Kuidas arvestada ja deklareerida kohustuslikku kogumispensioni 2009. aasta 1. juunist

2009. aasta 28. mail jõustub kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (RT I 2009, 26, 161), millega reguleeritakse kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemise korda aastatel 2009 - 2017.

Seadusega nähakse ette, et alates 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta 31. detsembrini on sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse ajutiselt peatatud ning aastal 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad. II sambaga liitunutele antakse seaduse kohaselt võimalus soovi korral avalduse alusel jätkata 2010. aastast kohustusliku kogumispensioni makse tasumist, samuti nähakse ette võimalust kõrgendatud määradega sissemaksete tegemiseks aastatel 2014 - 2017 (vt lisaks http://www.fin.ee/?id=80979 , http://www.fin.ee/doc.php?82392).

Nagu oli ette nähtud 2002. aasta 1. juulist jõustunud pensioni II samba süsteemiga, koosnevad kohustusliku kogumispensioni süsteemi sissemaksed kahest komponendist – kohustusliku kogumispensioni maksest (2% - reguleeritud kogumispensionide seaduses) ja sotsiaalmaksu osast (4% - reguleeritud sotsiaalmaksu seaduses).

Kuna kogumispensioni kohustatud isiku (v.a FIE) kogumispensioni maksete (2%) tasumine toimub väljamakse tegija poolt makse kinnipidamise teel, selgitame järgnevalt makse kinnipidajatele (tööandjatele) muudatusi kogumispensioni makse kinnipidamisel ja deklareerimisel.

1. Muudatused kogumispensioni makse (2%) kinnipidamise korras

Makse kinnipidaja peab arvesse võtma järgmist:

1.1. Maksuarvestuses kehtib kassapõhine arvestusprintsiip, mis tähendab, et makse peetakse kinni maksustamisperioodil e kalendrikuus tehtud väljamaksetelt, olenemata sellest, millise kuu eest tasu on arvestatud. Makse kinnipidamisel tuleb lähtuda väljamakse tegemise päeval kehtinud seaduse regulatsioonist. Seega kohustusliku kogumispensioni makset peetakse 2009. aastal kinni kuni 31. maini tehtud väljamaksetelt. 

Näiteks kui II sambaga liitunud töötajale makstakse maikuu jooksul välja aprillikuu palk 10 000 krooni ja juunikuu puhkusetasu 10 000 krooni, tuleb maikuus tehtud väljamaksete kogusummalt e 20 000 kroonilt kinni pidada kogumispensioni makse määraga 2% e 400 krooni ja

deklareerida see maksudeklaratsioonil TSD maikuu kohta,
mille esitamise tähtaeg on 10. juunil (maikuu deklaratsioon tähendab, et maksustamisperioodiks on mai, mitte juuni, mille 10. kuupäevaks tuleb deklaratsioon Maksu- ja Tolliametile esitada).

Maikuu TSD lisa 1

Ees-
ja pere-
konnanimi
Isikukood
 
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud
Arvutatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
Kinnipeetud tulumaks
maksuvaba
tulu summa
elatis
1
2
3
31
32
4
5
6
Nimi
IK
X
2250
 
6600
20000
3618
 

Väljamaksed koodide järgi
Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
0,6%
Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset
Kinnipeetud kogumis-pensioni makse
2%
Summa
kood 01
Kood
Summa
Kood
Summa
Kood
Summa
7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
7.3
7.3.1
8
9
10
20000
 
 
 
 
 
 
120
20000
400
Veerg 10 = 2% veerust 5.

1.2. Ajavahemikul 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 kogumispensioni kohustatud isikule tehtud väljamaksetelt kohustusliku kogumispensioni makset enam kinni ei peeta ja maksudeklaratsioonil TSD ei deklareerita.
Esimeseks maksudeklaratsiooniks ilma kogumispensioni makseta 2009. aastal on vorm TSD, mis esitatakse juunikuu kohta ja mille esitamise tähtaeg on 10. juulil. 
Näiteks kui maikuu palk (10 000 krooni) makstakse töötajale välja juunis, siis sellelt palgalt kogumispensioni makset kinni ei peeta ega deklareerita.
Seega 2009. aasta juuni kuni detsembri maksustamisperioodide kohta esitatavatel maksudeklaratsioonidel TSD põhivormi rida 6 ja lisa 1 veergu 10 ei täideta.
Juunikuu TSD lisa 1
Ees-
ja pere-
konnanimi
Isikukood
 
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud
Arvutatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
Kinnipeetud tulumaks
maksuvaba
tulu summa
elatis
1
2
3
31
32
4
5
6
Nimi
IK
X
2250
 
3300
10000
1586
 
Väljamaksed koodide järgi
Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
2%
Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset
Kinnipeetud kogumis-pensioni makse
2%
Summa
kood 01
Kood
Summa
Kood
Summa
Kood
Summa
7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
7.3
7.3.1
8
9
10
10000
 
 
 
 
 
 
200
10000
0
Veerg 10 = 0.
* Deklaratsioone kontrollitakse e-maksuametis/e-tollis sisestamisel automaatselt ja ei lasta kinnitada selliseid TSD deklaratsioone juuni ja järgnevate maksustamisperioodide kohta kuni 2009. aasta lõpuni, kus on täidetud lisa 1 veerg 10.
* Pärast infotehnoloogiliste muudatuste teostamist deklaratsioonide sisestamise ja kontrollimise rakendustes võimaldatakse e-maksuametis/e-tollis juunikuu vormi TSD (esitamise tähtaeg 10. juulil) täitmist alates 1. juulist.
* Töötuskindlustusmakse määrade muutmise kohta loe: http://www.emta.ee/24999.
1.3. Vigaste TSD maksudeklaratsioonide parandused tehakse senises korras, st parandatakse vastava maksustamisperioodi deklaratsiooni, lähtudes tol perioodil kehtinud maksustamise reeglitest.
1.4. 2009. aasta lõpus tuleb tööandjal kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt, kes tema töötajatest on avaldanud soovi jätkata 2010. aasta 1. jaanuarist kogumispensioni makse tasumist. II sambaga liitunud inimesed (sh need, kes liituvad 2009. aastal) saavad soovi korral jätkata omapoolsete sissemaksete tegemist avalduse alusel 2010. aasta algusest. Kui inimene otsustab kogumispensioni maksete tegemise jätkamise kasuks, peab ta esitama selle kohta avalduse 2009. aasta 1. oktoobrist kuni 30. novembrini pankadele või Pensionikeskuse kodulehel „Minu konto" rubriigis). Tööandja jaoks tähendab see kahte erinevat makse kinnipidamise skeemi:
Kui töötaja on esitanud eelnimetatud avalduse, siis peab tööandja alates 2010. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt uuesti hakkama kinni pidama kogumispensioni makset 2%-lises määras.

Kui töötaja ei ole vabatahtliku kogumispensioni jätkamise avaldust esitanud, siis tööandja ei pea kogumispensioni makset kinni ka 2010. aasta jooksul. Avaldust mitteesitanud isikute palkadelt taastatakse kogumispensioni makse kinnipidamine seaduse kohaselt alates 2011. aasta 1. jaanuarist 1%-lises määras ning 2012. aasta 1. jaanuarist 2%-lises määras.
 1.5. Aastast 2012 jätkub tavapärane sissemaksete režiim kõikide kohustatud isikute suhtes.
2. Muudatused sotsiaalmaksu kogumispensioni osa (4%) eraldamise korras
2.1. Sotsiaalmaksu maksja (tööandja) maksab sotsiaalmaksu endiselt 33% sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt. Tööandja ei tegelenud senise korra järgi ja ei tegele ka edaspidi sotsiaalmaksu kogumispensioni osa arvestamisega. Sotsiaalmaksu osa (seni 4%), mida lisatakse töötaja enda maksele maksumaksja eest tasutava sotsiaalmaksu arvelt, arvutab Maksu- ja Tolliamet ise.
2.2. Lisaks kinnipeetud maksele (2%) kannab Maksu- ja Tolliamet 2009. aasta 31. maini kohustatud isikule tehtud väljamaksetelt tasutud sotsiaalmaksust isiku pensionifondi 4%, riikliku pensionikindlustuse eelarvesse 16% ning ravikindlustuse eelarvesse 13%. 
2.3. Ajavahemikul 2009. aasta 1. juunist kuni 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu osa II samba pensionifondidesse ei kanta. Nimetatud perioodil kantakse kogu isiku eest makstava sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (20%) riikliku pensionikindlustuse eelarvesse.
2.4. Kui aastatel 1942 - 1954 sündinud kohustatud isik esitab vabatahtliku kogumispensioni maksete jätkamise avalduse (vt p 1.4), siis alates 2010. aasta 1. jaanuarist jätkatakse nende isikute osas II samba pensionifondidesse sissemaksete tegemist ka 4% ulatuses sotsiaalmaksust (kohaldub tavaline sissemaksete skeem 2 + 4%).
2.5. 1955. aastal ja hiljem sündinud kohustatud isiku eest tasutud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (20%) kantakse 2010. aastal riikliku pensionikindlustuse eelarvesse, 2011. aastal 2% II samba pensionifondidesse ja 18% I samba eelarvesse.
2.6. Aastast 2012 jätkub tavapärane sissemaksete režiim kõikide kohustatud isikute suhtes. 
3. Võimalikud sissemaksete kombinatsioonid
 
1955. aastal või hiljem sündinud liitunu
1942-1954 sündinud liitunu
Isik ei soovi 2% sissemakset jätkata (vaikimisi)
Isik soovib 2% jätkata
 
Isik ei soovi 2%+4% sissemakset jätkata (vaikimisi)
Isik soovib 2%+4% jätkata
 
Ei soovi kõrgendatud määra (vaikimisi)
Soovib kõrgendatud määra
Ei soovi kõrgendatud määra (oma osa tõsta)
Soovib kõrgendatud määra (oma osa tõsta)
Ei soovi kõrgendatud määra
Soovib kõrgendatud määra
2009 II pa
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
2010
0+0
0+0
2+0
2+0
0+0
0+0
2+4
2011
1+2
1+2
2+2
2+2
1+2
1+2
2+4
2012
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
2013
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
2+4
Sissemaksete protsendimäärad, kus esimene number tähistab kohustusliku kogumispensioni makset (inimese palgast kinnipeetav osa) ja teine sellele sotsiaalmaksu vahenditest lisatavat.
Allikas: seaduseelnõu 476 SE seletuskiri.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad