Reisijaga kaasas oleva kauba tolliformaalsused

Reisija on ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist
ühendusevälissesse riiki liikuv füüsiline isik, sõltumata tema siirdumise
eesmärgist. Tolliformaalsusi viime läbi seaduslikult tollipiiri ületava
reisija kaubale, mida ta kannab ükskõik mil viisil reisi jooksul endaga
kaasas.

Reisijaga kaasas oleva kauba tolliformaalsuste läbiviimisel lähtutakse alljärgnevatest õigusaktidest: Euroopa Ühenduse tolliseadustikust, mis on kehtestatud Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2913/92, Euroopa Ühenduse tolliseadustiku rakendussättetest, mis on kehtestatud Komisjoni määrusega (EMÜ) 2454/93, Nõukogu Määrusest (EMÜ) 918/83, tolliseadusest ja muudest õigusaktidest.

1. Reisijana on Teil õigus:

saada meilt informatsiooni kehtivate tollieeskirjade kohta;deklareerida meile käitumuslikult, läbides rohelise koridori tolliasutuses, kus on kasutusel rohelise-punase koridori süsteem või vastava tähistuse puudumisel läbida tolliasutuse, kui Teil on kaasas: vaid isiklikud asjad, mille üle tollipiiri toimetamisel ei ole nõutav eriluba; mittekaubanduslikul eesmärgil üle tollipiiri toimetatav kaup, mille väärtus ei ületa 175 eurot, mille kogus ei ületa Eesti maksuseadustega kehtestatud koguselisi piirnorme ega statistilist läve 1000 kg ning mille toimetamisel üle tollipiiri ei ole nõutav eriluba. tuua Eestisse ühendusevälisest riigist impordil kogutavatest maksudest vabastatuna:mootorikütust: standardses kütusepaagis või erikonteineri standardses kütusepaagis, (kaasa arvatud veemootorsõiduki standardses kulutankis ja -paagis olev) samas mootorsõidukis tarbitav ning sõiduki sihtkohta jõudmiseks vajalik kütus. ühe päeva jooksul lubatud mittekaubanduslikul eesmärgil samas mootorsõidukis kasutamiseks 10 liitrit mootorikütust mootorsõiduki kohta. alkoholi: veini kuni 2 liitrit; muud jooki etanoolisisaldusega kuni 22% kuni 2 liitrit või; jooki etanoolisisaldusega üle 22% mitte rohkem kui 1 liiter; õlut 175 euro ulatuses, mis on ühtlasi kogu imporditava kauba maksuvaba väärtuseline piirnorm parfüümi 50 grammi või tualettvett 0,25 liitrit;tubakatooteid: kuni 200 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 250g suitsetamistubakat või 250g närimistubakat. täita reisija- ja tollideklaratsiooni käsitsi ja trükitähtedega; saada meilt abi reisija deklaratsiooni täitmisel; välja viia tolliterritooriumilt seaduslikult omandatud kaupa isiklikuks otstarbeks piiramatus koguses (kirjalikult deklareerida tuleb kui kauba väärtus ületab 1000 eurot või kui kauba kogus ületab 1000 kg); nõuda, et: pagasi sisu kontrollimine toimuks kaasreisijatest eraldatud kohas ja viibida kontrolli juures; kontrollimise juures viibiks Teie poolt kohalviibijate seast valitud tunnistaja; läbivaatus toimuks eraldi asuvas hügieeniliselt sobivas soojas ruumis ühe samast soost manuka juuresolekul; anda deklareerimist vajava kauba meile hoiule (hoiustamise tingimuste olemasolul), kui: Teil ei ole kaasas seadusega ettenähtud maksu tasumiseks vajalikku rahasummat; Teil ei ole meile esitada deklareerimisel nõutavat dokumenti (näit eriluba); esitate meile selleks kirjaliku taotluse hoida deklareerimist vajavat kaupa meie juures kuni 20 kalendripäeva või põhjendatud kirjaliku taotlusega pikendada hoidmise tähtaega kuni 30 kalendripäeva; esitada vaie meie toimingu või otsuse peale, mis on seotud tollieeskirjade kohaldamisega ja puudutab Teid isiklikult. Vaie toimingu peale tuleb Teil esitada 10 päeva jooksul, arvates päevast, mil Te vaidlustatavast toimingust teada saite ning vaie otsuse peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil otsus Teile teatavaks tehti või kätte toimetati.

2. Meie kohustused Teie suhtes:

juhinduda oma teenistuskohustuse täitmisel õigusaktidest; esitada Teie esimesel nõudmisel ametitõendi; anda Teile informatsiooni kehtivate tollieeskirjade kohta; anda teavet ja abistada Teid deklaratsiooni täitmisel; informeerida Teid läbivaatuse põhjusest ja tutvustama Teile läbivaatuse korda; olla viisakas, säilitada rahu, suhtuda Teisse positiivselt ning diskreetselt, esitada ainult asjassepuutuvaid küsimusi ning mitte laskuda vaidlustesse; Teie poolt meie otsuse või toimingu peale esitatud vaie vaadatakse läbi 30 päeva jooksul, arvates selle vastuvõtmisest. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib tähtaega pikendada kuni 10 päeva võrra ja sellest teavitatakse Teid. Vaideotsusega mittenõustumise korral on Teil õigus esitada kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

3. Arvestage palun sellega, et:

deklareerida saate tollipiiril asuvas tolliasutuses, v a juhul, kui toote Eestisse ühendusevälisest riigist kaubandusliku eesmärgiga kaupa; reisija- ja tollideklaratsiooni vorme saate Te tollipiiril asuvast tolliasutusest; tollivormistus, kauba hoiustamine ja maksete sooritamine on tasuta; deebetkaardiga impordimaksude tasumisel kehtib panga poolt kehtestatud teenustasu. Teie poolt Eesti tolliterritooriumile toimetatud kirjalikule deklareerimisele kuuluv kaup maksustatakse vastavalt õigusaktidele importimisel kogutavate maksudega (nt imporditolli-, aktsiisi- või käibemaksuga). meil ei ole võimalik võtta hoiule alljärgnevaid Teile kuuluvaid: elusloomi; toiduaineid; tulirelvi ja laskemoona; kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke aineid; radioaktiivseid aineid ja materjale; mürkaineid; kaupu ja asju, mis võivad kahjustada teisi hoiule võetud kaupu ja asju, hoiuruume või ametnike tervist (vastuvõtja otsuse alusel); sõidukeid ja transpordivahendeid tavaturistina võite tuua Eestisseühendusesisesest riigist isiklikuks kasutamiseks aktsiisivabalt: alkoholi: vahetoodet (näiteks vermutit) 20 liitrit; veini 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini olla kuni 60 liitrit; õlut 110 liitrit; muu alkoholi 10 liitrit. tubakatooteid: 800 sigaretti; 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk; 200 sigarit; üks kilogramm suitsetamistubakat ja närimistubakat.

4. Ootame Teilt, et:

esitate meile kirjalikult reisija deklaratsiooni, kui Teil on kaasas: ühendusevälisest riigist mittekaubandusliku eesmärgiga kaup (edaspidi kaup) (s.t. soetatud kaup, sealhulgas auhinnad ja kingitused), mille väärtus ei ületa statistilist läve 1000 eurot ega 1000 kg, kuid mille väärtus ületab imporditollimaksuvabastuste süsteemis sätestatud maksuvaba väärtuselise piiri 175 eurot või mille kogus ületab Eesti maksuseadustega kehtestatud maksuvaba piirnormi; kaup ja isiklikud asjad, mille sisse- ja väljaveol on kehtestatud piirang. esitate meile kirjaliku tollideklaratsiooni, kui Teil on kaasas: üle tollipiiri toimetatav kaup, mille väärtus ületab statistilist läve 1000 eurot või 1000 kg; kaubanduslikul eesmärgil üle tollipiiri toimetatav kaup, mille väärtus ületab imporditollimaksuvabastuste süsteemis sätestatud maksuvaba väärtuselise piiri 22 eurot. Kui kaup on saadetud posti teel füüsiliselt isikult füüsilisele isikule, siis on imporditollimaksuvabastuste süsteemis sätestatud maksuvabaks piiriks 45 eurot; Eestisse ühendusevälisest riigist kaubana toimetatav sõiduk. deklareerite meile suuliselt, kui Teil on kaasas kaubanduslikul eesmärgil üle tollipiiri toimetatav kaup, mille väärtus ei ületa imporditollimaksuvabastuste süsteemis sätestatud maksuvaba väärtuselist piiri 22 eurot ega kogus ei ületa statistilist läve 1000 kg. täidate tollieeskirjades ettenähtud nõuded; esitate meile kaubaarve või muu kauba väärtust ja omandiõigust tõendava dokumendi ning eeskirjades ettenähtud juhtudel eriloa koos kirjaliku deklaratsiooniga; sisenete punasesse koridori tollikontrolli tsoonis ja täidate deklaratsiooni deklareeritava kauba olemasolul või juhul kui Te pole kindel kas Teie pagasis olev kaup vajab kirjalikku või suulist deklareerimist; näitate ette oma pagasi ja veoki ning teete oma pagasi kontrolliks lahti ja kontrolli lõppedes pakite kokku, kui me seda Teilt palume teha; teatate meile, kui Teil on deklareeritavat kaupa, kui tolliasutuses ei kasutata rohelise-punase koridori süsteemi või kui Te soovite deklareerida suuliselt.

5. Meie õigused Teie suhtes:

kontrollida Teie dokumente; vaadata läbi Teiega kaasas olevat kaupa ja isiklikke asju; kutsuda Teid pistelisse kontrolli; paluda Teilt pagasi lahtipakkimist; teostada Teie läbivaatust manukate juuresolekul; kahtluse puhul, et Te varjate tollikontrollile kuuluvat kaupa, peidetuna kehal või kehas, on Teiega samast soost tolliametnikul õigus teha Teie läbivaatuse eraldatud ruumis või saata Teid raviasutusse kehasisese läbivaatuse tegemiseks samast soost tolliametniku juuresolekul; paluda Teilt läbivaatuse käigus lahtirõivastumist ja otsida läbi Teie riietusesemeid; algatada väärteomenetlust, määrata trahv või rakendada muid sanktsioone vastavalt seadusele tollieeskirjade rikkumisel.

6. Informatsioon:

Arusaamatuste ärahoidmiseks soovitame Teil juba enne reisi küsida lisainformatsiooni:

kohalikust maksu- ja tollikeskusest; tolliinfost (telefon: 8800814; e-post: tolliinfoemta.ee);

Informatsiooni kehtivate tollieeskirjade kohta võite saada ka:

voldikust "Tollieeskirjad reisijatele". tolliformaalsusi teostavalt ametnikult piiril; internetist MTA koduleheküljelt:

Ootame Teilt tagasisidet ja ettepanekuid teenusstandardite kohta aadressil: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn. Püüame arvestada esitatud ettepanekute ja kommentaaridega teenusstandardite väljatöötamisel ning teeninduskvaliteedi tõstmisel.


Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad