FIE tulude deklareerimine 2009.aastal

KINNITATUD

Maksu- ja Tolliameti peadirektori

23.12. 2008.a. käskkirjaga nr 60-P

 

Standard annab ülevaate residendist füüsiliste isikute (s.h FIEde) tulude deklareerimise võimalustest 2009. aastal ning selgitab Maksu- ja Tolliameti eesmärke klientide teenindamisel tulude deklareerimise perioodil (2. jaanuar – 31.märts 2009.a).

I ÜLDINFO

Tulude deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohustuse sätestab tulumaksuseadus (ptk 9). Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi: isikud) eelmise kalendriaasta (sel aastal 2008.a) tulude kohta. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval, samuti välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama

• isikud, kelle tulu ei ületanud maksuvaba tulu (27 000) või täiendavat maksuvaba tulu (36 000) pensioni summa ulatuses või tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral täiendavat maksuvaba tulu (12 000) hüvitise summa ulatuses;

• isikud, kelle tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama

• füüsilisest isikust ettevõtjad (FIEd); seda ka juhul, kui neil ettevõtlustulu puudus või oli maksuvabast tulust väiksem. FIEd esitavad deklaratsiooni põhivormile (vorm A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi (vorm E).

• isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile. Deklaratsiooni põhivormile (vorm A) lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa 1, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte.

• isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt (NB! deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu). Deklareerida tuleb ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

• isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust maha arvata.

• isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Mahaarvamised tulust

Residendist maksumaksjal on õigus teha maksustatavast tulust tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi. Õigus teha tulust mahaarvamisi laieneb ka Euroopa Liidu teise liikmesriigi residendist füüsilisele isikule, kes sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis, ja kes esitab residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Maksustatavaks tuluks loetakse tulu enne mahaarvamiste tegemist vastavalt nimetatud riigi seadustele.

2008. aasta maksustatavast tulust mahaarvatav maksuvaba tulu on 27 000 krooni.

Ühisdeklaratsiooni esitamine

Eesti residentidest maksumaksjad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kui nad olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus. Ühisdeklaratsiooniks loeme abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone, millel mõlemal on märgitud, et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni.

Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni võib esitada üleelanud abikaasa, kui üks abikaasadest on surnud maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist.

Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui:

• üks abikaasa on Eesti resident ja teine abikaasa on Euroopa Liidu teise liikmesriigi resident, kes on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis, või kui

• mõlemad abikaasad on Euroopa Liidu liikmesriigi residendid, kelle kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestis.

II DEKLAREERIMISE VÕIMALUSED

Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil e-maksuametis või pabervormil.

Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet kliendile viimase soovi korral eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on alates 16.02.2009 kliendile kättesaadav e-maksuametis ja teeninduskohtades väljatrükina paberil.

1) Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Maksu- ja Tolliamet kannab oma andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema maksustamisperioodi tulude ja kulude kohta tuludeklaratsioonile ning teeb selliselt eeltäidetud deklaratsiooni kättesaadavaks e-maksuametis.

Eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükki väljastavad maksu- ja tollikeskuste teeninduskohad (vt standardi VIII osa “Kontaktandmed”).

Maksumaksja tulude ja kulude andmed on eeltäidetud deklaratsioonile kantud juhul, kui tööandjad jt (edaspidi: väljamakse tegijad) või koolitusasutused, krediidiasutused, ametiühingud jt (edaspidi: kulu saajad) on need andmed Maksu- ja Tolliametile esitanud.

Peamised eeltäidetud deklaratsioonile kantavad andmed on:

• maksumaksja rahvastikuregistri aadress;

• pangakonto number ja omaniku nimi;

• tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed jm);

• makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad);

• pensionid;

• tasutud koolituskulud;

• makstud õppelaenu intressid;

• kingitused, annetused ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud;

• tasutud pensionikindlustuse maksed;

• Eesti väärtpaberite keskregistri andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu).

Eeltäidetud deklaratsioonile ei ole kantud andmeid välisriigis saadud tulu kohta ega Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata. Samuti ei ole eeltäidetud deklaratsioonil andmeid muu vara võõrandamise kohta.

Eeltäidetud ei ole ka residendist füüsilise isiku ettevõtlustest saadud tulu vorm E.

2) Pabervorm

Deklaratsiooni pabervormid on saadaval teeninduskohtades, samuti saab deklaratsioonivorme välja trükkida Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis.

III TULUDEKLARATSIOONI ESITAMINE E-MAKSUAMETI KAUDU

e-maksuameti kaudu saab tuludeklaratsiooni esitada alates 16. veebruarist.

e-maksuametis saavad tuludeklaratsiooni oma internetipanga kaudu esitada kõik SEB Panga, Swedbanki, Sampo Panga, Nordea Panga, Krediidipanga, Parex Panga, SBM Panga ja Handelsbankeni internetipanga kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti kasutamise leping.

e-maksuameti kasutamise leping sõlmitakse elektrooniliselt internetipangas. ID-kaardi ja mobiil-ID abil ning maksu- ja tollikeskuse teeninduskohas sõlmitud autentimise lepingu sõlmimisel saadud kasutajatunnuse ja paroolidega saab e-maksuametisse siseneda Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje kaudu.

Lisainformatsioon e-maksuameti kohta on Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis (www.emta.ee).

Ühise tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis

Ühisdeklaratsiooni saavad esitada abikaasad, kelle abielu on registreeritud.

Abikaasade andmed esitatakse personaalsetel deklaratsioonivormidel ja abikaasade personaalseid deklaratsioone käsitletakse ühisdeklaratsioonina, kui deklaratsioonile on märgitud, et soovitakse esitada ühine tuludeklaratsioon. Märge tehakse e-maksuametis ühisdeklaratsiooni avaldusele.

Et saada deklaratsiooni eeltäidetuna, peavad mõlemad abikaasad eraldi oma paroolidega e-maksuametisse sisenema. Kui ühel abikaasadest puudub e-maksuameti leping, saab mõlemad vormid täita ja ühisdeklaratsiooni esitada ka üks abikaasadest. Sellisel juhul ei saa aga abikaasa andmeid eeltäidetult ja need tuleb ise deklaratsioonile kanda.

Ühisdeklaratsiooni kinnitada (s.t Maksu- ja Tolliametile esitada) saab üks abikaasadest.

Oma andmetega tutvumine e-maksuametis

Alates 6. veebruarist on klientidel e-maksuametis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused, ametiühingud jne) poolt maksumaksjate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui andmed puuduvad või erinevad kliendile teadaolevatest andmetest, tuleb kliendil võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Maksumaksja kohustused eeltäidetud deklaratsiooni kasutades

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused, andmed salvestada ning deklaratsioon kinnitada, s.t esitada.

NB! Kui maksumaksja on saanud tulusid, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka need deklareerida.

Deklaratsiooni kontrollimine ja tagasiside

Kõik esitatud deklaratsioonid suunatakse automaatsele/esmasele kontrollimisele, mille tulemusena selgitatakse välja, kas deklaratsioonil esitatud andmed vajavad täiendavat kontrolli.

Informatsiooni deklaratsiooni staatuse kohta saab klient e-maksuametis oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt. Esimene teade kontrolli tulemuste kohta jõuab infolehele deklaratsiooni esitamisele/sisestamisele järgneval tööpäeval.

Kui deklaratsioon ei vaja automaatse/esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks maksumaksja tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist. E-maksuametis deklareerinud maksumaksjatele hakkab Maksu- ja Tolliamet tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist.

NB! 5-tööpäeva tagastusele võivad olla takistuseks maksuvõlad. Maksuvõlgade kohta saab informatsiooni e-maksuametist tuludeklaratsiooni infolehelt pärast deklaratsiooni kinnitamist.

Kui esitatud deklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saab klient selle kohta infoleheküljele teate ning enamikel juhtudel juhised edasiseks tegevuseks. Täiendavasse kontrolli suunatud deklaratsioonide puhul tagastatakse tulumaks hiljemalt seaduses sätestatud tähtajaks (Vt standardi V osa “Tulumaksu tasumine ja tagastamine”).

Täiendavate dokumentide esitamine

Kui Maksu- ja Tolliamet soovib andmete kontrollimiseks maksumaksjalt täiendavate dokumentide esitamist, siis palume Maksu- ja Tolliametile esitamiseks mõeldud dokumentide (tõend TSM, tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta jne) originaalid viia või postiga saata elukohajärgsesse Maksu- ja Tolliameti teeninduskohta.

Muud MTA poolt nõutavad dokumendid (lepingud vm) tuleb viia teeninduskohta, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia.

Kakskeelne (vene ja eesti keeles) tuludeklaratsiooni vorm

Tuludeklaratsiooni on e-maksuametis võimalik täita venekeelses keskkonnas (deklaratsiooni väljad tuleb täita siiski eesti keeles). Vene keeles on ka tulude deklareerimise abitekstid.

IV TULUDEKLARATSIOONI ESITAMINE PABERVORMIL

Paberil deklaratsiooni esitamiseks saate valida kahe võimaluse vahel – kas eeltäidetud tuludeklaratsioon või traditsiooniline pabervorm.

Deklaratsiooni esitamine

1) Pabervorm

Eeltäitmata andmetega, tühjad pabervormid on alates 2. jaanuarist 2009 saadaval teeninduskohtades ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis.

Maksumaksja kohustuseks on esitada talle teadaolevalt õigeid andmeid ja kinnitada andmed allkirjaga.

Deklaratsiooni saate:

• esitada teeninduskoha töötajale, või

• panna selleks ette nähtud postkasti teeninduskohas, või

• saata postiga elukohajärgse teeninduskoha aadressil (vt standardi VIII osa “Kontakt”).

2) Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükk

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teeninduskohad klientidele alates 16. veebruarist 2009.

Ühisdeklaratsiooni saavad esitada abikaasad, kelle abielu on registreeritud. Ühisdeklaratsiooniks loetakse abikaasade personaalseid deklaratsioone, millel on märgitud, et soovitakse esitada ühine tuludeklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükk väljastatakse kliendile endale isikut tõendava dokumendi alusel.

Isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel kolmandale isikule tuleb teeninduskohale esitada isiku notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek, kus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. (“Maksukohustuslaste registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse” § 27 ja 30).

Aktsepteerime ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulusid, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka need deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

• esitada teeninduskoha töötajale, või

• panna selleks ette nähtud postkasti teeninduskohas, või

• saata postiga elukohajärgse teeninduskoha aadressil (vt standardi VIII osa “Kontakt”).

NB! Kui võtate teeninduskohast eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume Teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente.

Pabervormil esitatud deklaratsioonide kontrollimine, tagasiside

Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab maksumaksja elukohajärgne teeninduskoht maksumaksjaga ise ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega (Vt standardi V osa “Tulumaksu tasumine ja tagastamine”).

Deklaratsiooni staatuse kohta saab operatiivset informatsiooni elektrooniliselt e-maksuameti infolehe vahendusel, seetõttu soovitame Teil sõlmida e-maksuameti kasutamise lepingu.

V TULUMAKSU TASUMINE JA TAGASTAMINE

Tulumaksu tasumine

Tulumaksu juurdemaksmise korral saadab Maksu- ja Tolliamet maksumaksjale mitte hiljem kui 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva kirjaliku maksuteate. (Maksumaksjatel, kes esitavad deklaratsiooni e-maksuameti kaudu, on võimalus e-maksuametis valida, kas nad soovivad maksuteadet paberil või elektroonselt).

Maksuteates näidatud juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks 2009. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, tuleb maksuteates näidatud juurdemaksmisele kuuluv tulumaks tasuda hiljemalt 1. oktoobriks 2009.


Tulumaks tasutakse maksuteates näidatud Maksu- ja Tolliameti pangakontole, kasutades maksuteates näidatud viitenumbrit.

Tulumaksu tagastamine

Maksumaksjatele, kes esitavad tuludeklaratsiooni e-maksuameti kaudu, hakkab Maksu- ja Tolliamet enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist 2009.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanud maksumaksjatele on Maksu- ja Tolliametil võimalik hakata enammakstud tulumaksu tagastama alates 30. aprillist 2009.

Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1. juuliks 2009.

Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu (või kahju), siis tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks 2009.

VI ABI DEKLAREERIMISEL

a) Maksu- ja Tolliameti koduleht Internetis www.emta.ee

Maksu- ja Tolliameti kodulehel Internetis on olemas deklaratsioonide vormid, deklaratsioonide täitmise juhendid, seaduste tekstid, abiinformatsioon deklareerimise kohta jm.

b) Kui helistate meile...

Infotelefon 1811 vastab deklareerimise kohta käivatele küsimustele ning annab abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel 2. veebruarist kuni 3. aprillini igal tööpäeval kella 8.00 - 18.00.

• Keskmine kõne ooteaeg on 25 sekundit.

• Lihtsatele ja rutiinsetele küsimustele vastame koheselt.

• Keeruliste või maksumaksja isikuandmetega seotud küsimuste korral:
-

         
suunatakse kõne maksuspetsialistile, või
-
         
võetakse maksumaksja telefoninumber või e-posti aadress ning vastatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, või
-
         
antakse maksumaksjale maksuspetsialisti telefoninumber.

• Infotelefonile vastame eesti, vene ja inglise keeles.

Infot füüsiliste isikute maksustamise kohta saab infotelefonilt 8800811.

Teeninduskohtade infotelefonide numbrid leiate teenusstandardi VIII osast, samuti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis.

c) Kui kirjutate meile…

Deklareerimist puudutavad kirjalikud küsimused saab saata infomeilile fyysisik@emta.ee, samuti elukohajärgsele teeninduskohale e-postiga, kirjaga või faksiga. Kõik kontaktandmed leiate teenusstandardi lõpust ning Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis.

• Kui vastamine eeldab andmete analüüsi või info kogumist, vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

• Lihtsamatele ja rutiinsetele küsimustele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

• Kirjadele vastame eesti keeles, vastavalt vajadusele ja võimalusele ka mõnes muus keeles.

d) Kui tulete teeninduskohta…

• Lahtiolekuajad

Teeninduskohad on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–16.30 ja reedeti 8.30-15.30.

• Ooteaeg

Kliente teenindatakse üldjärjekorra või järjekorrasüsteemi alusel. Keskmine ooteaeg teenindaja juurde ei ületa 10 minutit ja maksimaalne ooteaeg 30 minutit.

Deklaratsioonide esitamise tipphooajal märtsi viimasel nädalal võivad ooteajad pikeneda, seetõttu soovitame teil deklaratsiooni esitamist mitte märtsikuu lõpupäevadele jätta.

• Keel

Kliente teenindame eesti keeles, vastavalt vajadusele ja võimalusele vene keeles või mõnes muus keeles.

• Teenindussaalis kliendiarvuti

Kõigis teeninduskohtades on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-maksuameti kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

• Postkast deklaratsioonide jaoks

Deklaratsiooni esitamiseks ei pea seisma järjekorras – deklaratsiooni saate panna selleks ette nähtud postkasti teeninduskohas.

• Infomaterjalid

Teeninduskohtades ja kodulehel on saadaval tulude deklareerimise kohta käivad infomaterjalid nii eesti kui vene keeles.

VII ETTEPANEKUD JA ARVAMUSED

Paremaks teenindamiseks ootame klientidelt tagasisidet ja ettepanekuid aadressil: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn või e-posti aadressil: kaebus@emta.ee või kiitus@emta.ee.

Ettepanekuid ja arvamusi teeninduse paremaks korraldamiseks võib esitada ka suuliselt või kirjalikult maksu- ja tollikeskustele.

Standardit uuendatakse üks kord aastas.

Standard on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtades ja kodulehel Internetis

 

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad