Euro kasutusele võtmise seaduse EELNÕU

EELNÕU  10.04.2006EURO KASUTUSELE VÕTMISE SEADUS1. peatükkÜLDSÄTTED§ 1. Seaduse reguleerimisalaEuro kasutusele võtmise seadus kehtestab seadusliku maksevahendi Eesti Vabariigis, reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist, krooni käibelt kõrvaldamist,  krooni ja euro paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud seadusemuudatused. § 2. Rahaühik (1) Eesti Vabariigi raha on Euroopa Liidu ühisraha euro, mis jaguneb sajaks sendiks. (2) Eesti Vabariigi sularaha käibib paberrahana (pangatähed) ja metallrahana (mündid).  § 3. Maksevahend Ainus seaduslik maksevahend Eesti Vabariigis on euro.  § 4. Eesti Vabariigi raha piiranguteta vastuvõtmise kohustus (1) Eesti Pank ja Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud kehtivat Eesti Vabariigi raha vastu võtma piiranguteta. (2) Lõikes 1 nimetamata isikud on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat münti, pangatähti aga piiranguteta. § 5. Seadusliku maksevahendi vastuvõtmisest keeldumine (1) Seadusliku maksevahendi vastuvõtmisest keeldumise eest kauba või teenuse müügil või selle eest tasumisel – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 2 000 eurot. (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Tarbijakaitseamet ja politseiprefektuur.2. peatükkMUUDATUSED ÕIGUSAKTIDES§ 6. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; 2006, 7, 40) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad „25 000 kuni 300 000 krooni“ sõnadega „1 590 kuni 19 170 eurot“;2) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „300 001 kuni 5 000 000 krooni“ sõnadega „19 171 kuni 319 550 eurot“;3) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad „5 000 000 krooni“ sõnadega „319 550 eurot“;4) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõnad „2000 krooni“ sõnadega „127 eurot“;5) paragrahvi 223 lõigetes 9  ja 10 asendatakse sõnad „25 000 krooni“ sõnadega „1 600 eurot“;6) paragrahvi 23 lõikes 42 asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „60 eurot“;7) paragrahvi 23 lõike 51  punktis 5 ja § 341 lõike 51  punktis 8 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 270 eurot“.§ 7. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT I 1992, 15/16, 241; 2006, 10, 64) § 145 lõikes 6 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 8. Autoriõiguse seaduses (RT I 1992, 49, 615; 2006, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 81¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 2)    paragrahvi 81² lõikes 2 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”. § 9. Kollektiivlepingu seaduse (RT I 1993, 20, 353; 2002, 61, 375) § 161 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 10. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 2005, 57, 451) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad “20 krooni” sõnadega “5 euro”;2) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõnad “20 krooni” sõnadega “5 eurot”.§ 11. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse (RT 1993, 26, 441; 2000, 102, 674) § 11 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „kroonides ja sentides“ sõnadega „eurodes ja sentides“.§ 12. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses (RT 1993, 30, 509; 2006, 7, 40) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:“§ 7. Vara võõrandamisaegse maksumuse ümberarvutamine eurodesse(1) Vara võõrandamisaegne maksumus 1940. aastal kehtinud kroonides arvutatakse ümber eurodesse vahekorras 1 Ekr. = 0,64 eurot. Välisvaluutas väljendatud vara võõrandamisaegne maksumus arvutatakse ümber 1940. aastal kehtinud kroonidesse rahandusministri poolt kehtestatud koefitsientide alusel. (2) Vara võõrandamisaegne maksumus NSV Liidu rahas (rublades) arvutatakse eurodesse koefitsientide alusel, mille määrab kindlaks rahandusminister. (3) Ümberarvutatud maksumus väljendatakse 1 euro täpsusega.”; 2) paragrahvis 12 asendatakse sõnad „3 000 EEK“ sõnadega „192 euro;3) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõnad „100 EEK“ sõnadega „6,4 euro”;4) paragrahvi 14 lõikes 11 asendatakse sõnad “3000 krooni” sõnadega “192 euro”.§ 13. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 2005, 32, 235) § 66² lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”.§ 14. Asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 98 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sada krooni“ sõnadega „viiskümmend eurot;2) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad „sada krooni“ sõnadega „viiskümmend eurot“;3) paragrahvi 282 lõikes 2 asendatakse sõnad „viitsada krooni“ sõnadega „viiskümmend eurot“.§ 15. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2006, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:paragrahvi 1018 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna “kroonides” sõnaga “eurodes”;paragrahvi 134 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad “1 000 000 krooni” sõnadega “63 900 eurot” ning teises lauses asendatakse sõnad “250 000 krooni” sõnadega “15 950 eurot”;paragrahvi 162 lõikes 2, § 163 lõikes 2 ja §-s 167 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”. § 16. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 2006, 7, 40) § 291 lõikes 2 asendatakse sõnad “3000 krooni” sõnadega “192 euro”.§ 17. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvis 371 asendatakse sõnad „Eesti krooni“ sõnadega „eurodes“;2) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 krooni“ sõnadega „30 euro“.§ 18. Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 2005, 39, 308) § 371 lõikes 6 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 19. Maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „krooni“ sõnaga „eurot“;2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:„(4) Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.“.§ 20. Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 2004, 89, 612) tehakse järgmised muudatused:paragrahvi 28¹ lõikes 5 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;paragrahvi 285 lõikes 4 asendatakse sõnad “25 000 krooni” sõnadega “1 600 eurot” ja sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;paragrahvi 393 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;paragrahvi 393 lõikes 4 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.  § 21. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 2005, 57, 450) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi  125 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „150 000 krooni“ sõnadega „9 600 eurot“;    2) paragrahvi 125 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „250 000 krooni“ sõnadega  „16 000 eurot“;3) paragrahvide 1214 ja 1215 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega    „3 200 eurot“.§ 22. Veeseaduses  (RT I 1994, 40, 655; 2005, 67, 512) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvide 383–385 lõikes 2 ja § 388 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;2) paragrahvi 387 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 23. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 2004, 87, 593) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 37 lõike 3² punktis 1 asendatakse sõnad “15 000 000 krooni” sõnadega “958 670 eurot”; 2)    paragrahvi 37 lõike 3² punktis 2 asendatakse sõnad “20 000 000 krooni” sõnadega “1 278 200 eurot” ja “1 250 000 krooni” sõnadega “79 900 eurot”; 3)    paragrahvi 37 lõike 3² punktis 3 asendatakse sõnad “25 000 000 krooni” sõnadega “1 597 800 eurot”; 4)    paragrahvis 434 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 5)    paragrahvis 435 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”. § 24. Loteriiseaduses (RT I 1994, 50, 845; 2005, 32, 236) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad “250 000 krooni” sõnadega “16 000 eurot”;2) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega        “6 400 eurot”;3) paragrahvi 8 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad “5000 krooni” sõnadega “320 eurot”;4) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad “250 000 krooni” sõnadega “16 000 eurot”;5) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”; 6) paragrahvis 182 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;7) paragrahvi 183 lg-s 2 asendatakse sõnad ”40 000 krooni” sõnadega ”2 600 eurot”. § 25. Maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324; 2003, 51, 355) paragrahvi 192 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“.§ 26. Ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 2005, 61, 475) § 531 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:„Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.”.§ 27. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233; 2002, 61, 375) § 8¹ lõikes 4 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 28. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2006, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 224 lõikes 1 asendatakse sõnad “200 krooni” sõnadega “15 eurot”;2) paragrahvi 38 lõikes 4 ja § 382 lõikes 3 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 29. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 2005, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 26¹ lõikes 3 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;2) paragrahvi 26² lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot.”;3) paragrahvi 265 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot.”;4) paragrahvi 266 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”.§ 30. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 2005, 24,179) tehakse järgmised muudatused:1)  paragrahvi 16 lõikes 12 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2)  paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 31. Hasartmänguseaduses (RT I 1995, 58, 1005; 2005, 32, 236) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad “500 krooni” sõnadega “35 eurot”;2) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad “5000 kroonist” sõnadega “320” eurost;3) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad “2 miljonit krooni” sõnadega “127 000 eurot”;4) paragrahvi 292 lõikes 2, § 294 lõikes 2 ja § 295 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;5)  paragrahvi 293 lõikes 2 ja § 296 lõikes 2 asendatakse sõnad ”40 000 krooni” sõnadega ”2 600 eurot”.§ 32. Notari distsiplinaarvastutuse seaduse (RT I 1995, 75, 1322; 2005, 71, 549) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:„(1) Rahatrahv määratakse kuni 6 400 euro suuruses summas.“.§ 33. Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 2005, 67, 512) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõnad “300 krooni” sõnadega “19 eurot”;2) paragrahvide 231 – 235 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvi 25 lõikes 4 asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “3,2 eurot” ja sõnad “5 000 krooni” sõnadega “320 eurot”;4) paragrahvi 25 lõikes 5 asendatakse sõnad “10 krooni” sõnadega “0,64 eurot” ja sõnad “150 krooni” sõnadega “9,6 eurot”.§ 34. Abieluvararegistri seaduse (RT I 1995, 87, 1540; 2006, 7, 42) § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad "100 krooni" sõnadega "5 euro".§ 35. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (RT I 1996, 3, 57; 2006, 7, 42) § 4 lõikes 11 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot“.§ 36. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 2005, 37, 288) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna “täiskroonides” sõnadega “0,1 euro täpsuses”;2) seaduse lisa sõnastatakse järgmiselt:PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD Maksustatav pakend    Aktsiisimäär eurodes kg kohta       1) klaas ja keraamika    0,60       2) plastik    2,50       3) metall    2,50       4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong    1,20       5) muu    1,20     § 37. Pankrotiseaduse muutmise seadus (RT I 1997, 5/6, 32; 2003, 13, 64) tunnistatakse kehtetuks.§ 38. Sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259; 2002, 63, 387) § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 39. Riikliku statistika seaduse (RT I 1997, 51, 822; 2004, 30, 204) paragrahvi 111 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 40. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2005, 37, 284) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 121 lõikes 6 asendatakse sõnad “25 000 krooni” sõnadega „1 600 eurot“;2)    paragrahvi 152 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 41. Reklaamiseaduses (RT I 1997, 52, 835; 2005, 20, 126) tehakse järgmised     muudatused:1) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;       2) paragrahvi 23² lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot.”;3) paragrahvi 23³ lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot.”.§ 42. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I 1997, 73, 1201; 2004, 53, 635) paragrahvide 62 ja 63 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 43. Sadamaseaduses (RT I 1997, 77, 1315; 2005, 31, 229) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvide 161–163 lõikes 2 ja §-de 165- 168 lõikes 2 ning § 164 tekstis asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot.”.§ 44. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduses (RT I 1998, 2, 42; 2002, 63, 387) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 2) paragrahvi 15¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 45. Arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 2004, 28, 188) paragrahvi 50¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”.§ 46. Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2004, 89, 612) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 241 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;3) paragrahvi 242 lõikes 2 asendatakse „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 47. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 121 lõikes 5 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvide 124, 126 ja 127 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;3) paragrahvi 125 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“.§ 48. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 2005, 65, 498) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 2¹ lõikes 1 asendatakse sõnad “kümme miljonit krooni” sõnadega “639 100 eurot”;2) paragrahvi 2¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “kuus miljonit krooni” sõnadega “383 400 eurot”;3) paragrahvi 2¹ lõikes 3 asendatakse sõnad “üks miljonit krooni” sõnadega “63 900 eurot”;4) paragrahvi 8 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;5) paragrahvi 23 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 49. Kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1007; 2005, 65, 498) § 8 lõike 3 esimeses lauses  asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 50. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (RT I 1998, 98/99, 1575; 2006, 7, 42) § 9 lõike 2 viimases lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 51. Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597) § 17 lõikes 1 asendatakse sõnad “üks kroon” sõnadega “6 senti”.§ 52. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 1998, 110, 1811; 2005, 61, 473) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “7 500 eurot”; 2) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõnad “200 000 krooni” sõnadega “15 000 eurot” ja sõnad “100 000 krooni” sõnadega “7 500 eurot”;3) paragrahvi 6 lõikes 6 asendatakse sõnad “15 000 krooni” sõnadega “1 000 eurot”;4) paragrahvi 6 lõikes 7 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “7 500 eurot”;5) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 2 asendatakse sõnad “14 000 krooni” sõnadega “1000 euro”; 6) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad “35 000 krooni” sõnadega “2 500 euro”;7) paragrahvi 18 lõikes 6 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot” ja “80 000 krooni” sõnadega “5 200 eurot”; 8) paragrahvi 26¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;9) paragrahvi 265 lõikes 2, § 266 lõikes 2 ja §-s 267 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 53. Metsaseaduses (RT I 1998, 113/114, 1872;  2005, 70, 540)  tehakse järgmised muudatused:  1) paragrahvi 52 lõikes 4 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 569 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;3) paragrahvi 5610 lõikes 2 ja § 5611 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“;4) paragrahvi 5612 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 54. Riigisaladuse seaduse (RT I 1999, 16, 271; 2005, 64, 482) § 321 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega    “3 200 eurot”.§ 55. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2005, 71, 544) § 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:”(5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ümardatakse 5 senti ja üle selle ülespoole lähima 10 sendini, summat alla 5 sendi ei arvestata.”.§ 56. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 2004, 71, 504) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 500 eurot“;2) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 500 eurot“; 3) seaduse lisa 1 punktides 10 ja 11 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 500 eurot“.§ 57. Krediidiasutuste seaduses (RT I 1999, 23, 349; 2005, 61, 473) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 9 lõikes 4 jäetakse välja sõnad “Eesti Panga kursi järgi”;2) paragrahvi 35 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Panga asutamisel peab tema sissemakstud aktsiakapital olema vähemalt 5 miljonit eurot.”;3) paragrahvi 44 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Ühistupanga asutamisel peab tema sissemakstud osakapital olema vähemalt 5 miljonit eurot.”;6) paragrahv 78 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:“(9) Krediidiasutusel peab olema neto-omavahendeid vähemalt 5 miljonit eurot”;7) paragrahvi 1041 lõikes 2 asendatakse sõnad “18 000 krooni” sõnadega “1 200 eurot, sõnad “75 000 krooni” sõnadega “4 800 eurot”, sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot” ja sõnad “750 000 krooni” sõnadega “48 000 eurot”;8) paragrahvides 1347 ja 1348, § 1349 lõikes 2, § 13410 lõikes 2, 13411 lõikes 2 ja §-s 13413 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 58. Hoiu–laenuühistu seaduses (RT I 1999, 24, 357; 2002, 53, 336) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad “100 krooni” sõnadega “6 eurot”;2) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;3) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõnad “100 krooni” sõnadega “6 eurot”.§ 59. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse  (RT I 1999, 25, 363; 2005, 37, 280) § 151 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 60. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2005, 29, 216) § 603 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”. § 61. Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 2005, 61, 479) tehakse järgmised muudatused: 1)  paragrahvi 40 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;2)  paragrahvi 401 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;  3)  paragrahvide 402 ja 403 lõikes 2  asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4)  paragrahvi 404 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;5) paragrahvi  405  lõikes 2  asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“; 6) paragrahvi 406 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“;  7) paragrahvide 407 ja 408 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“; § 62. Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392; 2004, 27, 179) § 18¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot.”.§ 63. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2004, 34, 236) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 50 lõikes 4 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvi 531 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvi 532 lõikes 3 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;4) paragrahvi 532 lõikes 4 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;5) paragrahvide 533 ja 534 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;6) paragrahvi 535 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;7) paragrahvi 536 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”.§ 64. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 90 lõikes 1 asendatakse sõnad “400 krooni” sõnadega “25 eurot”; 2) paragrahvi § 98 lõikes 3 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “6 400 eurot”.§ 65. Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2005, 61, 477) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvide 581, 582 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;2) paragrahvi 583 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvide 584 ja 585 lõikes 2, § 586 lõikes 3 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;4) paragrahvi 586 lõikes 4, §-s 588 ja § 589 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 66. Veterinaarkorralduse seaduses (RT I 1999, 58, 608; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 353 lõikes 4 asendatakse sõnad “80 krooni” sõnadega “5 eurot”;2) paragrahvi 353 lõikes 5 asendatakse sõnad “78,2 krooni” sõnadega “5 eurot”;3) paragrahvi 353 lõikes 6 asendatakse sõnad “7 krooni” sõnadega “0,4 eurot”;4) paragrahvi 355 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;5) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;6) paragrahvi 391 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 67. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (RT I 1999, 60, 616; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi § 261 lõikes 5 asendatakse sõnad “20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“;2) paragrahvi § 271 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;3) paragrahvi § 272 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“.§ 68. Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2004, 30, 208) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 69. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2006, 7, 41) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad “90 krooni” sõnadega “6 eurot”;2) paragrahvis 23 asendatakse sõnad “24 000 krooni” sõnadega “1 560 eurot”;3) paragrahvis 232 asendatakse sõnad “36 000 krooni” sõnadega “2 304 eurot”;4) paragrahvis 233 asendatakse sõnad “12 000 krooni” sõnadega “768 eurot”;5) paragrahvis 282 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;6) paragrahvi 32 lõikes 4 asendatakse sõnad “45 000 krooni” sõnadega “2 880 eurot”;7) paragrahvi 36 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:“(5) Välisvaluutas saadud tulu, tulust lubatud mahaarvamised ning makstud või kinnipeetud tulumaks arvestatakse ümber eurodeks vastavalt tulu saamise, väljamakse tegemise ja tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.”;8) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõna “täiskroonides” sõnadega “0,1 euro täpsusega”;9) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad “1000 krooni” sõnadega “65 eurot”;10) paragrahvi 48 lõikes 8 asendatakse sõnad “2000 krooni” sõnadega “128 eurot”;11) paragrahvi 49 lõikes 4 ja lõike 6 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad “500 krooni” sõnadega “35 eurot”.§ 70. Ühistranspordiseaduses (RT I 2000, 10, 58; 2003, 88, 589) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad “140 000 krooni” sõnadega “8 945 euro” ja sõnad “ 80 000 krooni” sõnadega “5 100 eurot”; 2) paragrahvi 542 lõigetes 4 ja 5 ning §-de 543 ja 545 lõikes 2  asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 71. Digitaalallkirja seaduse (RT I 2000, 26, 150; 2003, 88, 594) § 18 lõike 1 punktis 2 ja § 25 punktis 2 asendatakse sõnad “400 000 krooni” sõnadega “25 500 eurot”. § 72. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2005, 53, 420) § 3 lõikes 11 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.  § 73. Rahvastikuregistri seaduse (RT I 2000, 50, 317; 2005, 39, 308) § 471 lõikes 2 asendatakse sõnad “5000 krooni” sõnadega “320 eurot”.§ 74. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2004, 30, 205) tehakse järgmised muudatused: 1)  paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad “140 000 krooni” sõnadega “8 945 euro” ja sõnad “ 80 000 krooni” sõnadega “5 100 eurot”; 2)  paragrahvide 311 ja 312 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega      “3 200 eurot”. § 75. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373; 2005, 13, 64) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Registripidaja aktsiakapital ja omakapital peab olema vähemalt 730 000 eurot.”;2)    paragrahvides 461, 462, 463 ja § 464 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni”     sõnadega “3 200 eurot”.§ 76. Raskeveokimaksu seaduse (RT I 2000, 81, 515; 2003, 88, 591) lisa sõnastatakse järgmiselt:RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi     Registri- või täismass (kg)     Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (eurot kvartalis)                  õhk- või sellega samaväärne vedrustus     muud tüüpi vedrustus        Veoauto                       2 telge     12 000 – 12 999     0     7,9            13 000 – 13 999     7,9     21,7            14 000 – 14 999     21,7    30,3            15 000 ja enam     30,3    68,7       3 telge     12 000 – 14 999     0     0             15 000 – 16 999     7,9    13,7            17 000 – 18 999     13,7    28,1             19 000 – 20 999     28,1     36,1             21 000 – 22 999     36,1     55,9            23 000 ja enam     55,9    86,3       4 telge     12 000 – 22 999     0     0             23 000 – 24 999     36,1     36,7            25 000 – 26 999     36,7    57            27 000 – 28 999     57    90,5            29 000 ja enam     90,5    134,3       Autorong(veoauto + haagis)                       2+1 telge     12 000 – 13 999     0     0             14 000 – 15 999     0     0             16 000 – 17 999     0     3,5                18 000 – 19 999     3,5    8            20 000 – 21 999     8    18,8            22 000 – 22 999     18,8    24,3            23 000 – 24 999     24,3    44             25 000 ja enam     44     76,8       2+2 telge     12 000 – 14 999     0     0             15 000 – 22 999     0     0             23 000 – 24 999     7,5    17,5            25 000 – 25 999     17,5    28,8            26 000 – 27 999     28,8    42,5            28 000 – 28 999     42,5    51,1             29 000 – 30 999     51,1     84             31 000 – 32 999     84     116,6            33 000 ja enam     116,6    176,7       2+3 telge     12 000 – 35 999     0     0             36 000 – 37 999     92,6    128,8            38 000 ja enam     128,8    175,1        3+2 telge     12 000 – 35 999     0     0             36 000 – 37 999     81,8    113,5            38 000 – 39 999     113,5    157,5             40 000 ja enam     157,5     232,6       3+3     12 000 – 35 999     0     0        või enam telge     36 000 – 37 999     46,5    56,3            38 000 – 39 999     56,3    84             40 000 ja enam     84     133,8     § 77. Riikliku statistika seaduse (RT I 1997, 51, 822; 2004, 30, 204) paragrahvi 111 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 78. Riikliku matusetoetuse seaduse (RT I 2000, 86, 549; 2006, 2, 3) § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „2000 krooni“ sõnadega „130 eurot“.§ 79. Avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597; 2005, 39, 308) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad “kolm krooni” sõnadega “20 senti”.§ 80. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2005, 24, 181)  tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 15 lõike 5 punktid 1–4 sõnastatakse järgmiselt:”1) punktis 2 nimetatud tegevusala puhul – 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui  639 eurot; 2) punktis 3 nimetatud tegevusala puhul – 3 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 31 955 eurot; 3) punktis 4 nimetatud tegevusala puhul - 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 12 782 eurot; 4) punktis 5 nimetatud tegevusala puhul - 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui  6 391 eurot.”;2) paragrahvi 31 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 3) paragrahvi 311 lõikes 3 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”; 4) paragrahvi 312 lõikes 2 asendatakse sõnad 50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 5) paragrahvide 313 ja 314 lõikes 2  asendatakse  sõnad  “30 000 krooni”  sõnadega   “2 000 eurot”; § 81. Hädaolukorraks valmisoleku seaduse (RT I 2000, 95, 613; 2005, 64, 482) § 342 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega 3 200 eurot”.§ 82. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2006, 7, 41) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvis 21 asendatakse sõnad “1400 krooni” sõnadega “90 eurot”;2) paragrahvi 3 punktis 6 asendatakse sõnad “90 krooni” sõnadega “6 eurot”;3) paragrahvi 9 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:“(9) Iga kindlustatava kohta arvutatud sotsiaalmaksu summa ümardatakse 10 sendi täpsusega.”.§ 83. Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2006, 7, 42) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad “üks miljon krooni” sõnadega “63 910 eurot” ning sõnad “kolm miljonit krooni” sõnadega “191 700 eurot”. § 84. Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2005, 61, 447) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvide 661, 662, 664 – 668 ja 6610 lõikes 2  asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 85. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2005, 68, 529) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 461 lõikes 5 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot” ja sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot “; 2) paragrahvi 502 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad “480 krooni” sõnadega “31 eurot”.  § 86. Kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7; 2003, 83, 559) § 11² lõikes 4 asendatakse sõnad “5000 krooni” sõnadega “320 eurot”.  § 87. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78; 2005, 24, 185) § 27 lõikes 6 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 88. Mereteenistuse seaduse (RT I 2001, 21, 114; 2005, 57, 453) § 591 lõikes 6 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”.§ 89. Patendivoliniku seaduse (RT I 2001, 27, 151; 2003, 88, 594) § 11 lõikes 2 asendatakse sõnad “üks miljon krooni” sõnadega “63 910 eurot”. § 90. Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201, 2005, 71, 549) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 48 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad “1 miljon krooni” sõnadega “63 910 eurot”; 2) paragrahvi 65 lõikes 4 asendatakse sõnad “3000 krooni” sõnadega “190 eurot”. § 91. Puhkuseseaduse (RT I 2001, 42, 233; 2003, 82, 549) § 36 lõikes 6 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 92. Liikluskindlustuse seaduses (RT I 2001, 43, 238; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad “500 krooni” sõnadega “32 eurot” ja sõnad “1000 krooni” sõnadega “64 eurot”; 2) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “3 eurot”;3) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;4) paragrahvi 48 lõike 2 punktides 8 ja 9 asendatakse sõnad “7 000 krooni” sõnadega “450 eurot”;5) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse sõnad “1,6 miljonit krooni” sõnadega “102 250 eurot” ja sõnad “5,5 miljonit krooni” sõnadega “351 510 eurot”. § 93. Finantsinspektsiooni seaduse (RT I 2001, 48, 267; 2005, 59, 463) § 64 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.§ 94. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284; 2005, 64, 482) § 37 lõikes 4, § 48 lõikes 13 ja § 62 lõikes 41 asendatakse sõnad “10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 95. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 2004, 56, 401) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi  21 lõikes 1 asendatakse sõnad “500 miljonit krooni” sõnadega “35 miljonit eurot” ja sõnad “100 miljonit krooni” sõnadega “7 miljonit eurot”; 2) paragrahvi 62 lõikes 3  asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot” ja sõnad “100 000 krooni” sõnadega “6 400 eurot”;3) paragrahvi 731 tekstis  asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;4) paragrahvide 735 , 736 ja 737 lõikes 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”;§ 96. Keskkonnajärelevalve seaduse (RT I 2001, 56, 337; 2005, 57, 451) § 221 lõikes 1 asendatakse sõnad „25 000 krooni“ sõnadega „1 600 eurot“.§ 97. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2005, 57, 451) § 42 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:„(3) Iga kindlustatu kohta arvutatud ja tööandja poolt maksmisele kuuluvad töötuskindlustusmaksete summad ümardatakse 10 sendi täpsusega. Summat alla 5 sendi ei arvestata ning 5 senti ja üle selle ümardatakse ülespoole lähimaks 10 sendiks.“.§ 98. Karistusseadustikus (RT  I 2001, 61, 364; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 44 lõikes 2 asendatakse sõnad „viiskümmend krooni“ sõnadega „3,2 eurot“; 2) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse sõna „täiskroonides“ sõnaga „kümne sendi täpsusega“;3) paragrahvi 44 lõikes 8 asendatakse sõnad „viiskümmend tuhat kuni kakssada viiskümmend miljonit krooni“ sõnadega „kolm tuhat kakssada kuni kuusteist miljonit eurot“; 4) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad „kuuskümmend krooni“ sõnadega „neli eurot“;5) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad „viissada kuni viiskümmend tuhat krooni“ sõnadega „kolmkümmend kaks kuni kolm tuhat kakssada eurot“;6) paragrahvi 47 lõikes 3 asendatakse sõnad „viissada tuhat krooni“ sõnadega „kolmkümmend kaks tuhat eurot“;7) paragrahvi 168 lõikes 2 asendatakse sõnad „kakskümmend tuhat krooni” sõnadega „tuhat kolmsada eurot“;8) paragrahvi 261 lõikes 2, § 353 lõikes 3 ja § 366 lõikes 2 asendatakse sõnad „kolmkümmend tuhat krooni“ sõnadega „kaks tuhat eurot“;9) paragrahvi 270 lõikes 2, §3341 lõikes 2, § 352 lõikes 2 ja § 362 lõikes 2 asendatakse sõnad „viiskümmend tuhat krooni“ sõnadega „kolm tuhat kakssada eurot“; 10) paragrahvi 271 lõikes 3 asendatakse sõnad „viisteist tuhat krooni“ sõnadega „üheksasada kuuskümmend eurot“;11) paragrahvi 386 lõikes 1, § 389 lõikes 1 ja § 390 lõikes 1 asendatakse sõnad „500 000 krooni“ sõnadega „32 000 eurot“.§ 99. Postiseaduses (RT I 2001, 64, 367; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 34 lõikes 5  asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 391 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“; 3) paragrahvide 392 ja 393 lõikes 2 ning § 394 tekstis asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4) paragrahvi 395 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“.§ 100. Riigivapi seaduse (RT I 2001, 65, 376; 2005, 20, 126) § 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.“.§ 101. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2004, 54, 388) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 891 lõikes 2, § 892 lõikes 2 ja § 896 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3200 eurot”;paragrahvi 893 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;paragrahvi 892 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;paragrahvi 892 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 102. Võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2005, 61, 473) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 795 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonideks“ sõnaga „eurodeks“, sõnad „Eesti krooni“ sõnaga „euro“ ja teises lauses sõnad „Eesti krooni“ sõnaga „euro“;2) paragrahvis 812 asendatakse sõnad „6 400 krooni“ sõnadega „409 euro“;3) paragrahvis 814 asendatakse sõnad „9600 krooniga“ sõnadega „614 euroga“; 4) paragrahvi 834 lõikes 1 asendatakse sõnad „3 360 000 krooni“ sõnadega „214 743 euroga“; 5) paragrahvi 834 lõikes 2 asendatakse sõnad „200 000 krooniga“ sõnadega „12 782 euroga“;6) paragrahvi 834 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „35 000 krooniga“ sõnadega „2 237 euroga“ ja teises lauses sõnad „55 000 krooniga“ sõnadega „3 515 euroga“;7) paragrahvi 834 lõikes 4 asendatakse sõnad „50 000 krooniga“ sõnadega „3 196 euroga“;8) paragrahvi 834 lõikes 5 asendatakse sõnad „50 000 krooniga“ sõnadega „3 196 euroga“;9) paragrahvi 913 lõikes 1 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 euro“ ja sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 196 euro“.§ 103. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (RT I 2001, 85, 512; 2005, 15, 87) §-s 37 asendatakse sõnad „50 000-kroonise“ sõnadega „3 200-eurose“.§ 104. Väärtpaberituru seaduses (RT I 2001, 89, 532; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 2341 lõikes 2 asendatakse sõnad “18 000 krooni” sõnadega “1 200 eurot”, sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot” ja sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”;2) paragrahvi 2371 lõikes 2, § 2372 lõikes 2, § 2373 lõikes 2, § 2374 lõikes 2, § 2375 lõikes 2, § 2376 lõikes 2, § 2378 lõikes 2, §-des 2379, 23710, 23711,  23713 ja  23714 ning § 23715 lõikes 2, § 23716 lõikes 2, § 23717 lõikes 2, §-s 23718 , § 23719 lõikes 2, § 23720  lõikes 2, § 23721 lõikes 2, §-s 23722, § 23724 lõikes 2,  § 23725 lõikes 2, § 23726 lõikes 2, § 23727 lõikes 2, § 23729 lõikes 2, §-s 23730, § 23731 lõikes 2, § 23732 lõikes 2, §-s 23733, § 23734 lõikes 2, § 23735 lõikes 2 ja  § 23736 lõikes 1 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3200 eurot”;3)  paragrahvi 2377 lõikes 2 asendatakse sõnad ”40 000 krooni” sõnadega ”2 600” eurot”;4) paragrahv 267 tunnistatakse kehtetuks.§ 105. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2005, 65, 497) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 6 lõikes 11 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „6,4 eurot“;2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „5 000 krooni“ sõnadega „320 eurot“;3) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „5 000 krooni“ sõnadega „320 eurot“;4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „5 000 krooni“ sõnadega „320 eurot“;5) paragrahvi 24 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:„(8)  Toetuste maksmisel ümardatakse 5 eurosenti ja üle selle 10 sendini, summat alla 5 sendi ei arvestata.”.§ 106. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:„(4) Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa summad ümardatakse 10 sendi täpsusega. Summat alla 5 eurosendi ei arvestata ning 5 eurosenti ja üle selle ümardatakse ülespoole lähima 10 sendini.“;2)    paragrahv 38 sõnastatakse järgmiselt:„§ 38. „Riikliku pensioni maksmisel ja pensionist kinnipeetava summa arvutamisel ümardatakse 5 senti ja üle selle ülespoole lähima 10 sendini, summat alla 5 sendi ei arvestata.“;3) seadust täiendatakse §-ga 612 järgmises sõnastuses:“§ 612. Erisused eurole üleminekulPensioni baasosa, aastahinne ja rahvapensioni määr arvestatakse eurodesse vastavalt Eesti krooni ja euro suhtele, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi tühistamise kohta vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korrale. § 107. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 2005, 57, 451) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 192 lõikes 4 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;  2) paragrahv 505 sõnastatakse järgmiselt:“Tuletornitasu ja navigatsioonitasu makstakse järgmistes määrades:  Laeva kogumahutavus (GT)     Tuletornitasu(eurodes)     Navigatsioonitasu(eurodes)        100–250                 40                    6       251–500                 80                   19       501–1000               120                  55        1001–1500               160                   95        1501–2000               205                 125       2001–3000               245                 170        3001–5000               325                235       5001–7500               410                 380        7501–10 000               570                 540        10 001–12 500               735                 700        12 501–15 000               900                 840       15 001–18 000            1 060                 990       18 001–24 000            1 225              1 115       24 001–30 000            1 635               1 260        30 001–40 000             2 045                1 500        40 001–60 000             2 455                1 790        60 001–75 000             2 860                2 045        üle 75 000             3 260                2 235      ”3) paragrahvide 801, 81, 811, 812, 82, 90, 931 , 932 , 933 ja 9411 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 4) paragrahvi 9412 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”; 5) paragrahvide 9413 ja 9414 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:“(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;6) paragrahvi 9415 tekstis asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “ 3 200 eurot”;  7) paragrahvi 9416 tekstis asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “ 640 eurot”;  8) paragrahvi 9417 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;9) paragrahvi 9418 tekstis asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;10) paragrahvi 9419 tekstis ning §-de 9420, 9421, 9422, 9423 ja 9425 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 108. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2005, 24, 181) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 53 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;2) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;3) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad “25 000 krooni” sõnadega “1 600 eurot”;4) paragrahvi 58 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;5) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;6) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;7) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;8) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;9) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;10) paragrahvi 64 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;11) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;12) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;13) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;14) paragrahvi 68 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 109. Söödaseaduses (RT I 2002, 18, 97; 2004, 34, 236) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvide 511–514 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvide 515 ja 516 lõikes 2 asendatakse sõnad “5000 krooni” sõnadega “320 eurot”.§ 110. Tagatisfondi seaduses (RT I 2002, 23, 131; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3 200 eurot”;2) paragrahvi 35 lõikes 1 asendatakse sõnad ”Eesti kroonidesse Eesti Panga kursi alusel” sõnaga ”eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel”; 3) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad “Eesti kroonides hoiuste peatamise päeva Eesti Panga kursi alusel” sõnaga ”eurodes hoiuste peatamise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel”; 4) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;5) paragrahvi 53 lõikes 4 asendatakse sõnad “750 krooni” sõnadega “50 eurot” ja sõnad “4000 krooni” sõnadega “255 eurot” ;6) paragrahvi 58 lõikes 2 asendatakse sõnad ”Eesti kroonidesse hüvitamispäeva Eesti Panga kursi alusel” sõnaga ”eurodesse hüvitamispäeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel”;7) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad “15 000 krooni” sõnadega “1 000 eurot”;8)  paragrahv 110 sõnastatakse järgmiselt:“§ 110. Tagatuse piirmäära rakendamise erisusKäesoleva seaduse § 25 lõikes 2 ja § 44 lõikes 3 sätestatud hoiuste ja investeeringute tagatuse ja hüvitamise piirmäär (edaspidi piirmäär) peab nimetatud paragrahvides sätestatud suurusele vastama hiljemalt 2007. aasta 31. detsembril. Kuni nimetatud tähtpäevani rakendatakse 12 782 euro suurust piirmäära.";9) paragrahvi 111 lõikes 1 asendatakse sõnad “erisusi” sõnaga “erisust”.10) paragrahv 116 tunnistatakse kehtetuks.§ 111. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2005, 68, 528) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad “100 krooni” sõnadega “10 eurot”;2) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad “kolm krooni” sõnadega “0,2 eurot”;3) paragrahvi 67 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “ 640 eurot” ning sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”; 4) paragrahvi 67 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;5) paragrahvi 88 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “10 eurot”;6) paragrahvi 91 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot” ning sõnad 30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot” 7) paragrahvi 91 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;8) paragrahvi 97 tekst sõnastatakse järgmiselt:“Tasumisele kuuluv maksusumma, samuti tagastusnõude summa või kõrvalkohustustest tulenev summa ümardatakse 0,1 euroni, kui maksuseaduses või tollieeskirjades ei ole sätestatud teisiti. Alla 5 sendine summa jäetakse ära ning vähemalt 5 sendine summa ümardatakse 0,1 euroni.”;9) paragrahvi 100 lõikes 1 asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “10 eurot”;10) paragrahvi 106 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 000-kroonise” sõnadega “640 000-eurose”;11) paragrahvi 106 lõikes 6, § 109 lõikes 4 ja § 119 lõikes 3 asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “10 eurot”;12) paragrahvi 120 lõikes 2 asendatakse sõnad “1000 krooni” sõnadega “64 eurot”;13) paragrahvi 128 lõikes 5 asendatakse sõnad “1000-kroonise” sõnadega “64-eurose”;14) paragrahvi 152 lõikes 2, § 153 lõikes 2, § 154 lõikes 2, § 1541 lõikes 2, § 1551 lõikes 2, § 1552 lõikes 2 ning § 157 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;15) paragrahvi 156 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;16) paragrahvi 158 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;17) paragrahvi 159 lõikes 2 asendatakse sõnad “7000 krooni” sõnadega “450 eurot”;18) paragrahvi 167 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;19) paragrahvi 167 lõigetes 3 ja 11 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;20) paragrahvi 167 lõikes 8 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;21) paragrahvi 167 lõikes 9 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “6 400 eurot”;22) paragrahvi 167 lõikes 10 asendatakse sõnad “5000 kuni 40 000 krooni” sõnadega “320 kuni 2 600 eurot”.§ 112. Muinsuskaitseseaduses (RT I 2002, 27, 153; 2004, 25, 171) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 44² lõikes 5 ja § 45 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 2)    paragrahvi 46 lõikes 2 ja § 47 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”; 3)    paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”. § 113. Hasartmängumaksu seaduses (RT I 2002, 28, 158; 2004, 84, 571) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad “7000 krooni” sõnadega “447 eurot”;2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 278 eurot”.§ 114. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2005, 47, 387) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 60 lõike 1 punktis 3 ja § 61 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna “kroonides” sõnaga “eurodes”;3) paragrahvi 67² lõikes 2  asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 115. Jahiseaduse (RT  I 2002, 41, 252; 2005, 67, 512) § 57 lõikes 2, § 571 lõikes 2, § 59 lõikes 2, § 60 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 116. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;2) paragrahvi 61 lõike 6 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;3) paragrahvi 63 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad “20 000–kroonise” sõnadega “1 300-eurose“;  4) paragrahvi 64 lõike 8 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 5) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 6) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad “25 000 krooni” sõnadega “1 600 eurot”; 7) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 8) paragrahvi 68 lõikes 2 ja § 69 lõige 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”.§ 117. Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvide 14 ja 37 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega   “31 950 eurot.”; 2) paragrahvi 41 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega   “640 eurot.”; 3) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot.”; 4) paragrahvide 46–48 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot.”.§ 118. Elektriohutusseaduses (RT I 2002, 49, 310; 2004 75, 520) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 36 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega   “31 950 eurot”;2) paragrahvi 40 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega   “640 eurot”;3) paragrahvide 44–47 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot”.§ 119. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:    1) paragrahvide 7 ja 27 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega   “31 950 eurot”;2) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega   “640 eurot”;3) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot”;4) paragrahvide 36, 37 ja 38 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot”.§ 120. Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvide 11 ja 27 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega   “31 950 eurot”;2) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega   “640 eurot”;3) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot”;4) paragrahvide 36, 37 ja 38 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot”.§ 121. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2005, 71, 549) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „25 kuni 200 krooni“ sõnadega „3 kuni 15 eurot“;2) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „200 kuni 1000 krooni“ sõnadega „15 kuni 60 eurot“;3) paragrahvi 55 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“.§ 122. Kaubandusliku meresõidu seaduses (RT I 2002, 55, 345; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 87 lõike 6 kolmandas lauses asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;2) paragrahvi 95 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti kroonides“ sõnaga „eurodes“.§ 123. Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 2002, 57, 354; 2005, 71, 542) § 281 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega 3 200 eurot”.§ 124. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2005, 71, 546) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõna „täiskroonideni“ sõnaga „10 sendi täpsusega“;2) paragrahvi 45 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „kroonides“ sõnadega „eurodes“;3) paragrahvi 45 lõikes 5 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;4) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad „6000 kuni 20 000 krooni“ sõnadega „384  kuni 1 300 eurot“;5) paragrahvi 47 lõikes 4 asendatakse sõnad „6000 kuni 10 000 krooni“ sõnadega „384  kuni 640  eurot“ ja sõnad “6000 krooni” asendatakse sõnadega “384 eurot”;6) paragrahvi 47 lõikes 5 asendatakse sõnad „10 000 kuni 20 000 krooni“ sõnadega „640  kuni 1 300 eurot“ ja sõnad “ 10 000 krooni” asendatakse sõnadega “640 eurot”;7) paragrahvi 47 lõikes 6 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“;8) paragrahvi 54 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:„(2) Hüvitise suuruse arvestamisel ümardatakse summa alates 5 sendist järgmise nulliga lõppeva täisarvuni, summat alla 5 sendi ei arvestata.”;9) paragrahvi 72 lõikes 1 asendatakse sõnad „50 krooni“ sõnadega „3,2 eurot“;10) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad „25 krooni“ sõnadega „1,6  eurot“.§ 125. Põllumajandusloomade aretuse seaduses (RT I 2002, 96, 566; 2005, 61, 477) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot”;3) paragrahvi 36 tekstis, § 37 lõikes 2 ja § 38 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot”;4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad “15 000 krooni” sõnadega   “960 eurot”;5) paragrahvide 40–42 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot”.§ 126. Masina ohutuse seaduses (RT I 2002, 99, 580; 2004, 84, 573) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 ja § 33 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega   “31 950 eurot”;2) paragrahvi 37 lõikes 5 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega   “640 eurot”;3) paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega   “2 000 eurot”;4) paragrahvide 42, 43 ja 44 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega   “3 200 eurot”.§ 127. Euroopa Liidu kodaniku seaduse (RT I 2002, 102, 599; 2005, 54, 430) § 16 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 128. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2005, 61, 478) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad “10 miljonit krooni” sõnadega “640 000 eurot” ja sõnad “5 miljonit krooni” sõnadega “320 000 eurot”;2) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad “10 miljonit krooni” sõnadega “640 000 eurot” ja sõnad “5 miljonit krooni” sõnadega “320 000 eurot”;3) paragrahvi 45 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad “95 miljonit krooni” sõnadega “6 100 000 eurot”;4) paragrahvi 45 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad “500 miljonit krooni” sõnadega “32 000 000 eurot”;5) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:”(5) Käesoleva seaduse § 14 lõikes 3, § 29 lõike 1 punktis 3 ning § 45 lõike 4 punktides 1 ja 2  eurodes väljendatud piirmäärasid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis lõpevad Eesti krooni emiteerimise lõpetamise päeval või hiljem ning nende kohta koostatud aruannetele.”; 6) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:“(6) Raamatupidamise aastaaruanded aruandeperioodide kohta, mis lõpevad Eesti krooni emiteerimise lõpetamise päeval või hiljem, koostatakse eurodes.”.§ 129. Ekspordi riikliku garanteerimise seaduses (RT I 2003, 1, 2; 2005, 12, 52) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad “ühe miljardi krooni” sõnadega “63 911 650 euro”;2) paragrahvi 13 lõige  3 sõnastatakse järgmiselt:“(3) Garantiisumma võib olla väljendatud eurodes või Eestis konverteeritavas valuutas, mida Euroopa Keskpank noteerib.”;3) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõnad “30 miljonit krooni” sõnadega “1 917 349 eurot ”;4) paragrahvi 24 lõike 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:”2) 2 236 907 eurot.”.§ 130. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT 2003, 2, 17; 2005, 68, 527;…) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõna “täiskroonides” sõnadega “0,1 euro täpsusega”;2) paragrahvi 42 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 euro”;3) paragrahvi 46 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad “58 krooni” sõnadega “3,7 eurot” ning sõnad “64 krooni” sõnadega “4,09 eurot”;4) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad “341 krooni” sõnadega “21,79 eurot” ning sõnad “376 krooni” sõnadega “24 eurot”; 5) paragrahvi 46 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad “1040 krooni” sõnadega “66,4 eurot”;   6) paragrahvi 46 lõikes 5 asendatakse sõnad “1680 krooni” sõnadega “107,37 eurot” ning sõnad “1852 krooni” sõnadega “118,3 eurot”;7) paragrahvi 46 lõikes 6 asendatakse sõnad “152 krooni” sõnadega “9,7 eurot” ning sõnad “168 krooni” sõnadega “10,7 eurot”;8) paragrahvi 491 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 krooni” sõnadega “60 sendi”;    7) paragrahvi 56 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 23 eurot ja proportsionaalne määr 28 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. (2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 159,7 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta. (3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 20,4 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta. Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 23 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta ning alates 2008. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 25,5 euro ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.”;8) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse sõnad “Eesti kroonides 0,50 krooni” sõnadega “eurodes 5 sendi”;9) paragrahvi 66 lõiked 1–9 ja 11–147 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 287,6 eurot 1000 liitri pliivaba bensiini kohta. (2) Pliibensiini aktsiisimäär on 421,8 eurot 1000 liitri pliibensiini kohta. (3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 71,5 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta. (4) Petrooleumi aktsiisimäär on 302,3 eurot 1000 liitri petrooleumi kohta. (5) Diislikütuse aktsiisimäär on 245,4 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta. (6) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 61,3 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.(7) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 61,3 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.”;(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 15 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta. (9) Vedelgaasi aktsiisimäär on 100,3 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta. (11) Kütuse, mille KNi esimesed neli numbrit, KNi esimesed kuus numbrit või KNi kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11 – 2710 11 25, 2710 11 90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 ?C juures ei ole gaasilises olekus), 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 287,6 eurot 1000 liitri kütuse kohta. (12) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 302,3 eurot 1000 liitri kohta. (13) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 245,4 eurot 1000 liitri kohta. (14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 15 eurot 1000 kilogrammi kohta. (141) Kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 12 – 2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, aktsiisimäär on 100,3 eurot 1000 kilogrammi kohta. (142) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 15 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta. (143) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 0,3 eurot kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta. (144)  Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 421,8 eurot 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini.(145) Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 245,4 eurot 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui diislikütust.(146) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 61,3 eurot 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli. Biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 61,3 eurot 1000 liitri biokütuse kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli.(147) Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 15 eurot 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui rasket kütteõli.”.§ 131. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2005, 37, 284) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 69 lõikes 4 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvi 72 lõikes 2, §-s 73 ja § 74 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvi 75 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 132. Väärismetalltoodete seaduses (RT I 2003, 15, 85; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 41 punktis 3 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “6 390 eurot ”;2) paragrahvi 45 lõikes 8 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot ”;3) paragrahvide 47 ja 48 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot ”;4) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad “15 000 krooni” sõnadega “960 eurot ”.§ 133. Pankrotiseaduses (RT I 2003, 17, 95; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:"3) pankrotiavalduse aluseks olevate nõuete suurus ei ületa aktsiaseltsi puhul 12 500 eurot, osa-, täis- või usaldusühingu puhul 2 500 eurot ja teiste juriidiliste isikute või füüsilise isiku puhul „1000 eurot;";2) paragrahvi 64 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „üks miljon krooni“ sõnadega "63 910 eurot" ja  "viis miljonit krooni" sõnadega "300 000 eurot";3) paragrahvi 64 lõikes 8 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;4) paragrahvi 69 lõikes 3 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“.§ 134. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (RT I 2003, 18, 96; 2005, 11, 43) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:“(5) Riikliku tagatise summa väljendatakse eurodes sõltumata sellest, kas võlgniku kohustus tekib eurodes või muus Eestis konverteeritavas valuutas, mida Euroopa Keskpank noteerib.”; 2) paragrahvi 18 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad “30 miljonit krooni” sõnadega “1 917 349 eurot “; 3) paragrahvi 18 lõike 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:“2) 2 236 908 eurot.”;4) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad “800 miljonit krooni” sõnadega “51 129 319 eurot” ja sõnad 950 miljonit krooni” sõnadega “60 716 066 eurot”. § 135. Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118; 2004, 84, 572) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”; 2) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 3) paragrahvide 32 ja 33 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; § 136. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 2005, 64, 482) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 3 lõigetes 3, 5 ja 51 ning § 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot“;2) paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 52 asendatakse sõnad “10 miljonit krooni” sõnadega “639 115 eurot”;3) paragrahvi 25 lõikes 5 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;4) paragrahvide 30-32 lõikes 2, § 33 tekstis ja § 34 lõikes 2 asendatakse sõnad        “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 137. Maagaasiseaduses (RTI 2003, 21, 128; 2005, 64, 483) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 28 lõikes 2  asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;2) paragrahvi 39 lõikes 6 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;3) paragrahvi 41 tekstis asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;4)  paragrahvide 42, 43 ja 44 tekstis asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 138. Elektrituruseaduses (RTI 2003, 25, 153; 2004, 86, 583) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad “2 000 000 krooni” sõnadega “127 800 eurot”;2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;3) paragrahvi 59 lõikes 3 asendatakse sõnad “81 senti” sõnadega “5,18 senti”;      4) paragrahvi 95 lõikes 4 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;      5) paragrahvide 101, 1011 ja 102 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;    6) paragrahvide 103 ja 104  lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega    “1 300 eurot”;  7) paragrahvi 105  lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;   8) paragrahvi 110 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;  § 139. Kaugkütteseaduses (RTI 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;  2) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;  3) paragrahvi 33 tekstis asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;   4)  paragrahvide 34, 35 ja 36 tekstis asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;   § 140. Isikuandmete kaitse seaduses (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208) tehakse järgmised muudatused:paragrahvi 29 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad “kolm krooni” sõnadega “20 senti”;paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;paragrahvi 42 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 141. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses (RT I 2003, 26, 160; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;3) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“.§ 142. Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2005, 71, 549) paragrahvi 484 lõikes 6 asendatakse sõnad „arvutatakse karistuse täpsustamise päeval kehtiva kursi alusel Eesti kroonidesse“ sõnadega „arvutatakse vajadusel karistuse täpsustamise päeval kehtiva kursi alusel eurodesse“.§ 143. Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (RT I 2003, 51, 351; 2005, 39, 308) § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 144. Väetiseseaduses (RT I 2003, 51, 352; 2004, 32, 228) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 145. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses (RT I 2003, 58, 387; 2004, 89, 615) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 16 lõike 4 teine ja kolmas lause tunnistatakse kehtetuks. 2) paragrahvi 26 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”. § 146. Turvaseaduses (RT I 2003, 68, 461; 2005, 57; 451) tehakse järgmised muudatused:1)    paragrahvi 58 lõikes 6 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2)    paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”. § 147. Kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 26 lõikes 3 ja § 27 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”. § 148. Seadmete energiatõhususe seaduses (RT I 2003, 78, 525) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 eurot”;  2) paragrahvide 14, 17 ja 18 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;  3) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;  4) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 149. Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530; 2005, 40, 312) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:“(2) Kindlustussumma alampiir on:1) raudtee-ettevõtjal, kes majandab avalikku raudteed – 639 116 eurot;2) raudtee-ettevõtjal, kes osutab raudteeveoteenust – 447 381 eurot;3) ettevõtjal, kes teeb raudteerajatiste ehitustöid – 63 911 eurot;4) ettevõtjal, kes teeb avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoteenuse osutamiseks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolet – 63 911 eurot;5) ettevõtjal, kes remondib avalikul raudteel kasutatavat või raudteeveoteenuse osutamiseks kasutatavat raudteeveeremit – 63 911 eurot;6) ettevõtjal, kes ehitab raudteeveeremit – 63 911 eurot.”;2) paragrahvi 47 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;  3) paragrahvi 665 lõikes 6 asendatakse sõnad “1 miljon krooni” sõnadega “63 910 eurot ”;  4) paragrahvi 73 lõikes 3 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot ” ja sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”;  5) paragrahvi 78 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”;  6) paragrahvide 80 ja 83 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;  7) paragrahvide 84, 95, 97, 99–105 ja 107–110 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;  8) paragrahvide 96, 98 ja 106 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 150. Vanemahüvitise seaduse (RT I 2003, 82, 549; 2005, 39 308) § 4 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:„Hüvitise maksmisel ja hüvitisest kinnipeetava summa arvutamisel ümardatakse summa alates 5 sendist järgmise nulliga lõppeva täisarvuni, summat alla 5 sendi ei arvestata.“.§ 151. Struktuuritoetuse seaduses (RT I 2003, 82, 552; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse sõnad “100 000 krooni” sõnadega “6 400 eurot”;    2) paragrahvi 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Intressimäär tagastatava toetuse summalt eurodes on kuue kuu Euribor + 5% aastas. Intressi arvestatakse alates toetuse väljamaksmise päevast kuni toetuse tagasinõudmise otsuses ettenähtud toetuse tagastamise tähtpäevani. Intressiarvestuse baasiks on tegelik päevade arv kuus.”.§ 152. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2005, 68, 528) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „150 krooni“ sõnadega „10 eurot“;2) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „2500 krooni“ sõnadega „160 eurot“;3) paragrahvi 19 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „250 000 krooni“ sõnadega „16 000 eurot“;4) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad „ 550 000 krooni“ sõnadega „35 000 eurot“;5) paragrahvi 21 lõikes 2 ja § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „160 000 krooni“ sõnadega „10 000 eurot“;6) paragrahvi 29 lõikes 13 asendatakse sõnad „Eesti krooni vahetuskurssi“ sõnadega „Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi“;7) paragrahvi 35 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „400 krooni või vähemalt 3000 krooni“ sõnadega „25 eurot või vähemalt 200 eurot“;8) paragrahvi 35 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „5000 krooni“ sõnadega „320 eurot“;9) paragrahvi 37 lõike 7 punktis 10 asendatakse sõna „kroonides“ sõnaga „eurodes“;10) paragrahvi 37 lõikes 9 ja  § 39 lõikes 1 asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „64 eurot“.§ 153. Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593; 2006, 5, 22) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;2) paragrahvi 73 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 154. Ohvriabi seaduses (RT I 2004, 2, 3; 2006, 2, 3) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvis 13 asendatakse sõnad „5500 krooni“ sõnadega „352 eurot“; 2) paragrahvis 15 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“; 3) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 155. Strateegilise kauba seaduses (RT I 2004, 2, 7; 53, 366) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 20 lõikes 3, § 27 lõikes 2 ja § 35 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvide 49 ja 50¹ lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”; 2) paragrahvide 50  ja 51 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”. § 156. Mahepõllumajanduse seaduses (RT I 2004, 6, 31; 32, 226) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 28 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;3) paragrahvide 30 ja 31 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot”;4) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”.§ 157. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2005, 37, 288) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad „M- kindlustuse suurus kroonides“ sõnadega „M- kindlustuse suurus eurodes“ ning sõnad „4000 krooni tonni kohta“ sõnadega „255 eurot tonni kohta“;3)    paragrahvi 100 lõikes 3 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 390 eurot“;4)    paragrahvi 100 lõikes 4 asendatakse sõnad „5 000 000 krooni“ sõnadega „319 550 eurot“;paragrahvide 120–126 lõikes 2 ja § 129 lõikes 3 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 158. Kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;2) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;3) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;5) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;6) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;7) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;8) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;9) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;10) paragrahvide 31 ja 32 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 159. Majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79) § 31 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“. § 160. Tarbijakaitseseaduses (RT I 2004, 13, 86; 2005, 71, 547) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõnad „300 krooni“ sõnadega „20 eurot“; 2)  paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad „300 või enam krooni“ sõnadega „20 või enam eurot“;  3) paragrahvi 40 lõikes 5 ja § 41 lõikes 6 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“; 4) paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“; 5) paragrahvide 44 ja 45 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“; 6) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“; 7) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“.§ 161. Mõõteseaduses (RT I 2004, 18, 132; 2005, 9, 33) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „500 000–kroonist“ sõnadega „31 950-eurost“; 2) paragrahvi 24 punktis 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni“ sõnadega „31 950 eurot“; 3) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad „500 000–kroonine“ sõnadega „31 950-eurone“; 4) paragrahvide 38, 41 ja 42 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega   „2 000  eurot“; 6) paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega   „3 200  eurot“; 7) paragrahvide 44–47 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega   „2 000  eurot“.§ 162. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (RT I 2004, 19, 134) § 8 lõikes 6 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“.§ 163. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 67 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:  “(1) Intressimäär tagastatava toetuse summalt on eurodes kuue kuu Euribor + 5% aastas. Intressi arvestatakse taotlejale toetuse tagasimaksmise kohustusest teatamise päevast alates kuni tagasimakse või tasaarveldamise korras mahaarvamiseni. Intressiarvestuse baasiks on tegelik päevade arv kuus.”;2) paragrahvide 68–71 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 164. Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduses (RT I 2004, 24, 166) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 26 lõikes 3 asendatakse sõnad “20 miljonit krooni” sõnadega               “1 280 000 eurot”;2) paragrahvi 27 lõikes 3 asendatakse sõnad “25 miljonit krooni” sõnadega               “1 600 000 eurot” ja sõnad “50 miljonit krooni” sõnadega “3 200 000 eurot”.§ 165. Toote ja teenuse ohutuse seaduses (RT I 2004, 25, 167; 2005, 61, 474) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640  eurot“;  2) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200  eurot“; 3) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000  eurot“.§ 166. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „1 miljon krooni“ sõnadega „63 910 eurot”;2) paragrahvi 68 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni“ sõnadega „31 950 eurot.”;3) paragrahvi 82 lõikes 3 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot” ja sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot”;4) paragrahvide 86 ja 90 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot.”;5) paragrahvide 87–89 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot.”.§ 167. Kiirgusseaduse (RT I 2004, 26, 173;  2005, 15, 87 ) §-de 64–67 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 168. Tolliseaduses (RT I 2004, 28, 188) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 27 pealkiri sõnastatakse järgmiselt: “§ 27. Tolliväärtuse määramise otsuse tegemise tähtaeg”;2) paragrahvi 27 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;3) paragrahvi 29 lõikes 5, § 29 lõike 6 punktis 1, § 30 lõikes 4, § 30 lõike 5 punktis 1, § 54 lõikes 6, § 54 lõike 7 punktis 1,  § 62 lõikes 2 ja §-s 93 asendatakse sõnad “rahatrahv üle 30 000 krooni” sõnadega “rahatrahv üle 2 000 euro”; 4) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõnad “tagatise suurus ei ületa 1 000 000 krooni” sõnadega “tagatise suurus ei ületa 63 900 eurot”; 5) paragrahvi 65 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: “(1) Tollivõlast tuleneva impordi- ja eksporditollimaksude summa kannab toll arvestusse 0,1 euro täpsusega.”;6) paragrahvi 73 lõikes 2, § 74 lõikes 2, § 75 lõikes 2, § 76 lõikes 2, § 77 lõikes 2, § 78 lõikes 2 ja § 79 lõikes 2 asendatakse sõnad “rahatrahviga kuni 50 000 krooni” sõnadega “rahatrahviga kuni 3 200 eurot”;7) paragrahvi 80 lõikes 2, § 81 lõikes 2, § 82 lõikes 2, § 83 lõikes 2 ja § 84 lõikes 2 asendatakse sõnad “rahatrahviga kuni 40 000 krooni” sõnadega “rahatrahviga kuni 2 600 eurot”;8) paragrahvi 85 lõikes 2 asendatakse sõnad “rahatrahviga kuni 30 000 krooni” sõnadega “rahatrahviga kuni 2 000 eurot”;9) paragrahvi 86 lõikes 2, § 87 lõikes 2, § 88 lõikes 2, § 89 lõikes 2 ja § 91 lõikes 2 asendatakse sõnad “rahatrahviga kuni 20 000 krooni” sõnadega “rahatrahviga kuni 1 300 eurot”;10) paragrahvi 92 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”; 11) paragrahvi 97 lõike 4 viimases lauses asendatakse sõnad “50 krooni” sõnadega “10 eurot”.§ 169. Infoühiskonna teenuse seaduses (RT I 2004, 29, 191; 2005, 61, 473) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvide 15 ja 151 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot”. § 170. Üleliigse laovaru tasu seaduse (RT I 2004, 30, 203; 2005, 38, 296) § 21 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 171. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 2004, 30, 209) §-de 32–34 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 172. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2005, 68, 530) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 441 lõikes 6 asendatakse sõnad “Eesti kroonides” sõnadega “eurodes”;2) paragrahvi 601 lõikes 1 asendatakse sõnad “60 000 krooni” sõnadega “3 834 eurot”;3) paragrahvi 94 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;4) paragrahvi 96 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;5) paragrahvi 961 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;6) paragrahvi 97 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;7) paragrahvi 98 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;8) paragrahvi 99 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;9) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad “15 000 krooni” sõnadega “1 000 eurot”.§ 173. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (RT I 2004, 32, 227; 2005, 39, 308) §-de 87 ja 88 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”.§ 174. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses (RT I 2004, 34, 236) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 56 lõikes 3 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;2) paragrahvide 60 ja 61 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”;3) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;4) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 175. Investeerimisfondide seaduses (RT I 2004, 36, 251; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused:1)  paragrahvi 108 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:“(5) Osak võib olla nimiväärtusega või nimiväärtuseta. Ühel ja samal fondil ei või olla nimiväärtusega ja nimiväärtuseta osakuid.”;2) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:“(51) Juhul, kui fondil on nimiväärtusega osakud, siis osaku nimiväärtus väljendatakse vähemalt ühe sendi täpsusega või kui osakuid müüakse välisvaluuta eest, siis vähemalt täpsusega kaks kohta pärast koma.”;3) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:“(52) Fondi osaku nimiväärtus peab olema vähemalt võrdne ühe euroga.”;4) paragrahvi 109 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:“(4) Pensionifondi murdosak tuleb näidata vähemalt täpsusega kaks kohta pärast koma.”;5) paragrahvi 109 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:“(5) Pensionifondi osakul peab olema nimiväärtus, mis on 1 euro. 6) paragrahvi 301 lõikes 2 asendatakse sõnad “18 000 krooni” sõnadega “1 200 eurot”, sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot” ja sõnad “500 000 krooni” sõnadega “32 000 eurot”7) paragrahvi 302 lõikes 2, § 303 lõikes 2, § 304 lõikes 2, § 305 lõikes 2, § 306 lõikes 2, § 307 lõikes 1, § 308 lõikes 2, § 309 lõikes 2, §-s 310, § 311 lõikes 2, §-s 312, §-s 315, § 316 lõikes 1, §-s 317 ja § 318 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;8) paragrahvi 331 lõikes 4 asendatakse sõnad “30 000 000 krooni” sõnadega     “1 900 000 eurot”;9) paragrahv 335 tunnistatakse kehtetuks;10) seadust täiendatakse §-ga 3351 järgmises sõnastuses:“§ 3351. Erisused eurole üleminekul(1) Fondivalitseja, kes muudab fondi tingimusi, on kohustatud fondi tingimustes Eesti kroonides väljendatud summad muutma eurodeks.(2) Fondide, mille tingimused on registreeritud enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi tühistamise kohta vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korrale, osakute nimiväärtused arvestatakse eurodesse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse §-s 205 sätestatule.§ 176. Kogumispensionide seaduses (RT I 2004, 37, 252; 2004, 90, 616) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:“(5) Iga kohustatud isiku kohta arvutatud makse summa ümardatakse 10 sendi täpsusega.”; 2) paragrahvi 54 lõikes 1 asendatakse sõnad “500 krooni” sõnadega “30 eurot”.§ 177. Looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258; 2005, 22, 152 ) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 61 lõike 3 punktis 2 ja lõikes 4, § 71 lõikes 2, § 73 lõikes 2  ja § 74 lõikes 2  asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;2) paragrahvi 72 lõikes 2  asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;3)    paragrahvi 77 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „1500 - 20 000 krooni“ sõnadega „96–1 280 eurot“;4)    paragrahvi 77 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad „250 - 8000 krooni“ sõnadega „16–510 eurot“;5)    paragrahvi 77 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad „1000 - 15 000 krooni“ sõnadega „64–960 eurot“;6)    paragrahvi 77 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad „100 - 5000 krooni“ sõnadega „6–320 eurot“;7)    paragrahvi 77 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad „500 - 10 000 krooni“ sõnadega „32–640 eurot“;8)    paragrahvi 77 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „100 - 1 000 krooni“ sõnadega „6–64 eurot“;9)    paragrahvi 77 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad „2000 - 150 000 krooni“ sõnadega „128–9 587 eurot“;10)    paragrahvi 77 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „500 - 50 000 krooni“ sõnadega „32–3 200 eurot“;11)    paragrahvi 77 lõike 8  punktis 1 asendatakse sõnad „5000  - 50 000 krooni“ sõnadega „320–3 200 eurot“;12)    paragrahvi 77 lõike 8  punktis 2 asendatakse sõnad „3000 – 25 000 krooni“ sõnadega „192–1 600 eurot“;13)    paragrahvi 77 lõikes 9 asendatakse sõnad „200 – 2 000 000 krooni“ sõnadega „13–127 820 eurot“;14)    paragrahvi 77 lõikes 10  asendatakse sõnad „500 - 5 000 krooni“ sõnadega      „32–320 eurot“.§ 178. Pakendiseaduses ( RT I 2004, 41, 278; 2005, 37, 288) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 21 lõikes 6 asendatakse sõnad „0,5 krooni“ sõnadega „3 senti“;2) paragrahvide 27–31 lõikes 2 ja §-s 32  asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 179. Välisõhu kaitse seaduses (RT I 2004, 43, 298;  2005, 15, 87) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 136 lõikes 4 ja § 145 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 139 lõikes 2, paragrahvi 140 lõikes 2 ja paragrahvi 142 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;3) paragrahvi 139 lõikes 4 ja paragrahvi 141 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 180. Biotsiidiseaduses (RT 2004, 45, 315) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;2) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 eurot“;3) paragrahvi 52 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200  eurot“.§ 181. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses (RT I 2004, 56, 399) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad “500 krooni” sõnadega “ 32 eurot” ja sõnad “1 500 000 ja suurem kui 3 000 000 krooni” sõnadega “100 000 eurot ja suurem kui  200 000 eurot”; 2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad “tuhande krooni” sõnadega “kümne euro”.§ 182. Meditsiiniseadme seaduses (RT I 2004, 75, 520; 2005, 13, 63) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad „750 000 krooni“ sõnadega „47 930 eurot“;2) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;3) paragrahvis 38 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad „30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“.§ 183. Euroopa Liidu nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduses (RT I 2004, 81, 543)  tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti kroonides“ sõnaga „eurodes“;2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti kroonides“ sõnaga „eurodes“.§ 184. Loovisikute ja loomeliitude seaduse (RT I 2004, 84, 568; 2005, 57, 451) § 22 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”.§ 185. Maapõueseaduses (RT I 2004, 84, 572; 2005, 67, 512) tehakse järgmised muudatused: 1)    paragrahvi 17 lõikes 5 ja § 32 lõikes 5 asendatakse sõnad „25 000 krooni“ sõnadega „1 600 eurot“;2)    paragrahvi 49 lõikes 3, § 68 lõikes 2, § 69 lõikes 2 ja § 72 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;3)    paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad „25 000 krooni“ sõnadega „1 600 eurot“;4)    paragrahvi 70 lõikes 2 ja § 71 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 186. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2005, 71, 545) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 84 lõikes 1 asendatakse sõnad “6 000 000 krooni” sõnadega “383 500 eurot“; 2) paragrahvi 126 lõikes 4 asendatakse sõnad “500 000 krooni” sõnadega “31 950 euro“; 3) paragrahvi 146 lõikes 4 asendatakse sõnad “150 000 krooni” sõnadega “9 600 eurot“; 4) paragrahvide 153 ja 154 tekstis asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega        “2 000 eurot“;  5) paragrahvide 155–159 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot“;  6) paragrahvi 160 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot“; 7) paragrahvide 161–166 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot“; 8) paragrahvide 167–168 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega        “2 000 eurot“; 9) paragrahvide 169–170 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot“; 10) paragrahvi 171 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot“; 11) paragrahvi 172 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot“; 12) paragrahvide 173–174 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot“; 13) paragrahvi 175 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot“; 14) paragrahvide 176–179 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega        “3 200 eurot“; 15)  paragrahvi 180 lõikes 2 asendatakse sõnad “20 000 krooni” sõnadega “1 300 eurot“; 16) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega “2 600 eurot“; 17) paragrahvide 182–183 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega      “2 000 eurot“;18) paragrahvi 184 tekstis asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot“;  19) paragrahvide 185–186 lõikes 2 asendatakse sõnad “40 000 krooni” sõnadega      “2 600 eurot“; 20) paragrahvi 187 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot“.§ 187. Kindlustustegevuse seaduses (RT I 2004, 90, 616) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad “18 000 krooni” sõnadega “1 200 eurot”, sõnad “75 000 krooni” sõnadega “4 800 eurot”, sõnad “50 000 krooni” sõnadega 3 200 eurot” ja sõnad “750 000 krooni” sõnadega “48 000 eurot”;2) paragrahvis 199, § 200 lõikes 2, § 201 lõikes 2, §-des 203 ja 204, § 205 lõikes 2, § 206 lõikes 2 ja § 207 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3) paragrahv 265 tunnistatakse kehtetuks.§ 188. Ravimiseaduses (RT I 2005, 2, 4; 64, 482) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 15 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „6,4 eurot“;2) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõnad „3000 kuni 20 000 krooni” sõnadega ”190 kuni 1 275 eurot”;3) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega ”3 200 eurot”;4) paragrahvi 77 lõikes 2 asendatakse sõnad „4000 krooni” sõnadega ”255 eurot” ja sõnad ”6000 krooni” sõnadega ”383 eurot”;5) paragrahvi 78 lõikes 5 asendatakse sõnad ”2500 krooni” sõnadega ”160 eurot”; 6) paragrahvi 86 lõikes 1 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega ”6,4 eurot”;7) paragrahvi 94 lõikes 1 asendatakse sõnad „6000 krooni” sõnadega ”380 eurot”;8) paragrahvi 102 lõikes 3 asendatakse sõnad ”25 000 krooni” sõnadega ”1 600 eurot”;9) paragrahvides 104–110 lõikes 2 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3 200 eurot”;10) paragrahvis 111 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3 200 eurot”.§ 189. Üleühenduselise ettevõtja,  üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse (RT I 2005, 6, 21) § 83 lõikes 6, § 85 lõikes 2, § 86 lõikes 2 ja § 87 lõikes 2 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3 200 eurot”.§ 190. Vereseaduses (RT I 2005, 13, 63) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi § 22 lõikes 4 asendatakse sõnad “25 000 krooni“ sõnadega „1 600 eurot“;2) paragrahvis § 24 asendatakse sõnad “12 000 krooni“ sõnadega „ 770 eurot“;3) paragrahvis § 25 asendatakse sõnad “50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 191. Vedelkütusevaru seaduses (RTI  2005, 13, 66; 68, 531) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad “kroonides“ sõnadega „eurodes“; 2) paragrahvi 10 lõiked 6–8  sõnastatakse järgmiselt:“(6) Varumakse alam- ja ülemmäär on seotud ühe päeva varu kogusele vastavate varu haldamiskuludega eurodes 1000 liitri kütuse kohta I ja II varukategooria korral ning eurodes 1000 kilogrammi kütuse kohta III varukategooria korral.  (7) I ja II varukategooria ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär on 0,026 eurot  ning ülemmäär 0,16 eurot 1000 liitri kütuse kohta.  (8) III varukategooria ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär on 0,064 eurot ning ülemmäär 0,256 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.“;3) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad “50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;4)  paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni“ sõnadega „2 000 eurot“;§ 192. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87) § 53 lõikes 2 ja § 54 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“.§ 193. Spordiseaduse (RT I 2005, 22, 148) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.§ 194. Surma põhjuse tuvastamise seaduse (RT I 2005, 24, 179 ) § 37 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 195. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse“ sõnaga „eurodesse“;2) paragrahvi 130 tekstis asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“ ja sõnad „1 000 000 krooni“ sõnadega „63 900 eurot“;3) paragrahvi 131 lõikes 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“; 4) paragrahvi 131 lõikes 3 asendatakse sõnad „1 000 000 krooni“ sõnadega „63 900 eurot“;5) paragrahvi 132 lõikes 1 asendatakse sõnad „15 000 krooni“ sõnadega „1000 eurot“;6) paragrahvi 136 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;7) paragrahvi 140 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „400“ sõnaga „25“ ja sõnad „40 000 krooni“ sõnadega „2 600 euro“ ja teises lauses asendatakse sõnad „400 krooni“ sõnadega „25 eurot“;8) paragrahvi 141 lõikes 1 asendatakse sõnad „500 krooni“ sõnadega „30 eurot“ ja sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;9) paragrahvi 141 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „ 3 200 eurot“ ja sõnad „500 000 krooni“ sõnadega „32 000 eurot“;10) paragrahvi 142 lõikes 2 asendatakse sõnad „200 krooni“ sõnadega „13 eurot“ ja sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;11) paragrahvi 142 lõikes 3 asendatakse sõnad „100 krooni“ sõnadega „5 eurot“ ja sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“; 12) paragrahvi 148 lõikes 5 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;13) paragrahvi 159 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „60 eurot“;14) paragrahvi 160 lõike 6 teises lauses asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „60 eurot“;15) paragrahvi 178 lõikes 2 asendatakse sõnad „3000 krooni“ sõnadega „200 eurot“;16) paragrahvi 179 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „60 eurot“;17) paragrahvi 193 lõike 6 kolmandas lauses asendatakse sõnad „1000 krooni“ sõnadega „60 eurot“;18) paragrahvi 379 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni“ sõnadega „32 000 eurot“;19) paragrahvi 388 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000-kroonise“ sõnadega „640-eurose“;20) paragrahvi 389 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000-kroonise“ sõnadega „640-eurose“;21) paragrahvi 404 lõikes 1 asendatakse sõnad „50 000 krooni“ sõnadega „3 200 eurot“;22) paragrahvi 405 lõikes 1 asendatakse sõnad „20 000 krooni“ sõnadega „1 300 eurot“;23) paragrahvi 491 lõikes 2 asendatakse sõnad „3000 krooni“ sõnadega „200 eurot“;24) paragrahvi 532 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad “3000 krooni” sõnadega “200 eurot”;25) paragrahvis 606 asendatakse sõnad „5000 krooni“ sõnadega „300 eurot“;26) paragrahvi 617 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;27) paragrahvi 623 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides“ sõnaga „eurodes“;28) paragrahvi 666 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“.§ 196. Täitemenetluse seadustikus (RT I 2005, 27, 198; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvis 58 asendatakse sõnad „Eesti kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel“ sõnadega „eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel“;2) paragrahvi 83 lõikes 2 asendatakse sõnad „10 000 krooni“ sõnadega „640 eurot“;3) paragrahvi 84 lõikes 2 asendatakse sõnad „100 000 krooni“ sõnadega „6 400 eurot“;4) paragrahvi 93 lõikes 2 asendatakse sõnad „200 000 krooni“ sõnadega „12 700 eurot“.§ 197. Tubakaseaduses (RT I 2005, 29, 210 ) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad ”10 000 krooni” sõnadega ”640 eurot”;2) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad ”20 000 krooni” sõnadega ”1 300 eurot”;3) paragrahvide 38 - 43 lõikes 2 asendatakse sõnad ”50 000 krooni” sõnadega ”3200 eurot”;4) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad ”30 000 krooni” sõnadega ”2 000 eurot”;5) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse sõnad ”30 000 krooni” sõnadega ”2 000 eurot”.§ 198. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse (RT I 2005, 39, 308; 2006, 7, 42) § 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad “ 100 000 krooni” sõnadega “6 390 euro”.§ 199. E-raha asutuste seaduses (RT I 2005, 61, 473) tehakse järgmised muudatused:1)  paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad “18 000 krooni” sõnadega “1 200 eurot”, sõnad “93 000 krooni” sõnadega “6 000 eurot”, sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot” ja sõnad “800 000 krooni” sõnadega “52 000 eurot”;2) paragrahvis 67, § 68 lõikes 2 ning §-des 69, 70, 72, ja 73 asendatakse sõnad “50 000 krooni” sõnadega “3 200 eurot”;3)    paragrahv 75 tunnistatakse kehtetuks.§ 200. Keskkonnatasude seaduses (RT I 2005, 67, 512) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad “6 ja 50 krooni” sõnadega “0,35 ja 3,15 eurot”;2) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad “5 ja 25 krooni” sõnadega “0,3 ja 1,55 eurot”;3) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad “10 ja 20 krooni” sõnadega “0,6 ja 1,25 eurot”;4) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad “4 ja 25 krooni” sõnadega “0,25 ja 1,55 eurot”;5) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad “3,4 ja 20 krooni” sõnadega “0,2 ja 1,25 eurot”;6) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad “5,5 ja 40 krooni” sõnadega “0,35 ja 2,55 eurot”;7) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad “6 ja 20 krooni” sõnadega “0,35 ja 1,25 eurot”;8) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõnad “4 ja 20 krooni” sõnadega “0,25 ja 1,25 eurot”;9) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 9 asendatakse sõnad “9 ja 20 krooni” sõnadega “0,55 ja 1,25 eurot”;10) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:“(4) Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad eurodes tuhande kuupmeetri eest on:1) pinnavesi – 14,65 ja 38,3;2) pinnavesi jahutusveena – 1,55 ja 7,65;3) kvaternaari põhjaveekihi vesi – 30,65 ja 70,3;4) devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihtide vesi – 40,90 ja 95,86;5) kambriumi-vendi põhjaveekihi vesi – 44,7 ja 102,25;6) kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamine tehnoloogiaotstarbel, välja arvatud toiduainete valmistamiseks – 82,4 ja 191,7;7) joogiks kasutatav mineraalvesi – 1 469 ja 2 300;8) ravivannimineraalvesi – 146,9 ja 230;9) karjääridest väljapumbatav vesi – 9,55 ja 22,35;10) kaevandustest väljapumbatav vesi – 25,55 ja 54,3.”;11) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad “15,6 krooni” sõnadega 0,95 eurot” ja sõnad “10 krooni” sõnadega “0,6 eurot”;12) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:“2) aastas ühe püügipäeva eest 63,9 kuni 320 eurot, väljapüütava kala ühe tonni eest 1,25 kuni 63,9 eurot, püügivahendi eest 0,95 kuni 128 eurot, välja arvatud silmutorbiku eest, mille püügiõiguse tasu võib olla 0,6 kuni 1,55 eurot, ja isendi eest 0,3 kuni 0,6 eurot. Püügiõiguse tasu püügivahendi eest, millega püütakse angerjat, võib olla kuni 639 eurot aastas. Püügiõiguse tasu põhjanooda ehk mutniku eest võib olla 1 278 kuni 2 556 eurot aastas;”;13) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad “1 kuni 100 krooni” sõnadega “0,06 kuni 6,35 eurot”;14) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad “0,5 kuni 200 krooni” sõnadega “0,03 kuni 12,75 eurot” ja sõnad “15 kuni 200 krooni” sõnadega “0,95 kuni 12,75 eurot”;15) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Saastetasumäärad saasteainetonni kohta saasteainete heitmisel välisõhku on järgmised:1) vääveldioksiid (SO2) ja muud anorgaanilised väävliühendid – 25,45 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 30,25 eurot;2) süsinikoksiid (CO) – alates 2007. aasta 1. jaanuarist – 3,6 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 4,3 eurot;3) tahked osakesed, välja arvatud raskmetallid või nende ühendid – 25,2 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 30,25 eurot;4) lämmastikoksiidid ümberarvestatuna lämmastikdioksiidiks ja muud anorgaanilised lämmastikuühendid – 57,9 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 69,45 eurot;5) lenduvad orgaanilised ühendid, välja arvatud merkaptaanid – 57,9 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 69,45 eurot;6) merkaptaanid – 22 528 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 24 780 eurot;7) raskmetallid ja nende ühendid – 921 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 105 eurot.”;16)  paragrahvi 19 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:“(3) Süsinikdioksiidi (CO2) saastetasumäär tonni kohta on 1,5 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 2 eurot.”;17) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:“(1) Saastetasumäärad saasteaine ühe tonni heitmisel veekogusse, põhjavette või pinnasesse on järgmised:1) orgaanilised ained, välja arvatud käesoleva lõike punktides 6 ja 7 nimetatud, ümberarvestatuna nende lagundamise biokeemiliseks hapnikutarbeks seitsme ööpäeva jooksul (BHT7) – 1 034 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 241 eurot;2) fosforiühendid ümberarvestatuna üldfosforiks (Püld) – 1 558 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 869 eurot;3) lämmastikuühendid ümberarvestatuna üldlämmastikuks (Nüld) – 975 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 171 eurot;4) heljum – 261 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 313 eurot;5) sulfaadid, ümberarvestatuna sulfaatiooniks (SO42-) – 4,4 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 5,3 eurot;6) ühealuselised fenoolid – 6 936 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 8 324 eurot;7) nafta, naftasaadused, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadused – 1 651 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 981 eurot;8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetamata muud ohtlikud ained veeseaduse tähenduses – 8 308 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 9 970 eurot.”;  18) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:“(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud saastetasumääradele makstakse saastetasu, kui ärajuhitava heitvee pH on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 – 0,12 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 0,19 eurot igas kuupmeetris heitvees väärtust 9,0 ületava või väärtusest 6,0 väiksema pH ühikukümnendiku kohta.”;19) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:“1) tavajäätmete prügilasse prügila valdaja jäätmeloa või keskkonnakompleksloa alusel ladestada lubatud tava- ja ohtlikud jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktides 5–9 nimetatud jäätmed – 8,5 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 10 eurot;”; 20) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 5–9 sõnastatakse järgmiselt:“5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 0,63 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 0,76 eurot;6) puidukaitseained, anorgaanilisi pestitsiide, asbesti, arseeni ja pliid sisaldavad jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud jäätmed, kivisöe- ja põlevkivitõrv ning nende saadused, samuti neid sisaldavad bituumenitaolised segud ja põlevkivi töötlemise pigijäätmed – 43,4 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 52,1 eurot;7) elavhõbedat, kaadmiumi, tsüaniide, polüklooritud bifenüüle ja terfenüüle (PCB-d, PCT-d) ning orgaanilisi pestitsiide sisaldavad jäätmed – 434 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 521 eurot;8) põlevkivi lend- ja koldetuhk ning tsemendi klinkritolm – 0,63 eurot ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 1 eurot;9) põlevkivi poolkoks – 1 eurot.”;21) paragrahvi 23 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:“(2) Süsinikdioksiidi heitmisel paiksest saasteallikast välisõhku kauplemisloas lubatud heitkogusest suurema ja aastaaruandes kajastamata jäetud koguse eest tasutakse saastetasu iga süsinikdioksiiditonni eest 99 eurot.”;22) paragrahvi 31 lõike 4 kolmas ja neljas lause sõnastatakse järgmiselt:“Arvutused esitatakse 10 sendi täpsusega. Seejuures jäetakse vähem kui 5 senti ära ning 5 ja enam senti ümardatakse ülespoole lähimaks 10 sendiks.”;23) paragrahvi 32 lõikes 7 asendatakse sõnad “2 000 krooni” sõnadega “130 eurot”;24) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 krooni” sõnadega “640 eurot”;25) paragrahvi 37 lõikes 9 asendatakse sõna “täiskroonides” sõnadega “10 sendi täpsusega summas”;26)  paragrahvi 37 lõikes 10 asendatakse sõnad “2 000 krooni” sõnadega “130 euro”.§ 201. Riigihangete seaduses (RT I 2006, ……) tehakse järgmised muudatused:1) paragrahvi 111 lõikes 2 asendatakse sõnad “10 000 kuni 20 000 krooni” sõnadega “640 kuni 1 300 eurot”;2) paragrahvi 111 lõikes 4 asendatakse sõnad “20 000 kuni 50 000 krooni” sõnadega “1 300 kuni 3 200 eurot”;3) paragrahvide 112 ja 113 lõikes 2 asendatakse sõnad “30 000 krooni” sõnadega “2 000 eurot”.3. peatükkSEADUSE RAKENDAMINE§ 202. Krooni ja euro paralleelkäiveSeaduse jõustumisest 14 päeva jooksul on Eesti Vabariigis seaduslikeks maksevahenditeks sularahatehingutes euro ja Eesti kroon, mis jaguneb sajaks sendiks.  § 203. Eesti Vabariigi raha piiranguteta vastuvõtmise kohustus Seaduse jõustumisest 14 päeva jooksul on § 4 lõikes 2 nimetatud isikud kohustatud vastu võtma kehtivaid Eesti krooni münte korraga kuni 20 krooni ulatuses, pangatähti aga piiranguteta.§ 204. Eesti krooni käibelt kõrvaldamine(1) Eesti krooni emiteerimine lõpetatakse päevaks, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi tühistamise kohta vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korrale (edaspidi erandi tühistamise päev). Nimetatud päevast alates on Eesti Pangal teenustasudeta Eesti krooni käibelt kõrvaldamise kohustus. (2) Krediidiasutustel on teenustasudeta Eesti krooni käibelt kõrvaldamise kohustus 6 kuud pärast erandi tühistamise päeva. (3) Eesti krooni käibelt kõrvaldamise kurss on euro ja Eesti krooni vahetuskurss, mis määratakse kindlaks Euroopa Liidu Nõukogu määruses vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 123 lõikes 5 sätestatud korrale.(4) Eesti krooni käibelt kõrvaldamine ei muuda ühegi kehtiva võlaõigusliku suhte tingimusi. Nende suhete järjepidevus sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määrusega 11037/97/EC.§ 205. Eesti kroonide ümberarvestamine eurodesseEesti kroonide ümberarvestamine eurodesse toimub Eesti krooni ja euro suhte alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi tühistamise kohta vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korrale. Saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0 kuni 4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev arv muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 5 kuni 9, ümardatakse teisel kohal olev arv ühe võrra ülespoole.§ 206. Eesti Vabariigi rahaseaduse kehtetuks tunnistamineEesti Vabariigi rahaseadus (RT I 1992, 21, 299; 2002, 63, 387) tunnistatakse kehtetuks.§ 207. Eesti Vabariigi seaduse Eesti krooni tagamise kohta kehtetuks tunnistamineEesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta (RT 1992, 300) tunnistatakse kehtetuks. § 208. Seaduse jõustumine (1) Seadus jõustub erandi tühistamise päeval.(2) Paragrahv 207 jõustub 15 päeva pärast  erandi tühistamise päeva. Riigikogu esimees  Toomas VarekTallinn Toompea“……” ……………………….2006. aAlgatanud Vabariigi Valitsus“……” ……………………….2006. a………………………Aivar Sõerd        Minister                              ………………………                                                                                                                                                        Tea Varrak    Kantsler

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad