Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmiseks

Maksuamet . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorm TMIN Saabumise kuupäev . . . . . . . . . . Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000.a määruse nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise korra»lisa TAOTLUS TULUMAKSUSOODUSTUSEGA MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE NIMEKIRJA KANDMISEKS I osa. Ühingu või sihtasutuse (edaspidi taotleja) andmed 1. Nimi 2. Aadress(tänav, maja, ruum, asula, kohaliku omavalitsuse üksus, maakond, sihtnumber) 3. Sidevahendid: telefon, faks, e-post 4. Registrikood 5. Registreerimise kuupäev 6. Tegutsemistähtaeg, kui taotleja on asutatud tähtajaliselt 7. Majandusaasta algus ja lõpp 8. Kas olete teise taotleja õigusjärglane? Jah Ei 9. Kui «Jah», märkige taotleja nimi ja registrikood/ registreerimisnumber, mille õigusjärglane olete 10. Osakondade olemasolul nimetage: (a) osakonna täielik nimi; (b) aadress; (c) põhitegevus. 11. Kinnitan (kinnitame), et minul (meil) on õigus sellele taotlusele alla kirjutada ülal märgitud taotleja nimel, olen (oleme) taotlusega, kaasa arvatud sellega kaasnevate dokumentidega, tutvunud ja minule (meile) teadaolevate asjaolude alusel on toodud andmed õiged. Olen (oleme) teadlik (teadlikud), et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel karistatav. Juhatuse liige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi, allkiri, kuupäev) Juhatuse liige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi, allkiri, kuupäev) II osa. Tegevus ja juhtimine 1. Nimetage ja kirjeldage olulisemad tegevused eelmisel majandusaastal (edaspidi aasta), käesoleval aastal, k.a plaanid, ja järgmisel aastal 2. Nimetage taotleja peamised tuluallikad: liikme- ja sisseastumismaksud, annetused ja kingitused, valitsuse sihtfinantseerimine (lähtuvalt EV Raamatupidamise Toimkonna juhendist), toetused ja abirahad, stipendiumid, tulu majandustegevusest, finantstulud ning muud tulud:2.1. eelmisel aastal 2.2. käesoleval aastal, k.a plaanid 2.3. kavandatud järgmiseks aastaks 3. Lähtuvalt punktis 2 toodud summadest nimetage, kuidas kasutasite või kavatsete kasutada saadud tulu. Palun märkige: (a) (hea)tegevuse eesmärk, (b) tegevus, (c) summa kroonides:3.1. eelmisel aastal 3.2. käesoleval aastal, k.a plaanid 3.3. kavandatud järgmiseks aastaks 4. Loetlege taotlejale kuuluv materiaalne põhivara, mille soetamismaksumus on üle 5000 krooni. Eraldi tooge välja mitterahalised kingitused ja annetused, mille väärtus ületab Teie hinnangul 5000 krooni. 5. Kas taotleja on rendileandja (kasutusrent, kapitalirent)? Jah Ei 6. Palun vastake järgmistele küsimustele oma liikmete kohta. Täidavad mittetulundusühingud. Sotsiaalhoolekande toetamise ja puuetega inimeste ühingud märgivad ainult punktis 6.1 küsitud liikmete üldarvu. 6.1. märkige liikmete üldarv ja lisage nimekiri koos isikute registrikoodi või isikukoodi/sünniaja märkimisega. 6.2. nimetage liikmete varalised kohustused (sh võlad) ühingu ees, k.a liikmemaks 6.3. kas liikmetele on antud rahaliselt hinnatavaid soodustusi, makstud abirahasid, toetusi, stipendiume, tehtud kingitusi, annetusi või muid sarnaseid väljamakseid? Jah Ei 6.4. kui «Jah», siis lähtuvalt eelnimetatust märkige:(a) isik, kellele väljamakse tehti, (b) isiku registrikood või isikukood/sünniaeg, (c) väljamakse liik, (d) summa kroonides, (e) väljamakse tegemise kuupäev:6.4.1. eelmisel aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (e)) 6.4.2. käesoleval aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (e)) ja kavatsetakse maksta (märkige üldsumma) 7. Palun vastake järgmistele küsimustele oma soodustatud isikute kohta. Täidavad sihtasutused. 7.1. kas sihtasutusel on soodustatud isikuid? Jah Ei 7.2. kui «Jah», kas on kindlaks määratud soodustatud isikute ring? Jah Ei 7.3. kui «Jah», märkige: (a) soodustatud isiku nimi, (b) isiku registrikood või isikukood/sünniaeg, (c) väljamakse summa kroonides, (d) väljamakse tegemise kuupäev:7.3.1. eelmisel aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (d)) 7.3.2. käesoleval aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (d)) ja kavatsetakse maksta (märkige üldsumma) 7.4. kui ei ole kindlaks määratud soodustatud isikute ringi, kuid sihtasutus teeb väljamakseid soodustatud isikutele, märkige kroonides:7.4.1. eelmisel aastal tehtud väljamaksed (märkige punkt 7.3 (a) ? (d)) 7.4.2. käesoleval aastal tehtud väljamaksed (märkige punkt 7.3 (a) ? (d)) ja kavatsetakse maksta (märkige üldsumma) 8. Kas taotleja annab rahaliselt hinnatavaid soodustusi, teeb kingitusi või annetusi (maksumusega üle 300 krooni), maksab abirahasid, toetusi, stipendiume või teeb muid sarnaseid väljamakseid mitte oma liikmetele/soodustatud isikutele? Jah Ei 9. Kui «Jah», siis lähtuvalt eelnimetatust märkige:(a) isik, kellele väljamakse tehti, (b) isiku registrikood või isikukood/sünniaeg, (c) väljamakse liik, (d) summa kroonides, (e) väljamakse tegemise kuupäev:9.1. eelmisel aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (e)) 9.2. käesoleval aastal tehtud väljamaksed (märkige: (a) ? (e)) ja kavatsetakse maksta (märkige üldsumma). III osa. Tehnilised andmed 1. Vastavalt põhitegevusalale on taotleja registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris allpool loetletud organisatsioonina (täidetakse informatsiooni olemasolul):1.1. usuühing 1.2. kutseorganisatsioon (kutse-, ameti- ja erialaliit, selts, loomeliit) 1.3. liikmesorganisatsioon (pensionäride, veteranide ühendus, sõprusühing jne) 1.4. elanike algatusliikumine (lastekaitse-, naiste-, haridus-, tarbijakaitseselts, -ühing, -liit) 1.5. elulaadi propageeriv ühendus 1.6. noorsooühing ja -liit 1.7. halastus- ja heategevusorganisatsioon 1.8. vaba aja veetmise klubi, selts, liit 1.9. huviklubi 1.10. tervisehäiretega isikute liit, selts 1.11. loomakaitse ja -kasvatajate selts ja ühing 1.12. spordiliit, -selts, -klubi, sh jahi- ja kalameeste selts 1.13. äri- ja ettevõtjate organisatsioon (liit, assotsiatsioon, koda) 1.14. põllumajanduslik selts, liit (aiandus-, mesindusselts) 1.15. ametiühinguorganisatsioon 1.16. poliitiline organisatsioon 1.17. mittetulundusühistu (korteri-, garaa?i-, aiandus-, suvila-, vee-, kaevu-, elamu-, üürnike- jm ühistu) 2. Märkige, missuguse allnimetatud heategevuse eesmärgil taotleja tegutseb:2.1. teadus 2.2. kultuur 2.3. haridus 2.4. sport 2.5. tervishoid 2.6. sotsiaalhoolekanne 2.7. loodushoid 2.8. kirikute, koguduste ja koguduste liitude toetamine 2.9. vähemusrahvuste kultuurautonoomia 3. Märkige põhikirja alusel taotleja vara jaotamise viis lõpetamisel 4. Kas taotlejal on administratiivkulusid? Jah Ei 5. Kui «Jah», märkige: (a) aasta keskmine palgalise personali arv, (b) personali tasu ja muude väljamaksete summa (kroonides) 5.1. eelmisel aastal 5.2. käesoleva aasta faktilised ja kavandatud 6. Kas taotlejal on riiklike maksude võlgu (k.a intressi võlgu), mis ei ole ajatatud? Jah Ei IV osa. Tulude ja kulude aruanne Täitke eelmise majandusaasta kohta ? aastaaruande alusel, käesoleva majandusaasta kohta ? eelarve alusel. Kui ühing on moodustatud jooksval aastal, siis täitke jooksva majandusaasta eelarve alusel. Kroonides Eelmine aasta Jooksev aasta Tulud 1 2 1. Liikme- ja sisseastumismaksud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Annetused ja kingitused (k.a teatud projektide ja ürituste sihtfinantseerimine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) residendist juriidilistelt isikutelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) residendist füüsilistelt isikutelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) mitteresidentidelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Valitsuse sihtfinantseerimine (Valitsuse sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sealhulgas saadud: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) valitsuselt ja valitsusasutustelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) kohalikelt omavalitsustelt ja kohalikelt omavalitsusasutustelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) välisriikide valitsustelt, valitsusasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Hüvitused, toetused ja abirahad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Stipendiumid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tulu majandustegevusest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) toodete ja kaupade müük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) teenuste osutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) publikatsioonide ja trükiste müük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) tasuliste ürituste korraldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) reklaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) vara rentimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) muud tulud majandustegevusest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Kasum põhivara müügist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Finantstulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) finantstulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) kasum valuutakursi muutustest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) muud intressi- ja finantstulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Muud tulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Tulud kokku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Hüvitised, toetused ja abirahad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Stipendiumid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Annetused ja kingitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Väljamaksed soodustatud isikutele (täidavad sihtasutused) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Sihtfinantseerimisega seotud projektide otsesed kulud (seminari korraldamine, trükised, lähetused, transport, toitlustamine, jne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Muude projektide ja üritustega seotud otsesed kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Mitmesugused tegevuskulud (mis ei ole otseselt seotud konkreetsete projektidega) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) kaubad, toore, materjal ja teenused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) majandus- ja kantseleikulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) lähetuskulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) kahjum põhivara müügist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) personali koolituskulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) külaliste vastuvõtukulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) koosolekute läbiviimise kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) trükkimise ja publitseerimise kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) reklaamikulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) autoritasud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) antud erisoodustused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) muud tegevuskulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Tööjõukulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) palk ja muud tasud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) sotsiaalmaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) muud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Põhivara kulum ja allahindlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Finantskulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) intressikulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) kahjum valuutakursi muutustest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) finantsinvesteeringute väärtuse muutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) muud finantskulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Muud kulud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Kulud kokku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulem (tulud?kulud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koostaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi, allkiri, telefon) Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad