maksustatud ühtemoodi, ehk siis vähendatud käibemaksumääraga.

Samas, vaatamata asjaolule, et üksi e-raamat ei saa eksisteerida ilma füüsilise kandajata, sest seda alati salvestatakse teatud füüsilistele andmekandajale, on 14.06.10.a avaldatud vastuses leidnud Euroopa Komisjon, et e-raamatud on välistatud eespool nimetatud direktiivi kohaldamisealast ning vähendatud käibemaksumäära ei tohi seega kohaldada. Selline seisukoht on äärmiselt kahetsusväärne, kuna see on vastuolus neutraalsusega põhimõttega, mille kohaselt ekvivalentsed tehingud tuleb maksustada ühetaoliselt, on samuti vastuolus eespool mainitud vähendatud käibemaksumäära eesmärgiga ning see oma poolt põhjustab konkurentsi moonutamist.

Neutraalsuse probleem võib tõsiselt ohustada maksusüsteemi õiguspärasust. Maksusubjektide seas valitseb arvamus, et mainitud kaks kohaletoimetamise viisi ongi vaid sama toote kohaletoimetamise erinevad viisid. Seadus, mis käsitleb neid erinevate toodetena, tundub siis reaalsest maailmast kaugele jäävat. Seega  küsimus e-raamatute maksustamise kohta, peab olema laiem ning hõlmama ka perioodiliste väljaannete, töövihikute, Braille´i kirjas raamatute, CD raamatute jms maksustamist.

Kui riik kehtestab vähendatud käibemaksumäära (ning muud maksuvabastused) üksnes nn traditsioonilisele raamatutule, perioodilistele väljaannetele jne, siis see on vastuolus maksustamise neutraalsusega põhimõttega, mis annaks aluse õiguslikke probleemide ning põhjendatud vaidluste tekkimiseks. Tagades maksuõigusliku süsteemi õiguspärasust peavad kõik eespool viidatud kaupade vormid olema maksustatud ühtemoodi, ehk siis vähendatud käibemaksumääraga.

Mõistagi tähendab selline lahendus kaotust riigieelarve seisukohalt. Seda eriti, kui e-raamatute populaarsus kasvab. Kuid samal ajal, vaadeldes olukorda õigusriigi seisukohalt, tekib dilemma. Kumb on tähtsam kas maksutulu või õigusriik (kui kõrgeim demokraatliku riigi väärtus)? Loomulikult on riigil vaja makse, et ülal pidada avalike teenuseid ning kindlustada inimestele heaolu. Juhul kui jätkata e-raamatute ja muude e-toodete maksustamist vanade põhimõtete põhjal, laheneb dilemma raha kasuks. Seega kannatab õigusriigi idee. 

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad