Mitteresidendi maksuesindajale tegevusloa väljastamise kord

Käesolev kord reguleerib mitteresidendi maksuesindaja registreerimise ja
tegevusloa väljastamise korra Maksu- ja Tolliametis.
Mitteresidendi maksuesindaja on isik, kes esindab mitteresidenti Eestis
kõigi maksudega seotud õiguste ja kohustuste osas mitteresidendilt saadud
volituse alusel.
Maksuesindajana tegutsemise õiguslik alus on sätestatud maksukorralduse
seaduses § 81 (kehtib alates 1. maist 2004). Mitteresidendi
maksuesindaja ei ole volitatud esindaja tavapärases mõistes, vaid Eesti
residendist juriidiline isik või välismaa juriidilise isiku filiaal, kes on
maksuhalduri poolt hinnatud usaldusväärseks, mida tõendab andmete avaldamine
maksuesindajate kohta maksuhalduri koduleheküljel Internetis.
Mitteresidendi maksuesindaja on riiklike maksude maksuhaldurilt vastava
tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis
tekkivate maksuseadustest või maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste
täitmiseks. Maksuesindajana võib tegutseda Eestis asutatud juriidiline isik või
välismaa juriidilise isiku Eestis äriregistrisse kantud filiaal.
Maksuesindajana tegutsemine ei eelda konkreetse esindatava olemasolu.
Tegevusloa (lisa 1) andmine võib eelneda vajalike volituste saamisele
konkreetse mitteresidendi esindamiseks.
Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib vajalike volituste olemasolu hindamisel
notariaalselt tõestatud volikirju, kuivõrd maksuesindajal on juurdepääs
maksukohustuslast puudutavale maksusaladusele ja tagastusnõuete puhul ka tema
rahalistele vahenditele.
Esindatav mitteresidendist maksukohustuslane peab olema registreeritud
maksukohustuslaste registris. Mitteresidendist maksukohustuslaste
registreerimist reguleerivad maksukorralduse seaduse § 18, § 21 ja § 22.
Vajalike volituste olemasolul saab mitteresidenti registreerida ka maksuesindaja
ise.
Maksuesindajale laienevad kõik esindatava mitteresidendist maksukohustuslase
õigused ja kohustused. Maksuesindaja on kohustatud tagama esindatava
maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja
mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.
Maksuesindaja on vastavalt maksukorralduse seaduse § 40 lg 2 solidaarselt
vastutav esindatava mitteresidendi kõigi maksukohustuste osas.
Maksuesindajana tegutseda sooviv isik esitab Maksu- ja Tolliametile
maksuesindaja tegevusloa saamiseks kirjaliku taotluse. Taotluse vorm on vaba ja
sellesse märgitakse tema:
nimi ja aadress;
registreerimise number;
tegevusala ja tegevuskoht.
Aktsiisikauba kaugmüüja esindamisel märgitakse taotlusse lisaks:
aktsiisikauba liik (alkohol, tubakas, kütus);
maksuesindaja raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed ning
raamatupidamisdokumentide hoidmise koht.
Taotlusse ei pea märkima, keda soovitakse esindada, punktis 5 toodud
põhjustel.
Tulenevalt MKS § 81 lõikest 4 maksuesindaja:
peab olema maksevõimeline;
peab olema laitmatu reputatsiooniga;
ei tohi omada kehtivat maksuvõlga.
Osa informatsioonist maksuesindaja maksevõimelisuse kohta esitab taotleja
maksuhalduri nõudmisel ise ning osaliselt kogub vajalikku informatsiooni
maksuhaldur omal initsiatiivil.
Informatsioon, mida taotluse esitajalt tema maksevõime tõestamiseks
nõutakse, on:
viimane lõppenud majandusaasta kinnitatud bilanss (juhul, kui see ei ole
kättesaadav Äriregistrist);
bilanss hetkeseisuga;
viimase kuue kuu kõigi pangakonto(de) väljavõte (sobilik on ka
internetipangast tehtud väljavõte).
Informatsioon, mida maksuhaldur kogub omal initsiatiivil, on muuhulgas:
viimane lõppenud majandusaasta kinnitatud bilanss (juhul, kui see on
kättesaadav Äriregistrist);
maksuvõla ajalugu maksuesindaja viimase aasta maksukontokaartide järgi;
Krediidiinfo ja peamiste inkassoettevõtete maksehäirete andmed;
kinnistusraamatu andmed kinnisvaral lasuvate piirangute kohta juhul, kui
taotleja bilansis on näidatud kinnisvara.
Maksuhaldur võib maksevõimelisuse kontrollimiseks nõuda taotlejalt tõendeid
tema varalise seisundi kohta.
Informatsiooni maksuesindaja reputatsiooni kohta kogub maksuhaldur omal
initsiatiivil nii maksukohustuslaste registrist kui ka teistest maksuhaldurile
kättesaadavatest allikatest. Informatsiooniks reputatsiooni kohta on muuhulgas:
informatsioon maksuhalduri piirkondlikelt maksukeskustelt ja
tolliinspektuuridelt (maksukeskuste puhul – eeskätt ettevõttele kinnistatud
teenindajalt);
informatsioon maksuhalduri kontrolli valdkonna ja tolliosakonna ametnikelt;
informatsioon esitamata maksudeklaratsioonide kohta;
andmed taotleja ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete kohta, nt seos
teiste isikutega, juhtimis- ja kontrollorgani liikmete reputatsioon vms;
karistusregistri andmed.
Vähem kui kaks aastat tegutsenud äriühingute puhul eeldatakse, et neil
puudub reputatsioon, mistõttu maksuhalduril ei ole võimalik anda hinnangut
reputatsiooni laitmatusele. Juhul, kui tegemist on laitmatu reputatsiooniga
äriühingu tütarühinguga, mis oli asutatud eesmärgiga tegutseda maksuesindajana,
võib maksuhaldur lähtuda hinnangust emaühingu reputatsioonile.
Informatsioon olemasolevate maksuvõlgade kohta fikseeritakse taotluse
esitamise hetkeseisuga. Üldjuhul juhindutakse olemasoleva maksuvõla
fikseerimisel ka maksukorralduse seaduse § 14 lg 5 sätestatud põhimõtetest.
Maksuesindaja peab maksuhalduri nõudmisel esitama tagatise. Kuna
maksuhalduri poolt usaldatava maksuesindaja staatus on usaldatavuse garantiiks
esindatavatele mitteresidentidele, siis tagatise mittenõudmine on erand, mida
lubatakse üksnes siis, kui Maksu- ja Tolliametil ei ole alust kahelda taotleja
maksevõimes ega tema reputatsioonis.
Tagatise liigi valib üldjuhul taotluse esitanud isik ise. Maksu- ja
Tolliamet eelistab tagatisena mõistliku ulatusega pangagarantiid. Mõistlikuks
ulatuseks peetakse reeglina mitte rohkem kui 50% esindatava(te) ühe kuu
maksukohustuste summast. Esindatava(te) mitteresidentide puudumisel lähtutakse
taotleja prognoosist tegevuse ulatusele.
Maksuhalduril on õigus ümber vaadata nõutava tagatise suurust.
Maksuhaldur otsustab maksuesindajale tegevusloa andmise MKS § 81
lõikes 5 ettenähtud 20 kalendripäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.
Tegevusloa andmise otsustamisel kontrollitakse isiku vastavust
maksuesindajale esitatavatele nõuetele, kusjuures maksuhaldur võib arvesse võtta
ka isiku varasemate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist.
Taotlust menetleb ja asjasse puutuvaid dokumente vaatab läbi Põhja
maksukeskuse rahvusvahelise maksustamise osakond.
Taotleja võib esitada taotluse koos sellega kaasnevate dokumentidega mis
tahes piirkondliku maksukeskuse teenindusbüroole või tolliinspektuurile, kes
edastab vastuvõetud dokumendid samal päeval faksiga Põhja maksukeskusele märkega
“Mitteresidendi maksuesindaja taotlus” ja informeerib taotluse esitajat
dokumentide edastamisest. Taotluse originaal ja kaasnevad dokumendid saadetakse
Põhja maksukeskusele hiljemalt järgmisel tööpäeval.
Taotluse mitterahuldamisel teeb Põhja maksukeskus motiveeritud otsuse,
milles tuuakse ära maksuesindaja tegevusloa väljastamisest keeldumise põhjused
(maksevõime ja/või reputatsioon ja/või maksuvõlg) koos seletustega.
Juhul, kui keeldumise põhjuseks on vastav hinnang maksuhalduri
piirkondlikult asutuselt või keskasutuse kontrolli valdkonna või tolliosakonna
ametnikelt, koostab vastava motiveeringu negatiivse hinnangu andnud üksus ja
edastab selle Põhja maksukeskuse rahvusvahelise maksustamise osakonnale.
Positiivse otsuse korral teeb Põhja maksukeskus ettepaneku Maksu- ja
Tolliametile väljastada mitteresidendi maksuesindaja tegevusluba. Põhja
maksukeskus edastab tegevusloa ja tegevusloa väljastamise otsuse kaks eksemplari
Maksu- ja Tolliameti peadirektorile allakirjutamiseks. Üks eksemplar
viseeritakse dokumendi koostaja, rahvusvahelise maksustamise osakonna juhataja
ja Põhja maksukeskuse juhataja poolt.
Tegevusloa originaal ja otsuse üks eksemplar saadetakse Maksu- ja Tolliameti
poolt taotluse esitajale. Tegevusloa koopia ja otsuse teine, viseeritud
eksemplar saadetakse Põhja maksukeskuse rahvusvahelise maksustamise osakonnale,
kes edastab informatsiooni Maksu- ja Tolliameti avalike suhete osakonnale
maksuesindaja andmete avalikustamiseks Internetis ja tolliosakonna tulude
talitusele.
Internetis avalikustatakse maksuesindaja nimi ja aadress, taotlusse märgitud
tegevusala ja tegevuskoha aadress, registrikood ja tegevusloa number (numbrid)
ning kehtivuse alguskuupäev. Andmed avalikustatakse nii eestikeelses kui
inglisekeelses kodulehekülje osas.
Andmed mitteresidendi maksuesindaja kohta kantakse Põhja maksukeskuse
rahvusvahelise maksustamise osakonna poolt maksukohustuslaste registrisse. Kuni
vastava infotehnoloogilise lahenduse valmimiseni märgitakse andmed maksuesindaja
staatuse kohta maksukohustuslase infolehele.
Aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja andmed edastatakse Tallinna
tolliinspektuuri tolliosakonda, kes vastutab nende andmete lisamise eest SEED
registrisse.
Tegevusluba on tähtajatu.
Maksuesindaja tegevusloale antakse number, mis koosneb kahekohalisest
tähekombinatsioonist ME, kolmekohalisest tegevusloa järjekorra numbrist XXX ning
neljakohalisest tegevusloa väljastamise aasta numbrist YYYY. Näiteks esimese
2004. aastal väljastatud tegevusloa numbriks on ME 001-2004. Tegevusloa
järjekorra numbri uus numeratsioon algab iga aasta 1. jaanuaril.
Kui on tegemist aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindajaga, siis omistatakse
talle lisaks maksuesindaja tegevusloa numbrile aktsiisikauba kaugmüüja
maksuesindaja erinumber. Erinumbri formaat ei ole seotud maksuesindaja
tegevusloa numbriga. Aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja erinumber koosneb 13
sümbolist:
suurtest tähtedest EE, mis on Eesti rahvusvaheline kahetäheline lühend;
numbrist 3, mis tähistab isiku staatust maksuesindajana;
suurtest tähtedest A, B, C, D, E, K või T, kusjuures A tähistab alkoholi, B
tähistab alkoholi ja tubakatoodet, C tähistab alkoholi ja kütust, D tähistab
tubakatoodet ja kütust, E tähistab alkoholi, tubakatoodet ja kütust, K tähistab
kütust ja T tähistab tubakatoodet. Täht märgitakse ühekohalise tähepositsiooni
väljale sõltuvalt aktsiisikauba liigist, millelt makstakse aktsiisi;
maksuesindaja järjekorranumbrist, mis märgitakse viiekohalise
numbripositsiooni väljale kasvavas järjekorras vastavalt maksuesindajaks
registreerimise järjekorranumbrile. Puuduva numbri asemele märgitakse arv 0;
numbritest 00, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale;
numbritest 01 või 02, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale
vastavalt maksuesindaja üle järelevalvet teostavale tolliinspektuurile (Tallinna
TI – 01, Tartu TI – 02).
Maksuesindaja tegevusloa numbri genereerib Põhja maksukeskuse rahvusvaheline
maksustamise osakond. Aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja erinumbri väljastab
Tallinna tolliinspektuuri tolliosakond ja edastab Põhja maksukeskusele
tegevusloa vormistamiseks.
Maksuesindaja tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks
maksuesindaja kirjaliku taotlusel või Põhja maksukeskuse rahvusvahelise
maksustamise osakonna ettepanekul Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt.
Vastavate dokumentide liikumine on korralduselt sarnane tegevusloa
väljastamisega.
Maksuhaldur võib algatada maksuesindaja tegevusloa peatamise või kehtetuks
tunnistamise menetluse, kui:
maksuesindaja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
maksuesindaja rikub kohustust tagada esindatava maksukorralduse seadusest ja
maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegne ning
täielik täitmine;
maksuesindaja ei vasta tegevusloa väljastamist võimaldanud
tingimustele.
Tegevusloa kehtivus peatatakse määratud ajaks kuni peatamist tinginud
asjaolude äralangemiseni. Peatamise tähtaja kohta tehakse peatamise otsusesse
vastav märge.
Peatatud tegevusloa kehtivus taastatakse automaatselt peatamise tähtaja
möödumisel, välja arvatud, kui taastamise kohta tehakse eraldi otsus enne
peatamise tähtaja möödumist või peatamist tinginud asjaolud ei ole otsuses
näidatud peatamistähtaja möödudes ära langenud.
Kui maksuesindaja tegevusloa peatamist tinginud asjaolud ei ole otsuses
näidatud peatamistähtaja möödudes ära langenud, tunnistatakse maksuesindaja
tegevusluba kehtetuks, millest informeeritakse koheselt ka maksuesindajat.
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor
Põhja maksukeskuse rahvusvahelise maksustamise osakonna ettepanekul.
Põhja maksukeskuse rahvusvahelise maksustamise osakond vaatab kõik
väljastatud tegevusload üle, otsustamaks peatamise või kehtetuks tunnistamise,
vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
Tegevusloa kehtivuse peatamise aluseks maksuhalduri algatusel on ilmnenud
probleemide ajutine iseloom. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks on
ilmnenud probleemid, mis on pikaajalised või millede puhul on peatselt saabuva
lahenduse eeldamine ebamõistlik või milledel võib olla ulatuslik fiskaalne mõju.

Maksuhalduri initsiatiivil maksuesindajate nimekirjast väljaarvamise või
tegevusloa peatamise kaalumisel informeerib Põhja maksukeskus sellest
maksuesindajat, andes talle mõistliku tähtaja vastuväidete esitamiseks.
Vastuväidete mittelaekumisel määratud tähtaja jooksul või laekunud
vastuväidetega mittenõustumisel teeb Põhja maksukeskuse rahvusvahelise
maksustamise osakond ettepaneku Maksu- ja Tolliameti peadirektorile peatada või
kehtetuks tunnistada mitteresidendi maksuesindaja tegevusluba. Vastavate
dokumentide liikumine on korralduselt sarnane tegevusloa väljastamisega.
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse viseerib Maksu- ja Tolliameti
juriidiline osakond.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad