FIE maksukohustused

Vaata, milliseid makse, millal ning kui palju tuleb FIEl tasuda.

1. SOTSIAALMAKS

Põhimõtted

FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.
FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Alates 2007. aastast arvatakse sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga.
FIE on kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid.
FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluskuludes.

Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine
Sotsiaalmaks arvutatakse eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel.

Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas deklaratsiooni (vormil E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vormiga A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit).

Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta.

Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik).

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest, iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2009. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 4350 krooni, millelt tekib ühe kvartali sotsiaalmaksu kohutuseks 4306,5 krooni (3*4350*33%), kohustuse tasumisel tuleb aga arvestada maksusummade täiskroonideks ümmardamisega. Et vältida ümardamisest tulenevat vahet, siis 2009 aasta avansiliste maksete arvutamisel võetakse aluseks aasta summa(12*4350*33%=17226), millest tulenevalt võivad kvartali maksed võivad olla erinevad.

FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui:

1. ta on riikliku pensioni saaja

Kui FIE on riikliku pensioni (vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, toitjakaotuspensioni või rahvapensioni) saaja olnud kogu kvartali jooksul, ei pea ta sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

Näiteks:
* FIE hakkab saama riiklikku pensioni kvartali kestel, siis maksab ta sotsiaalmaksu avansilisi makseid nende kuude eest, mil ta riikliku pensioni saaja ei olnud.

* Kui FIE saab riikliku pensioni saajaks I kvartali esimesel kuul (jaanuar), siis tal selle kvartali eest sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise kohustust ei ole.

* Kui FIE saab riikliku pensioni saajaks I kvartali teisel kuul (veebruar), on sotsiaalmaksu avansilise makse summa selle kvartali eest 1436 krooni.

* Kui FIE saab aga riikliku pensioni saajaks I kvartali kolmandal kuul (märts) on sotsiaalmaksu avansilise makse summa selle kvartali eest 2871 krooni.


2. ta alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul
* Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende kuude eest, mil ta on FIE-ks registreeritud.

* Kui FIE alustab ettevõtlust enne 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks.

* Kui FIE lõpetab ettevõtluse pärast 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks.

3. tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus
* Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel riik, linn või vald ning kui see summa on vähemalt 4307 krooni kvartalis, siis ei pea FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

* Kui tööandja, riik, linn või vald maksab FIE eest kvartalis sotsiaalmaksu vähem kui 4307 krooni, siis peab FIE ise puudujääva osa tasuma.

Näide
Tööandja maksis I kvartalis FIE eest sotsiaalmaksu 800 krooni, seega peab FIE ise täiendavalt juurde maksma 4307 – 800 = 3507 krooni.

Abi sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestamisel
Sotsiaalmaksu avansilise makse summa arvestamisel saab abi maksu- ja tollikeskuste teeninduskohtadest või e-maksuametist/e-tollist.


2. TULUMAKS

Põhimõtted

FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.
Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na registreeritud füüsiline isik.

Enne FIE-na registreerimist tehtud kulud võib ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade ja registreeringute saamisega.

Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu.
Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.
Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.

Tulumaksumäär 2009. aastal on 21%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.

Tulu deklareerimine, tulumaksu arvutamine ja tasumine
FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks (e-maksuameti/e-tolli vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist).

FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus.

Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud ettevõtlustulu alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobrit, ja FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks.

Samaks tähtajaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu.

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine
Ettevõtlusega alustav FIE ei pea esimesel maksustamisperioodil avansilisi makseid tasuma. Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu.

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märtsile) järgnevast kvartalist, iga
kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvestatakse eelmise tegevusaasta maksustatava tulu alusel.

Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on ¼ eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast, st näiteks 2009. aastal makstakse avansiliste maksetena kokku ¾ 2008. aasta ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast.

Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgnevalt: eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ettevõtluse maksustatav tulu (st tulu pärast sotsiaalmaksu kuluga korrigeerimist) korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Näide
FIE 2008. aasta ettevõtluse maksustatav tulu oli 70 000 krooni ja tulumaksumäär oli 21%.
2009. aastal on ühe avansilise makse suuruseks seega:
70 000 x 0,21 : 4 = 3675 krooni.


FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:
• ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);

• kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 1000 krooni;

• kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu (eelmise perioodi tuludeklaratsiooni vormi E real „Maksustatav tulu” on null);

• kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;

• kui ettevõtlus on peatatud.

Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse oma kliendihaldurile. Taotlus tuleks esitada soovitavalt 30 päeva enne avansilise makse tasumise tähtaega.

3. KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE

Põhimõtted

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset.

Makse määr on 2% maksustatavast tulust.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud eelmise tegevusaasta maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.8 („Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”).

MÄRKUS: Tulenevalt kogumispensionide seadusest muudatustest on alates 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta 31. detsembrini sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse ajutiselt peatatud.


4. TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE

Põhimõtted

* FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

* FIE kui tööandja peab kinni pidama oma töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt töötuskindlustusmakset.

* Kui FIE on tööandja, peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset ja see on FIE ettevõtlusega seotud kulu.

Allikas: maksu-ja tolliamet

Osale arutelus

  • Lemmi Kann

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Tripod Grupp OÜ

30. november 2018

MAXIMA EESTI OÜ ootab oma meeskonda PALGAARVESTAJAT

Maxima Eesti OÜ

19. november 2018

Uudised

Tööriistad