Alandlikkus ei vii sihile. Kuidas õppida tööl kehtestavalt käituma?

Nii tööl kui kodus on väga oluline osata vajadusel kehtestavalt käituda. Kehtestavalt käituja suudab oma tundeid, mõtteid ja soove väljendada viisil, mis võimaldab seista oma õiguste eest teiste õigusi kahjustamata.
Nii saab lükata tagasi ebasobivad nõudmised, vastata ebaõiglasena tunduvale kriitikale ja väljuda edukalt konfliktidest.

Iga alistumisega kaotab inimene tükikese oma enesehinnangut, iga agressiooniga tükikese eneseväärikust. Alandlikkus ja agressiivsus tekitavad negatiivseid tundeid ühele või mõlemale poolele.

Nii agressiivsus kui alandlikkus halvendavad suhteid. Kehtestavaks muutub ka alandlik ja agressiivne käitumine, kui seda tehakse täie teadmisega. Kehtestavalt käitumine pole mitte alati ja igal pool parim võimalik reageerimisviis. Mõnikord on kasulik valida teised käitumistaktikad või oodata sobivamat aega oma õiguste rahulikuks sõnastamiseks.

Agressiivsus on omal kohal, kui elu või vara kallale kiputakse.
Passiivseks jäämine on õige, kui näiteks liikluspolitseinik teid kiiruse ületamiselt on tabanud.
Enesekehtestamine ei too kindlat edu. Mõned inimesed võivad tõlgendada seda isekusena. Seda eriti siis, kui oled kellegagi suhetes sisse harjutanud näiteks passiivse alistuja rolli ning hakkad seda ootamatult muutma.

Kindlameelse käitumise arendamine

Enesekehtestamine ehk kindlameelne käitumine on suhtlemisoskus, mis sisaldab:

suutlikkust väljendada oma tundeid, mõtteid ja soove ilma meelitamise, manipuleerimise ja agressiivsuseta;
oskust kaitsta oma isiklikku ruumi, tungimata teise isiklikku ruumi;
võimet öelda välja ebameeldivaid asju teist solvamata;
oskust vastu võtta komplimente ja heakskiitu ning jääda enda arvamuse juurde;
võimet esitada otsekoheseid palveid ja oskust otsekoheselt ei öelda;
oskust vestlust algatada, ülal hoida ja selgelt lõpetada.

Kehtestaja on avatud läbirääkimistele ja kompromissidele, kuid mitte oma eneseväärikuse hinnaga. Ta talub kriitikat vaenulikkuse või trotsita. Kehtestava käitumisega kaasneb terviklik minapilt ja adekvaatne enesehinnang. Kehtestamine tuleb paremini välja neil, kes on rahul oma elu ja suhetega.

MÕNED NÄITED OLUKORDADEST, KUS TULEKS REAGEERIDA KINDLAMEELSE ENESEKEHTESTAMISEGA

Mis iseloomustab kehtestavat suhtlejat?

Kui oled kehtestav suhtleja, siis iseloomustab sind avatud, asjakohane, soe ja otsekohene suhtlusstiil. Ütled välja oma soovid ja suhtud oma puudustesse rahulikult. Räägid sellest, mis sulle inimestes meeldib ja ei meeldi, ning suudad seda teha teisi arvestavalt. Püüad olla meeldiv, kuid mitte enda allasurumise hinnaga. Järgid suhetes printsiipi: “minu kasu on sinu kasu”. Oskad paluda teenet ja seista oma õiguste eest nii, et teised ei tunne end alandatuna või vihasena. Tunnistad oma negatiivseid tundeid ja väljendad neid, kuid suudad seejuures jääda tasakaalukaks. Ütled välja, mida tunned, jäädes tundlikuks, mõistvaks ja kindlameelseks suhtlejaks. Meeldid tavaliselt inimestele ja saad kõige eelneva tõttu enamasti seda, mida tahad. Kindlameelne käitumine areneb välja ellusuhtumise pinnalt, mille sisuks on austus enda vastu ja teiste kohtlemise respekt. Huvitav on see, et käitumine teiste inimeste suhtes sõltub sellest, mida arvame enese kohta. Kui näeme ennast läbi positiivse prisma, siis suudame positiivset ka teistes avastada. Negatiivne ennasthävitav sisekõne (“ma ei saa …, ei suuda …, ei oska …, olen sunnitud … jne) tuleks asendada tasakaalustava enesesisendusega (“soovin, tahan, võin, olen valinud seda ja teist …; õpin, uurin, arvestan veel selle ja teisega …).

Hooliva ellusuhtumise juhtmõtted on: ole nii enda kui teiste vastu hooliv, arvesta võimalusi ja piire. Võta ette kõige olulisem ning sea jõukohased sihid. Liigu eesmärgi suunas sammhaaval. Autasusta end ise, kui sul miski õnnestub. Ebaõnne käsitle kui õppetundi homseks. Veeda aega inimestega, kellega sul on hea koos olla ja kes sind hindavad. Kehtestava käitumisviisi juurde kuulub respekt nii enda kui teise inimese isiklike piiride suhtes: austus füüsilise ja emotsionaalse ruumi ning väärtuste vastu. Füüsilise ruumi respekteerimine tähendab näiteks suhtumisi: ma ei puutu teise asju, töökaaslasele ei saa öelda, kuidas ta riides peab käima. Emotsionaalse piiri ületamisena on käsitletavad väited “mulle ei meeldi sinu tuju”, sest igaühel on õigus oma tunnetele. Emotsionaalse ruumi piiride ületamisele on õige vastata enda eest seismisega.

Väärtuste ruum sisaldab isiklikku hinnangut selle kohta, mis on hea või halb, ilus või inetu, õige või vale. Igaühel on õigus ja kohustus kaitsta oma väärtuste ruumi. Kui keegi seda õigust riivab, on vaja end kehtestada. Kehtestamise harjutamine nõuab treenimist. Esineb oht takerduda negatiivsusesse ning tõlgendada agressiivsust või alandlikkust kehtestamisena. Kuidas end siiski positiivselt kehtestada?

PROBLEEM LAHENDUS
Väljanaermine Sa ütled: “Projekt on kuu aega hilinenud.” Sulle vastatakse: “Terved lapsed sünnivad ikka kuu aega hiljem.” Vasta sisult protsessile lülitumisega: “Su vastus viib meid teemast kõrvale” või kasuta katkise plaadi tehnikat: “Tahan rääkida sellest, et projekt on kuu aega hilinenud.”
Süüdistamine Kolleeg põhjendab nõupidamiselt puudumist sellega, et see toimus liiga hilja, ja ütleb: “See toimus nii hilja õhtul, et ma olin liiga väsinud.” Vasta relvitustamisega: “See võib nii olla, kuid sa ei pidanud kinni kokkuleppest.”
Jalust rabamine Teed märkuse selle kohta, et kaaslane ei lase sul oma lauset lõpetada. Sulle vastatakse: “Kes sa niisugune üldse oled, et mind süüdistad! Vaata parem ennast – ise oled iga seltskonna suurim lobamokk!” Võta aeg maha: “Tänan. Näen, et oled end üles kütnud. Räägime sellest teine kord.”
Ähvardamine Kõlab ähvardus. Ütle, mida sa kuulsid: “See kõlab nagu ähvardus” või küsi: “Mis sind mu jutus nii murelikuks teeb, et sa ähvardad?”
Eitamine Su palvele vastatakse: “Sa saad minust valesti aru.” Ütle lühidalt, mida sa koged, ja nõustu, et teisel võib olla teistsugune nägemus asjast: “See võib nii tunduda sinu vaatepunktist, kuid see, mida mina näen ...”
Su tunnete kahtluse alla seadmine Sa palud midagi, kuid kaaslane väidab, et see pole praegu sulle endale kasulik või vajalik. Lülitu sisult protsessile ja ütle: “Näen, et sa püüad mu tundeid sõnastada, parem teen seda ise.”
Süütunde tekitamine Su palvele reageeritakse pisarate või ohetega. Kasuta katkise plaadi tehnikat: “Tean, et see on sulle raske, kuid tahan, et see asi laheneks” või võta aeg maha, kui näed, et teine on tõepoolest endast väljas.
Viivitamine Palud midagi, kuid sulle vastatakse: “Mitte praegu, ma olen nii väsinud, võib-olla kunagi hiljem.” Kasuta katkise plaadi või järgmise täpse aja kokku leppimise tehnikat.

Alistuv, agressiivne ja manipuleeriv käitumisviis

Alistuvalt suhtleja ei väljenda oma soove ja tundeid või teeb seda nii ebamääraselt, et teised ärrituvad. Ta võib tunda end süüdi sellepärast, et vajab midagi. Alistub teiste eelistele, arvestamata oma vajadusi. Kehtetut käitumist kasutatakse konfliktivältimiseks. See tekitab vastureaktsioonina rahulolematust, eemaletõmbumist või “koorma selga ladumist”. Agressiivne suhtleja tunnistab vaid oma õigusi ning eitab teiste tundeid ja õigusi. Kasutab oma õiguste maksmapanekuks süüdistamist, sarkasmi, alandamist, ultimatiivseid nõudmisi. Saavutab lühiajalised eesmärgid. Tekitab teistes süütunnet ja tõrjumist.

Manipuleerija võtab märtri või ohvri rolli, et sundida teisi enda eest hoolitsema; paneb teised kahetsema ja end süüdi tundma; unustab, hilineb, leiab ettekäänded; räägib taga, et ennast paremas valguses näidata; punub intriige. Saavutab vahel seda, mida tahab, kuid tekitab ebameeldivusi, eemalehoidmist, arusaamatusi.

Suhtlemine on alati kahepoolne. Alistuv, agressiivne või manipulatiivne suhtleja kutsub partneris esile teatud kindlat tüüpi vastureaktsioonid ning kontakt jookseb liiva, suhe ei edene, asjad jäävad pooleli või inimesed ärrituvad.

Kehtestamise hõlbustamine ja eritehnikad

Kehtestamist hõlbustavad teada ja tuntud sujuva suht-lemise võtted: tunnete peegeldamine, kuuldu ümber- sõnastamine, nõustumine osaga probleemist, ettepanekust või lahendusest, hea nali või tabav võrdlus, tunnustuse jagamine ja vastuvõtmine, oodatava tulemuse kirjelda-mine ja ettepanekud olukorra muutmiseks. Ei ütlemine on töösuhtluse üheks raskemaks ülesandeks. Kehtestav ei-sõnum koosneb kolmest osast:

palve kordamine,
tagasilükkamise põhjuse lühike ja kindel selgitamine (pikka põhjendust tõlgendatakse ebakindlusena),
“ei” väljaütlemine, võimalusel koos asendusvariandi pakkumisega (süütundeta ja ülepakkumiseta). Kehtestamise eritehnikad on omaksvõtt, filtreerimineehkudu hajutamine, sondeerimine, relvitustamine, katkise grammofoniplaadi tehnika, küsimisega olukorra täpsustamine, nihe sisult protsessile ja aja mahavõtmine ehk lihtsalt jutuajamise edasilükkamine.

Mõned näited loetletud tehnikate kohta

Omaksvõtt – “Jah, see mis sa ütlesid, on tõsi.” “Jah, ma tõesti pole selle projektiga veel tegelda saanud.”Udu hajutamine – osaline või põhimõtteline nõustumine: “Ma saan aru, et sul on vaja seda asja kiiresti arutada, ja aitan sind homme (või mõnel teisel ajal) hea meelega, kuid ehk lepiksime enne kokku, kui pika aja see umbes võtab.”Sondeerimine – rahulikud küsimused selle kohta, mis kritiseerijale/küsijale muret teeb: “See kõlab üsna süüdistavalt. Mis Teid praegu mu jutus häirib?”Relvitustamine
1) nõustumine osaga väitest: “Võimalik, et teil on õigus olla pahane ...”;
2) tunnustamine kasuliku märkuse eest: “Tänan teid kasulike märkuste eest …”;
3) muutmise ettepanek või nõu küsimine: “Näen, et teie argumendid on väga head, ehk oskaksite ka öelda, kuidas teie asja parandaks?”
Kui sul õnnestub jutukaaslase seisukohtadest leida mida-gi, millega võid siiralt nõustuda, siis tehnika käivitub. Harjutamine aitab leida tõetera ka ebaõiglasest arvamusest.Katkine plaat – oma seisukohtade kõigutamatult sõbralik ja leebe kordamine (häält kõrgendamata, ärritumata, uusi argumente lisamata). Sobib võõramate isikute kohtlemiseks.Küsimuste abil olukorra täpsustamine ja auru välja laskmine
“Räägi, kuidas see juhtus? Mida sa tundsid? Mida sa saavutada tahtsid? Mis sul õnnestus ja mis ei õnnestunud?” Sobib lähedaste isikute kohtlemiseks. Jutustajat toetab osavõtlik kuulamine ja kokkuvõte sellest, kuidas temast aru saadi ja milliseid tundeid temaga jagati.Nihe sisult protsessile – tunnete ja seisundi kommenteerimine teemale keskendumise asemel: “Ma kuulen, et te pole ühegi mu vastustega rahul ja mul on teid tõesti raske sellises meeleolus aidata.”


Artikkel on pärit ajakirjast Eesti Töötervishoid.
See on 10-aastase traditsiooniga ajakiri, mis 2005. aastast ilmub uuel kujul meditsiinikirjastuse OÜ Lege Artis väljaandel. Ajakiri on mõeldud ettevõtetele ning ametiasutustele, tööandjatele, töövõtjatele, töötervishoiu ja -ohutuse spetsialistidele ja kõigile teistele, kes huvituvad töötervishoiust.

Ajakirja eesmärk on tuua lugejateni tööohutust ja -tervishoidu puudutava õigusloome eri aspekte, pöörata tähelepanu ohutule töökeskkonnale, töötaja keha- ja vaimutervisele ning anda edasi probleeme töötervishoiuspetsialisti, ettevõtja ja töötaja pilgu läbi. Selleks tuuakse lugejani kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast, ekspertide nõuandeid, vastuseid küsimustele, intervjuusid ja muud huvitavat. Ajakiri ilmub neli korda aastas.

Telli Eesti Töötervishoid ka endale rubriigi "Erialakirjandus" kaudu.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad