TEENUSE arvele märgitavad viited

Allolevates tabelites on ära toodud arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõikele 8. Viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel).

Nr

Teenus

Käibemaksu-seadus

Direktiiv 2006/112

Kuues
Direktiiv

1. Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus, sealhulgas ehitamine, hindamine või hooldamine või kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus ja majutusteenus § 15 lg 4 p 1 * 194* Art 21*
2. Välisriigis osutatav kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusteenus, mille hulka arvatakse ka asjaomase ürituse korraldamine § 15 lg 4 p 1 * 194* Art 21 *
3. Töö välisriigis asuva vallasasjaga (teenus maksustatakse Eestis, kui teenus osutatakse Eesti maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele ning vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist selle teenuse osutamise liikmesriigist välja) § 15 lg 4 p 1 * 194* Art 21 *
4. Väljaspool Eestit osutatav kaubaveoteenus, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused; väljaspool Eestit osutatav reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine (ei kohaldata kauba ühest liikmesriigist teise veo teenusele, sellise veo korraldamisele ega sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenustele) § 15 lg 4 p 1 * 194* Art 21 *
5. Töö Eestis asuva vallasasjaga, kui vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist Eestist välja ja teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele. § 15 lg 4 p 1 * 194* Art 21 *
NB! Tabeli ridades 6-19 nimetatud teenus maksustatakse nullprotsendilise maksumääraga juhul, kui see osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele või ühendusevälise riigi isikule
6. Intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
7. Reklaamiteenus § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
8. Konsultatsiooni-, raamatupidamise-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
9. Tööjõu kasutada andmine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
10. Vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
11. Elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide õiguse loovutamine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
12. Elektrooniliselt osutatav teenus § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
13. Vahendamisteenus § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
14. Töö teises liikmesriigis asuva vallasasjaga, kui vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist sellest liikmesriigist välja § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
15. Kauba ühest liikmesriigist teise veo teenus, kaasa arvatud kauba vedu Eestisse või Eestist, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
16. Kaubaveoteenus, mida osutatakse Eestis, kui see moodustab osa veost, mis algab või lõpeb teises liikmesriigis, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
17. Maagaasi või elektrienergia võrguühendusele ligipääsu võimaldamine või maagaasi ja elektrienergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
18. Tasu eest tabeli ridades 6 - 13, 17 ja 19 nimetatud teenustest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
19. Välisõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühiku võõrandamine § 15 lg 4 p 1 * 196* Art 21 *
20. Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus § 15 lg 4 p 2 Art 37 (3) Art 8 (1) (c)
21. Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus § 15 lg 4 p 3 Art 148 (d) Art 15 (8)
22. Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus § 15 lg 4 p 4 Art 148 (g) Art 15 (9)
23. Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellisel merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 15 lg 4 p 6 Art 148 (c) Art 15 (5)
24. Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 15 lg 4 p 6 Art 148 (f) Art 15 (6)
25. Vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis § 15 lg 4 p 7 Art 153 Art 15 (14)
26. Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat kaupa:
- Eksporditav kaup
- Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup
- Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup
- Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile
- Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses
- Eesti Pangale võõrandatav kuld
§ 15 lg 4 p 7 Art 153 Art 15 (14)
27.

Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat teenust:
- Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus
- Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus
- Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus
- Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine
- Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine
- Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused
- Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka
- Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja
- Teenus mida osutatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule

§ 15 lg 4 p 7 Art 153 Art 15 (14)
28. Välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõppeb ühendusevälises riigis § 15 lg 4 p 8 Art 159 Art 28c E
29. Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused § 15 lg 4 p 9 Art 146 (1) (e) Art 15 (13)
30. Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka § 15 lg 4 p 10 Art 146 (1) (e) Art 15 (13)
31. Kauba vedu Assooridel või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki § 15 lg 4 p 11 Art 142 Art 28c C
32. Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja § 15 lg 4 p 12 Art 146 (1) (d) Art 15 (3)
33. Eestis osutatakse reisijateveo teenust (nimetatud KMS § 10 lg 1 p 4), kaasaarvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa § 15 lg 4 p 13 Art 382  
34. Teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule § 15 lg 4 p 14 Art 151 (1) Art 15 (10)
35. Universaalne postiteenus postiseaduse ja riikliku pensionikindlustuse seadusega ettenähtud korras riiklike pensionide, abirahade, toetuste ja hüvitiste posti vahendusel väljamaksmine § 16 lg 1 p 1 Art 132 (1) (a) Art 13 A (1) (a)
36. Tervishoiuteenus tervishoiuteenuse korraldamise seaduse tähenduses § 16 lg 1 p 2 Art 132 (1) (b) (c) (e) (b ja c tervishoiuteenusele ja e hambaarstide ja hambatehnikute teenused) Art 13 A (1) (b) (c) (e) (b ja c tervishoiuteenu-sele ja e hambaarstide ja hambatehnikute teenused)
37. Sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või -kude, inimveri või inimverest valmistatud veretoode ja rinnapiim § 16 lg 1 p 2 Art 132 (1) (d) Art 13 A (1) (d)
38. Teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing osutab füüsilisele isikule § 16 lg 1 p 3 Art 132 (1) (m) või (f) Art 13 A (1) (m) või (f)
39. Sotsiaalteenus (sotsiaalnõustamine, rehabilitatsioon, koduteenused, eluasemeteenused, hooldamine perekonnas, hooldamine, hoolekandeasutuses) § 16 lg 1 p 4 Art 132 (1) (g) Art 13 A (1) ( g)
40. Laste ja noorukite kaitsega seotud turvakoduteenus § 16 lg 1 p 5 Art 132 (1) (h) Art 13 A (1) (h)
41. Alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolitus, sealhulgas õppevahend, mille koolitusteenuse osutaja võõrandab teenuse saajale, üldhariduskoolitusega seotud eraõppetunni andmine ja muu koolitus, välja arvatud ärilistel eesmärkidel antav muu koolitus § 16 lg 1 p 6 Art 132 (1) (i) Art 13 A (1) (i)
42. Haige, vigastatu või puudega inimese vedu selleks kohandatud sõidukiga, mis vastab liiklusseaduses kehtestatud nõuetele § 16 lg 1 p 7 Art 132 (1) (p) Art 13 A (1) (p)
43. teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma liikmele, kui on täidetud järgmised tingimused: teenuse saaja käive on 90% ulatuses maksuvaba või tema tegevus ei kuulu käibemaksuga maksustamisele; teenus on otseselt vajalik liikme põhitegevuseks ning teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse osutamiseks tehtud kulutusi § 16 lg 1 p 8 Art 132 (1) (f) Art 13 (A) (1) (f)
44. Kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus § 16 lg 2 p 1 Art 135 (1) (a) Art 13 B (a)
45. Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine ning eluruumi hooldusteenuse osutamine eluruumi omanikule, samuti maamaksu- ja hoonekindlustuskulud, mida teenuse saajalt nõuab eluruumi üürileandja või hooldusteenuse osutaja § 16 lg 2 p 2 Art 135 (1) (l) Art 13 B (b)
46. Krediidiasutuste seaduses nimetatud finantsteenus (hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks; laenutehingud; liisingtehingud; arveldustehingud; mittesularahaliste maksevahendite väljastamine ja haldamine; tagatis- ja garantiitehingud ning muud isikule tulevikus siduvaid kohustusi tekitavad tehingud; tehingud nii oma kui klientide arvel kaubeldavate väärtpaberitega ning välisvaluutaga ja muud rahaturutehingud, sealhulgas tehingud t?ekkide, vekslite, hoiusesertifikaatide ja muude selletaoliste instrumentidega; väärtpaberite emiteerimise ja müügiga seotud tehingud ja toimingud; rahamaakleri tegevus) ning sellega seotud läbirääkimisteenus, v.a faktooring, ja investeerimisfondide seaduses sätestatud fondi valitsemine avalike investeerimisfondide puhul, s.h pensionifondide puhul 16 lg 2 p 5 Art 135 (1) (b-g) Art 13 B (d)
47. Väärtpaber § 16 lg 2 p 6 Art 135 (1) (f) Art 13 B (d) 5
48. Hasartmängu, sealhulgas loterii korraldamine § 16 lg 2 p 7 Art 135 (1) (i) Art 13 B (f)
49. Investeeringukulla võõrandamise või võõrandamislepingu sõlmimisega seotud teenus või nende käibega seotud teenus, mida osutab teise isiku nimel ja arvel tegutsev agent § 16 lg 2 p 8 Art 347 Art 26b B
50 Reisiteenuse erikord
Erikorra alusel maksustatav reisiteenus
§ 40 Art 306 Art 26

 

Välisriigi maksukohustuslane, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, võib maksukohustuslasena registreerimisel määrata maksuhalduri aktsepteeritava Eestis asuva maksuesindaja maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2005, 68, 528) tähenduses.  §20 lg 6Art 204 Art 21 (2)

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel).
Kauba ühendusesisese käibe korral märgitakse viiteks art 138, viidet artiklile 194 ei ole vaja märkida.

Märkus: Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida kauba ekspordi puhul ning viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

 

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad