Tööandja ei pea töötuskindlustusmakset kinni pidama, vanaduspensionieas isikutele ja isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne pension (uuendatud jaanuar 2009)

2006.aastal käivitas Maksu- ja Tolliamet maksudeklaratsiooni TSD lisal 1 deklareeritava kinnipeetud töötuskindlustusmakse elektroonilise kontrolli. Kontrolli käivitamise põhjuseks oli asjaolu, et mõned tööandjad (makse kinnipidajad) eiravad töötuskindlustuse seaduses sätestatud makse kinnipidamise reegleid ja töötuskindlustusmakset ei peeta kinni väljamaksete tegemisel isikutele, kes ei ole vabastatud töötuskindlustusmakse tasumise kohustusest, näiteks soodustingimustel vanaduspensionärid, kes ei ole veel vanaduspensionieas.Järgnevalt selgitame töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisusi vanaduspensionieas ja ennetähtaegse pensioni saavate isikute ning muid pensioniliike saavate isikute korral. 

Töötuskindlustusmakset (0,6% määraga) ei tule isikule tehtud väljamaksetelt kinni pidada juhul, kui nimetatud isik on:

1)      riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik;

2)     isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension

Eelnimetatud isikud on töötuskindlustusmakse maksmisest (0,6%) vabastatud, kuna töö kaotuse korral ei võimalda seadus neil end töötuna arvele võtta ja seetõttu taotleda töötuskindlustushüvitist.

Ennetähtaegne vanaduspensionär on isik, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž ja ta on jäänud ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Ennetähtaegne vanaduspension määratakse eluajaks ning ennetähtaegset vanaduspensioni ei arvutata ümber vanaduspensioniks või soodustingimustel vanaduspensioniks. Tööle tagasipöördumisel ennetähtaegse pensioni maksmine peatatakse, töötamise ajal saab ta palka, millelt ei maksa 0,6% töötuskindlustusmakset ning töö kaotuse korral ei ole isikul õigust töötuskindlustushüvitisele, talle jätkatakse ennetähtaegse pensioni maksmist. 

NB! Maksudeklaratsiooni TSD täitmise õigsuse kontrollimise programm annab veateate (ei lase e-maksuametis deklaratsiooni kinnitada) juhul, kui ennetähtaegse pensioni saava isiku real on TSD lisa 1 veerus “Kinnipeetud töötuskindlustusmakse” näidatud kinnipeetud töötuskindlustusmakse (0,6%) summa. Ennetähtaegse pensionäri puhul peab olema antud veerus null (vt näide 1).

Vanaduspensionieas olevaks isikuks loetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik, mille kohaselt on nendeks isikuteks: 1) isik, kes on saanud 63-aastaseks ja 2) 1944–1952. aastal sündinud naised alljärgnevalt sätestatud vanuses:

Sünniaasta

Vanus

1944

58 a 6 kuud

1945

59 a

1946

59 a 6 kuud

1947

60 a

1948

60 a 6 kuud

1949

61 a

1950

61 a 6 kuud

1951

62 a

1952

62 a 6 kuud

NB! Maksudeklaratsiooni TSD täitmise õigsuse kontrollimise programm annab veateate (ei lase e-maksuametis deklaratsiooni kinnitada) juhul, kui vanaduspensionieas isiku real on TSD lisa 1 veerus “Kinnipeetud töötuskindlustusmakse” näidatud kinnipeetud töötuskindlustusmakse (0,6%) summa. Vanaduspensionieas isiku puhul peab olema antud veerus null (vt näide 2). 

Seega lähtutakse antud juhul isiku east, sõltumata sellest, kas sellele isikule on juba määratud vanaduspension pärast pensioni saamiseks vajalike formaalsuste täitmist.

Vanaduspensionieas isikute eristamisel teistelt isikutelt lähtub maksuhalduri maksudeklaratsiooni õigsuse kontrollimise arvutiprogramm isiku soost ja tema sünnikuupäevast isikukoodis:

Mehed:
Isikukood
kõik mis enne 33910 (338, 337 jne) makset ei peeta kinni alates 1.11.2002
33911 – alates 01.12.2002
33912 – alates 01.01.2003
34001 – alates 01.02.2003
34002 – alates 01.03.2003
jne kuni 344011 k.a
34012 – alates 01.01.2004
34101 – alates 01.02.2004
jne kuni 34111 k.a.
34112 – alates 01.01.2005
34201 – alates 01.02.2005
jne kuni 34211 k.a
34212 – alates 01.01.2006
34301 – alates 01.02.2006
jne kuni 34311 k.a
34312 – alates 01.01.2007
34401 – alates 01.02.2007
jne kuni 34411
34412  – alates 01.01.2008
34501 – alates 01.02.2008
jne kuni 34511
34512 – alates 01.01.2009
34601 – alates 01.02.2009
jne kuni 34611
34612 – alates 01.01.2010
jne...

Naised:
Isikukood
44406… ja kõik enne 444 (443, 442 jne) makset ei peeta kinni alates 1.11.2002
44407 – alates 1.02.2003 (vanaduspensioniiga 58 aastat 6 kuud - jõuab 01.01.2003)
44408 – alates 01.03.2003
44409 – alates 01.04.2003
44410 – alates 01.05.2003
44411 – alates 01.06.2003
44412 – alates 01.07.2003
44501 – alates 01.02.2004 (vanaduspensioniiga 59 aastat – jõuab 01.01.2004)
44502 -alates 01.03.2004 jne kuni 44511
44512 – alates 01.01.2005
44601 – alates 01.08.2005 (vanaduspensioniiga 59 aastat 6 kuud)
44602 – alates 01.09.2005
44603 – alates 01.10.2005
44604 – alates 01.11.2005
44605 – alates 01.12.2005
44606 – alates 01.01.2006
44607 – alates 01.02.2006
44608 – alates 01.03.2006
44609 – alates 01.04.2006
44610 – alates 01.05.2006
44611 – alates 01.06.2006
44612 – alates 01.07.2006
44701 – alates 01.02.2007 (vanaduspensioniiga 60 aastat)
44702 – alates 01.03.2007 jne kuni 44711
44712 – alates 01.01.2008
44801 – alates 01.08.2008 (vanaduspensioniiga 60 aastat 6 kuud)
44802 – alates 01.09.2008
44803 – alates 01.10.2008
44804 – alates 01.11.2008
44805 – alates 01.12.2008
44806 – alates 01.01.2009
44807 – alates 01.02.2009
44808 – alates 01.03.2009
44809 – alates 01.04.2009
44810 – alates 01.05.2009
44811 – alates 01.06.2009
44812 – alates 01.07.2009
44901 – alates 01.02.2010 (vanaduspensioniiga 61 aastat)
jne...

NB! T ööandjad on endiselt kohustatud maksma tööandja töötuskindlustusmakset (0,3% määraga) ka töötava vanaduspensionieas isiku või isiku, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, palgalt ning muudelt tasudelt. Tööandja 0,3% määraga tasutud töötuskindlustusmaksest rahastatakse Töötukassa poolt töötajale makstavaid hüvitisi (koondamishüvitised, saamata jäänud palga hüvitis jms) seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega või tööandja pankrotistumisega. Nimetatud juhtudel on vanaduspensionieas töötajatel ja ennetähtaegse pensioni saavatel töötajatel õigus viimatinimetatud hüvitistele teiste töötajatega võrdsetel alustel.
Seoses eeltooduga tuleb maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 veeru 9 (“Töötuskindlustusmaksega maksustatavad väljamaksed”) täitmisel näidata töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, see maksubaas on vajalik TSD põhivormi A.osa real 5 tööandja 0,3% töötuskindlustusmakse arvestamiseks (vt näide 1 ja  näide 2). 

Kokkuvõte: Vormi TSD lisa 1 veerus 8, kus deklareeritakse kindlustatu palgalt 0,6% määraga kinnipeetud töötuskindlustusmakse tuleb töötava vanaduspensionieas isiku puhul näidata alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust null. Isiku puhul, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 8 null. Teiste isikute puhul, kes ei ole vanaduspensionieas ega ennetähtaegse pensioni saajad, jääb kehtima reegel: lisa 1 veerg 8 = veerg 9 * 0,6% (ümardatult täiskroonidesse) (vt näide 3). 

NB! Töötuskindlustusmakse maksmise kohustusest EI OLE VABASTATUD töötajad, kes saavad mõnda muud liiki pensioni (töövõimetuspension, soodustingimustel vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse või soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, väljateenitud aastate pension jms), kuid ei ole veel vanaduspensionieas. Nendele tehtud väljamaksetelt TULEB tööandjal kinni pidada 0,6% töötuskindlustusmakset (vt näide 3). Kõigil neil pensionäridel on kuni vanaduspensioniea saabumiseni õigus end töö kaotuse korral tööhõiveametis töötuna arvele võtta ning saada teiste töötutega võrdsetel tingimustel töötuskindlustushüvitist ja tööturuteenuseid.

Näide 1. Ennetähtaegne pensionär

Töötaja Jaak Tamm on 61 aastane. Temale on määratud ennetähtaegne pension (läks pensionile 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist). Temale makstakse 2009. aasta jaanuaris palka 5000 krooni. Töötuskindlustusmakset (0,6%) kinni ei peeta: veerg 8=0; Veerus 9=5000.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1

Ees-
ja pere-konnanimi

Isikukood

 

Maksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Kinnipeetud tulumaks

maksuvaba
tulu summa

elatis

1

2

3

31

32

4

5

6

Jaak Tamm

347...

X

2250

0

1650

5000

557


Väljamaksed koodide järgi

Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
0,6%

Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset

Kinnipeetud kogumispensioni makse
2%

Summa
kood 01

Kood

Summa

Kood

Summa

Kood

Summa

7

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

8

9

10

5000 

 

 

 

 

 

 

5000

100

Näide 2. Vanaduspensionieas töötaja

Töötaja Eha Lepp, sündinud 1948.a. juunis, jõudis vanaduspensioniikka 2009.a. detsembris vanuses 60 aastat 6 kuud, makset ei peeta kinni väljamaksetelt, mida tehakse talle alates 1. jaanuarist 2009. 2009. aasta jaanuaris maksti talle välja detsembrikuu palka 8000 krooni. Töötuskindlustusmakset (0,6%) kinni ei peeta: veerg 8=0; Veerus 9=8000.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1 

Ees-
ja pere-konnanimi

Isikukood

 

Maksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Kinnipeetud tulumaks

maksuvaba
tulu summa

elatis

1

2

3

31

32

4

5

6

Eha Lepp

34806...

X

2250

0

2640

8000

1174


Väljamaksed koodide järgi

Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
0,6%

Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset

Kinnipeetud kogumispensioni makse
2%

Summa
kood 01

Kood

Summa

Kood

Summa

Kood

Summa

7

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

8

9

10

8000 

 

 

 

 

 

 

8000

160

Näide 3. Soodustingimustel pensionär

Töötaja Enn Kask on 59 aastane, talle on määratud soodustingimustel vanaduspension 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist sel alusel, et ta on töötanud tervist kahjustavatel ja raskete tingimustega töödel. 2009.a. jaanuaris maksti talle palka 7000 krooni. Palgalt peetakse kinni 0,6% töötuskindlustusmakse: veerg 9=7000; veerg 8=7000x0,6%= 42 krooni.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1

Ees-
ja pere-konnanimi

Isikukood

 

Maksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Kinnipeetud tulumaks

maksuvaba
tulu summa

elatis

1

2

3

31

32

4

5

6

Enn Kask

350...

X

2250

0

2310

7000

959


Väljamaksed koodide järgi

Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
0,6%

Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset

Kinnipeetud kogumispensioni makse
2%

Summa
kood 01

Kood

Summa

Kood

Summa

Kood

Summa

7

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

8

9

10

7000 

 

 

 

 

 

 

42 

7000

140

Tööandja töötuskindlustusmakse. Eeltoodud näidete andmete põhjal näidatakse TSD põhivormi real 4 väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse summas 42 krooni ning real 5 näidatakse tööandja töötuskindlustusmakse, mis on arvestatud maksemääraga 0,3% töötajatele tehtud lisa 1 veerus 9 deklareeritud väljamaksetelt: (5000+8000+7000) x 0,3%= 60 krooni. Maksu-ja Tolliametile kuulub ülekandmisele hiljemalt 10. veebruariks töötuskindlustusmakse summas 42+60=102 krooni.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Merit Aktiva

Merit Aktiva on lihtne ja mugav pilvepõhine raamatupidamisprogramm, mis sobib nii proffidele kui algajatele. Uued kaasaegsed võimalused ja paljude tegevuste automatiseerimine hoiavad kokku aega ning teevad töö lihtsaks.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad