Dividendide maksustamisest

Dividendid on nii äris kui ka raamatupidamises vaieldamatult keeruline valdkond, mille puhul tekib enda töös süvenemist armastaval raamatupidajal üha uusi ja keerulisemaid küsimusi. Lisaks uutele küsimustele jätkub ka korduma kippuvaid küsimusi. Selles loos sai audiitor Õnne Kurveti ja Eesti Maksu- ja Tolliameti peaspetsialisti Ester Brückeli abiga edasi antud eripalgelist infot, mis aitab kindlasti selgemaks saada dividendidega seonduvat. Lisatud on ka viiteid kirjandusele, millega tutvuda.

Korduma kippuvad küsimused

Lugedes näiteks interneti raamatupidamisalaseid foorumeid, võib tihti kohata küsimust:
„Kui suur on see protsent kasumist, mida võib dividendideks maksta?”
Või siis küsimust: „Kas jooksva aasta eest saab ka dividende välja maksta, näiteks esimese poolaasta tulemuste põhjal?”
Või hoopis: „Kui tihti saab osaühingu omanik ettevõttest dividende välja võtta ja milline maksukohustus neile kehtib?”

Tegelikult leiab foorumitest sellistele lihtsamatele korduma kippuvatele küsimustele ka vastused.

Et siis teadkem, et dividendideks võib jagada kasvõi kogu ettevõtte kasumi, aga tuleb silmas pidada ka tulumaksu. Kasumit jagatakse aga ainult üks kord aastas, kui siiski.

Nõuanne Maksu- ja Tolliametilt

Maksu- ja Tolliameti otseste maksude talituse peaspetsialisti Ester Brückeli sõnul reguleerib dividendide jaotamist Äriseadustik ja tegelikult ei kuulu Brückeli sõnul dividendide teema otseselt mitte maksuhalduri pädevusse. Ometi tõdeb spetsialist, et otseselt ettevõttes dividendide jaotamise protseduuri kehtestatud ei ole. „Selle valdkonna küsimusi otsustatakse üldkoosolekul, kuid tuleb arvestada, et ka dividendidelt makstav tulumaks läheb kasumi arvelt,” lisab ta.

„Kindlat protsenti, mida jagada kasumist dividendidena, samuti kehtestatud ei ole. Ka seda otsustatakse üldkoosolekul.”

Aga kuidas dividende maksustatakse? Milliseid makse nende pealt makstakse?

„Dividendide maksukohustus arvutatakse dividendide väljakuulutamisel, kuid tegelik maksukohustus tekib dividendide väljamaksmisel. Dividendide maksustamist reguleerib tulumaksuseaduse § 50 ja väljamakstud dividendid kajastatakse vormi TSD lisas 7. Kuid teatud juhtudel ka vormil INF 11.”

Milline on see maksumäär?

„Makstakse üldjuhul ettevõtte tulumaksu, mille määraks käesoleval aastal on 23/77. Kuid olenevalt dividendide saajatest, tuleb väljamakstud dividendilt ka tulumaks kinni pidada vastavalt tulumaksuseaduse § 29 lõikele 8.”

Kuidas see maksustamine toimub?

„Maksustamine oleneb väga konkreetsetest asjaoludest. Enne dividendide väljamaksmist soovitame lugeda vormi TSD lisa 7 ja INF 11 täitmise märkusi, mis on trükitud nendele vormidele.”

Mida soovitaksite raamatupidajal teada veel sellel teemal - dividendid ja nende maksustamine?

„Kuna dividendide teema on väga lai, siis kõigepealt peaks raamatupidaja läbi lugema lisa 7 ja INF 11 täitmise juhendid ja konkretiseerima enda jaoks küsimused, millele ta vastust vajab.”

Kommentaar Õnne Kurvetilt

Kuna dividendidega seotud kanded kajastuvad raamatupidamisaruandes, siis raamatupidamisaruannete auditeerimisel on Õnne Kurvet selle teemaga palju kokku puutunud. Tema sõnul tekivad probleemid dividendidega seotud kannete õiges ja õigeaegses kajastamises. Tähtis on nende kannete tegemise õige ajastatus - dividendide määramise aeg ehk üldkoosoleku otsuse aeg.

„Kuigi majandusaasta aruande kooseisu kuulub kasumi jaotamise ettepanek, siis ei pruugi see kokku langeda üldkoosolekul vastu võetud kasumi jaotamise otsusega. Alles siis, kui raamatupidaja puutub kokku dividendide reaalsete väljamaksete kannetega, hakkab ta otsima „alust” dividendide väljamakseteks, milleks on üldkoosoleku protokoll.”

Probleeme on audiitori sõnul tekitanud ka muutunud konteeringud.

„Nimelt enne 2003. aastat kanti tulumaks dividendidelt nii nagu netodividendidki eelmiste perioodide jaotamata kasumi vähendamiseks. Alates uuest, 2003. aastal kehtima hakanud raamatupidamisseadusest kantakse netodividendid endiselt eelmiste perioodide jaotamata kasumi vähendamiseks, kuid tulumaks dividendide väljakuulutamisel jooksva majandusaasta kasumiaruande tulumaksu kuluks.”

Viimaste aastate probleemiks on ka maksumäärade muutus momendiks, mis langeb kokku aruande kuupäevaga 31.12, lisab audiitor. Dividendivõlas olev tulumaksu osa tuleb maksumäärade muutumisel ümber arvestada, kuna võlas olnud dividendide väljamaksmisel tuleb tulumaksukohustust arvestada kassaprintsiibi aluse ehk väljamakse tegemise ajal kehtiva maksumäära järgi.

„Minu praktikas tuli ette ka olukord, kus täiesti valesti arvati, et tulumaksu korrigeeritud summa arvelt võiks maksta täiendavaid dividende. Kasumi jaotamine dividendideks puudutab ainult netodividende. Tulumaks kaasneb perioodikuluna jooksva aasta kasumiaruandes, mida saab vajadusel korrigeerima.”

Kas teil on olnud praktikas seoses dividendidega ka mõni keeruline juhtum?

„Tooksin siinkohal näitena väljavõtte ühele minu kliendile dividendide kohta esitatud küsimusest ja antud vastusest. Küsimus oli: „Eelmisel aastal (2004) kuulutasime dividendid välja, kajastasin bilansis: Dividendivõlg ja tulumaks. Väljamaksmist lükkasime 2006. aasta algusesse, kuna meie tegevus on hooajaline ja tavaliselt talvel on rasked ajad ja 2005. aasta algus oli ka raske. Kas see dividendivõlg ja tulumaksuvõlg võib jääda järgmiseks aastaks, või peab tegema protokolli seisuga 31.12.2005 ja tagasikande. Praegu me tahaksime need (2004 aasta eest) dividendid välja maksta?”

Vastasin sellele küsimusele järgnevalt… Üldiselt otsustatakse dividende välja maksta sellise arvestusega, et jõuab need (kasvõi osade kaupa) otsustamise aasta jooksul välja maksta. Kui juhtub nii, et siiski jääb dividendivõlg (netodividendid + tulumaks), siis jääb see 31.12. bilansi viitvõlgadesse kirjele „Dividendivõlg“. Kui juhtub, et ka uuel aastal ei suudeta dividende välja maksta, siis võib, kuid ei tule, uuel aastal aktsionäride (osanike) üldkoosolekul vastu võetavas kasumi jaotamise otsuses teha korrigeerimiskanne. Kasumi jaotamise otsust saab teha korraline üldkoosolek, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne ja võetakse vastu kasumi jaotamise otsus. Ainuke asi mis tuleb vana aasta lõpuga teha, on dividendidelt tulumaksu arvestuse korrigeerimine, kuna 2006.aastal on tulumaksumäär 23%, kuid 2005.aastal oli 24%.”

Infot dividendide maksustamise teemal leiab iga raamatupidaja Äriseadustikust ja Tulumaksuseadusest. Võib tutvuda ka väljaannetega „Eesti Maksuteadlaste Selts.

Eesti Maksuseadused koos rakendusaktidega. Õigusaktide kogumik seisuga 1.märts 2006.”

Infot leiab ka Eesti Maksumaksjate Liidu ajakirja „MaksuMaksja” 2005. aasta novembri väljaandest, kus Anne Nuudi artikkel „Majandusaasta aruanne 2005”.

Siinkohal mõned väljavõtted

ÄRISEADUSTIK

VI osa. OSAÜHING

19. peatükk. OSA JA OSANIK

§157 Väljamaksete tegemine

(1) Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

(2) Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

(4) Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.

(5) Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi välja maksta ka muus varas.

[RT I 2005, 57, 449 - jõust. 1. 01. 2006]

VII osa. AKTSIASELTS

28. peatükk. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

§335. Kasumi jaotamise otsus

(1) Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
(11) Emaettevõtja, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, võtab kasumi jaotamise otsuse vastu konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel. Konsolideeritud aruannetel põhinevat kasumit ei ole lubatud jaotada niivõrd, kuivõrd see vähendaks emaettevõtja netovara tasemeni alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

(2) Kasumi jaotamise otsuses märgitakse:
1) puhaskasumi suurus;
2) eraldised reservkapitali;
3) eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
4) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa;
5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

[RT I 2005, 61, 478 – jõust. 1.12.2005]

TULUMAKSUSEADUS

§ 18. Dividendid

(1) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mida residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises või mitterahalises vormis.

(11) Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

(2) Dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele).

(3) Aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate või osade tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel tehtavate väljamaksete maksustamine toimub vastavalt § 15 lõigetele 2 ja 3.

(4) Kui residendist füüsiline isik on osanik või liige sellises isikute ühenduses või sellise varakogumi kaasomanik, millele ei ole omistatud juriidilise isiku staatust, siis maksustatakse tulumaksuga nimetatud ühenduse või varakogumi puhaskasumi osa proportsionaalselt maksumaksja osalusele või hääleõigusele.

(5) Lõikes 4 sätestatut ei kohaldata osalusele varakogumis, mille kohta on emiteeritud väärtpaber väärtpaberituru seaduse (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612) § 2 mõistes.

Osale arutelus

  • Aive Antsov

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad