Raamatupidamise korraldamine enne ettevõtte müüki

Ettevõtte müüki võib võrrelda tippsportlase suurvõistlusega, kus mõõdetakse eelnenud aastatel tehtud tööd. Nii nagu tippsportlase eesmärk on võita, nii on ka ettevõtte omaniku soov saada müügist suurim kasu. Sarnaselt sportlase tulemuse saavutamisega mõjutab ka ettevõtte müügi tulemit pikaajaline ettevalmistus ja sihipärane tulemuste suunamine. Kuna ettevõtet ümbritsevat ärikeskkonda on raske mõjutada, siis peaksime rohkem rõhku panema ettevõtte sees toimuvale ja uurima võimalusi, kuidas ettevõtte sees teha kõik selleks, et müügi tulemus oleks edukas.

Ettevõtte finantsosakond ja raamatupidamine
varustab ettevõtet otsuste tegemisel vajaliku informatsiooniga. V
ahetult enne müüki
on juba hilja hakata vaatama, kuidas parandada informatsiooni liikumist ja kvaliteeti. Kuigi olukorda on võimalik näidata paremana, kui see tegelikult on, tule
vad möödalaskmised ja vead
ettevõtte müügi puhul
tehtava
due diligence
‘i ja
hindamiste käigus
kindlasti välja
. Sellest tulenevalt peaks ettevõtte raamatupidamine olema alati korras ning juhtimiseks vajalik informatsioon ja analüüs kättesaadav regulaarselt.  

Enamik

Eesti
keskmise suurusega ettevõtete juhtidest on ka ettevõtete omanikud ning tegutsenud ettevõttes ja valdkonnas aastaid või isegi aastakümneid. Nad teavad ettevõttest kõike,
peaaegu ebaolulistest faktidest
kuni strateegiliste juhtimisotsuste
aluste ja põhjendusteni
. Enamik sellest infost on talletatud ainult juhtide peas ja on jäänud dokumenteerimata. Seega on nendest juhtidest saanud ettevõtte infopangad, ilma kelleta ettevõte lakkaks töötamast. Sellest tulenevalt tuleks ettevõtte juhtidel ja finantsosakonnal asetada ennast potentsiaalse uue investori asemele ja vaadata enne müügiprotsessi ettevõtet väljastpoolt.  

Olulised küsimused, mis tekivad: 
·

        
kui läbipaistev on ettevõtte juhtimine;
·
        
kui kontrollitud, reglementeeritud ja dokumenteeritud on informatsiooni liikumine ja kui tagatud aruannete, informatsiooni ja analüüsi võrreldavus, järjepidevus ning adekvaatsus.  

Uue investori peamine mure on, mis saab ettevõttest siis, kui nn infopangad

ettevõttest
lahkuvad. Kas ettevõte on pärast seda jätkusuutlik või mitte?   

Seega peaksid ettevalmistused müügiks algama juba aastaid enne müüki, kui luuakse jätkusuutlikku organisatsiooni, mis ei ole üles ehitatud paari inimese peas olevale infole, vaid on läbipaistev tulevastele investoritele. Mida vähem ebamääraseid faktoreid investorile jääb, seda väiksem on investori risk ja seda kõrgemat hinda on ta valmis ettevõtte eest maksma.  

Milleks peaks valmis olema ettevõtte finantsosakond ettevõtte müügi korral? 

Ettevõtte müügi korral tekib omanikel alati

küsimus: mis
on ettevõtte väärtus?

Seega tõenäoliselt esimene asi müügiprotsessi juures, millega ettevõtte finantsosakond kokku puutub, on ettevõtte hindamine või nõustajatele hindamiseks sisendinformatsiooni andmine. Hindamise meetodeid on väga erinevaid. Meetodi valik finantsturgudel mittekaubeldavate ettevõtete puhul sõltub hinnatavast varast, selle kasutamise eesmärgist ja tavadest ning selle vara väärtust enim kujundavatest väärtusteguritest. Enim kasutatud ettevõtte sisendtegureid arvestavad meetodid on näiteks diskonteeritud rahavoogude meetod ning netovarade meetod. 

Diskonteeritud rahavoogude meetodit kasutatakse enamjaolt jätkuvate ettevõtete puhul, mille

väärtus
sõltub olulisel määral
ettevõtte
rahavoogude juhtimisest tulevikus. Ettevõtte või projekti väärtus tuleneb juhatuse ja tegevisikute suutlikkusest ettevõtte või projekti omanikele rahavoogusid genereerida. Seega lähtutakse ettevõtte väärtuse hindamisel selle tulevikuväljavaadetest ja võimalikust edukusest. Sellest tulenevalt hakkab ettevõtte väärtuse hindamisel suurt rolli mängima ettevõtte kasutatav juhtimisinformatsioon ja tehtud eelarved. Kui detailsed ja paikapidavad need hinnangud minevikus on olnud ja kui läbipaistev on ajalooline informatsioon, mille põhjal on prognoosid koostatud. Hinnaläbirääkimistel hakkab rolli mängima, kui põhjendatud ja loogilised on tulevikuks tehtud hinnangud. Seega, mida rohkem otsuseid tehakse analüüside ja juhtimisinfo põhjal, mitte „infopanga” peas oleva info põhjal, seda usaldusväärsemad ja läbipaistvamad on prognoosid tulevastele investoritele.  

Netovarade meetodit kasutatakse enamjaolt juhtumites, kus ettevõtte väärtus tuleneb ettevõtte varadest. Netovarade meetodil põhinevat hindamist teostatakse sageli kinnisvaradega tegelevates ettevõtetes, aktsia- ja investeeringuportfelle omavates ettevõtetes, valdusettevõtetes ja teistes ettevõtetes, mille põhiline tegevus on seotud teatavate varade hoidmisega ja nendesse investeerimisega, samuti ettevõtetes, mille tegevus ei ole jätkuv. Netovarade meetodi puhul hinnatakse ettevõtte varad ja kohustused eraldiseisvalt turuväärtusesse ja saadakse ettevõtte hind. Sellisel juhul ootab ettevõtte finantsosakonda ees ettevõtte varade hindamine turuväärtusele või nõustajatele hindamiseks vajaliku informatsiooni andmine. 

Kui potentsiaalse ostjaga on jõutud esmase kokkuleppeni ettevõtte ostu-müügi asjas, soovib ostja kindlasti enne lõplikke hinnakokkuleppeid ettevõttes läbi viia due diligence’i. 

Due diligence on põhjalik äri-, finants-, juriidiline ja majanduslik analüüs investeerimis- või tehinguprojekti kohta.  

Sellest tulenevalt on soovitatav enne müügiprotsessi alustamist teostada ettevõttesisene kontroll. Kuigi tegelikkuses peaks ettevõtte raamatupidamine olema kogu aeg nii korras, et enne müüki poleks vaja erilisi ettevalmistusi teha, võivad due diligence´i  käigus ilmneda raamatupidamises vead ja maksuriskid. Avastatud vead ja maksuriskid võivad osutuda emotsionaalselt kulukamaks kui nad tegelikkuses on. Sellest tulenevalt on probleemide avastamisel mõistlik need enne müügiprotsessi algust parandada ja korrigeerida.    

Raamatupidamise kontroll 

Sisemine raamatupidamise kontroll enne müügitehingut ei erine palju ettevalmistustest ettevõtte auditeerimiseks

või
raamatupidaja vahetuseks vms.   

Veenduge, et olemas oleks kõik osanike, nõukogu ja

juhatuse
otsused. Kontrollige, et raamatupidamisest oleksid läbi käinud kõik finantsarvestust puudutavad protokollid ja otsused. Unustada ei tohiks ka kõigi vajalike lepingute olemasolu kontrollimist ning seda, et kõik kanded oleksid kindlasti dokumenteeritud.  

Raamatupidamise sise-eeskirjade ajakohasus ning tehingute toimumine vastavalt eeskirjades kirjeldatule on olulisem, kui sageli arvatakse. Alustuseks võiks kontrollida varade inventuuride ja hindamiste vastavust sise-eeskirjadele. 

Saldoandmiku võrdlus

bilansi
ja kasumiaruandega annab palju olulist teavet. Eesmärgiks on leida üles kontod, millel on saldod ja mis ei ole ei bilansis ega kasumiaruandes kajastatud. See ei ole üldse tavaline viga ning võib olla raskesti märgatav, kui kajastamata kontosid on nii aktivas kui ka passivas. Tegemist on tavaliselt aruannete seadistuse veaga, kuid investori silmis kahandab selline fakt oluliselt usku raamatupidamise ja perioodilise aruandluse adekvaatsusesse.  

Bilansi ülevaatus ülevalt alla kontode kaupa on kindlasti rutiin, mis ei vaja meenutamist.  

Esmalt sularahakassa, mis peaks sisaldama seda summat raha, mis seal bilansi järgi olema peaks. Kuigi sise-eeskiri nõuab inventuuri teostamist ainult bilansipäeval, oleks soovituslik teostada see ka müügiprotsessi ajal. See lisab ostjale kindlustunnet ja emotsionaalset väärtust, et aruandlus on adekvaatne. Kui kassas on

natuke
vähem raha kui bilansi järgi olema peaks, tuleb selgitada erinevuse põhjused ning need dokumenteerida. Lahknevuste korral pangasaldodes on tegemist raamatupidamise veaga ja see tuleb kindlasti kõrvaldada.  

Müügireskontrat korrastatakse keskmiselt kord aastas, aga sagedamini tehes oleks see töö oluliselt lihtsam. Kui on nõudeid, mida mingil põhjusel ei saa

reskontras
kajastada,
tuleks panna
need eraldi kontole. Ebatõenäolised laekumised tuleb kanda maha. Nende nimekiri tuleks müügiprotsessi teisele osapoolele edastada ja lasta tal endal otsustada, milliseid neist ta tagasi nõudma hakkab ja milliseid mitte. See lisab aruandele adekvaatsust ja läbipaistvust.  

Kindlasti tasub üle kontrollida, kas faktooringud on õigesti kajastatud. Oluline on seejuures, kas tegemist on regressiõigusega või -õiguseta faktooringuga. Regressiõigusega faktooringuid kajastatakse bilansis kui nõude tagatisel võetud laenu ehk siis faktooringu aluseks olev nõue peab bilansis olemas olema.

Teine pool võetakse passivas üles kohustusena panga ees.
 

Laoinventuur ei ole müügiprotsessis välditav. Seadus lubab kasutada kuni kahe kuu vanuseid inventuure, aga

mõnes
ettevõttes on pistelised inventuurid õigustatud lausa iga nädal. Suuremas ettevõttes kuulub inventuuri läbiviimine sisekontrolli regulaarprotseduuride hulka. Müügiprotsessi puhul lisaks usaldusväärtust potentsiaalse ostja esindaja kaasamine. 

Ettemaksetega võivad kaasneda mõningad tabelarvutuse tabelid. Peaks üle vaatama, et bilanss läheks kokku nende tabelitega ning et tabelarvutuse tabelid oleksid nii vormistatud, et ka kolmas inimene nendest ilma

raskusteta
aru saaks: veergudele pealkirjad, mittevajalikud numbrid peita, viited
arvetele,
mille alusel tabelid on tehtud jms.  

Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluste korrektsus ning õigeaegsus on alati kohad, mida raamatupidamise kontrollijad vaatavad. Põhivara on samuti faktor, mille suhtes teise osapoole kõrgendatud huvi on mõistetav. Seda eriti olukorras, kui jääkväärtus ei lange turuväärtusega kokku. Kuigi näiliselt lihtne, esineb aeg ajalt vigu kulumi arvestuses, eriti juhul, kui on toimunud põhivara müük. Võrrelge bilansi vastavat kontot mitte ainult põhivara nimekirja soetusmaksumuse veeruga, vaid ka põhivara nimekirja amortisatsiooni veeruga. Seal võib esineda vigu. 

Kohustuste osa pole keeruline. Võlad tarnijatele tuleks üle vaadata lähtuvalt samadest põhimõtetest nagu laekumised. Unustada ei tohiks faktooringu võlgu. Panga- ja liisinguvõlgade saldot saab üldjuhul internetist kontrollida. Need võivad paigast ära minna, sest intressid muutuvad korrelatsioonis EURIBORiga. Kui kohustusi on mitu, siis intressid muutuvad päris mitu korda aastas. Enamik laenudest on annuiteedi baasil, mitte võrdsete põhiosamaksetega. Annuiteetlaenu puhul mõjutavad muutused intressi osas ka põhiosa. Viga pole küll suur, kuid märgatav. Kontrollige, et lepingud kõikide laenude ja liisingute kohta oleksid olemas. 

Unustada ei tohiks kindlasti maksusaldode võrdlemist maksudeklaratsioonide ja maksuameti andmetega. Vaadake üle, ega ettevõttel pole muid maksuriske, ja kontrollige muuhulgas ka maksuviiviseid. Jälgida tuleks, et kõik ettevõtlusega mitteseotud kulud, erisoodustused, annetused jms oleksid dokumenteeritud ja juhtkonna hinnang neile olemas.  

Kõigi vajalike dokumentide olemasolu töötajatega seotud tehingute osas hoiab ära palju pahandust erimeelsuste korral. Palgalehed tuleb kindlasti korralikult allkirjastada, nende vastu tunneb huvi nii audiitor kui ka potentsiaalne ostja. 

Kasumiaruandes on väga oluline käibe analüütika. Raamatupidamine ja finantsinformatsioon peaksid olema korraldatud selliselt, et oleks võimalikult detailselt arusaadav, millest

moodustub
ettevõtte käive.  

See, millise konto peal mingi kulu kajastatakse, on sisemise töökorralduse küsimus, oluline on siin ainult järjepidevus, et sama kulu oleks kogu aeg samal kontol ja analüütika adekvaatne.  

Kui ettevõtte omanikud on otsustanud ettevõtte müüa, siis peaks finantsosakond arvestama, et müügiprotsessi käigus langeb osakonnale täiendav töökoormus. Seda olukorda tasub ennetada ja arvestada suurema töökoormusega, et igapäevane juhtimine selle all ei kannataks.

Osale arutelus

  • sekretar.ee

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad