IAS35 Lõpetatavad tegevusvaldkonnad

Käesoleva rahvusvahelise
raamatupidamisstandardi kinnitas IASC juhatus veebruaris 1998 ja see kehtib
finantsaruannete kohta, mis hõlmavad 1. jaanuaril 1999 või pärast seda algavaid
aruandeperioode.

Käesoleva standardiga asendatakse standardi IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites" paragrahvid 19–22.

1999. aastal muudeti sissejuhatuse paragrahvi 8, standardi paragrahve 20, 21, 29, 30 ja 32 ning lisa B paragrahvi 4, et viia need kooskõlla terminoloogiaga, mida kasutatakse standardis IAS 10 "Bilansipäevajärgsed sündmused" (muudetud 1999) ning standardis IAS 37 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad".

SISSEJUHATUS

1. Käesolev standard (IAS 35) käsitleb lõpetatavate tegevusvaldkondade esitusviisi ja avalikustamist. Seda teemat käsitleti suhteliselt lühidalt standardi IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites" paragrahvides 19–22. IAS 35 asendab standardi IAS 8 kõnealused paragrahvid. IAS 35 kehtib finantsaruannete kohta, mis hõlmavad 1. jaanuaril 1999 või pärast seda algavaid aruandeperioode. Varasem rakendamine on soovitatav.

2. IAS 35 eesmärk on luua alus ettevõtte olulist lõpetatavat tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni eraldamiseks jätkatavate tegevusvaldkondadega seotud informatsioonist ning sätestada lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud minimaalsed avalikustamisnõuded. Lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondade eristamine parandab investorite, kreeditoride ja teiste finantsaruannete kasutajate võimet prognoosida ettevõtte rahavooge, tuluteenimisvõimet ja finantsseisundit.

3. Lõpetatav tegevusvaldkond on ettevõtte suhteliselt suur osa, näiteks standardi IAS 14 "Segmendiaruandlus" kohane äri- või geograafiline segment, mille ettevõte ühtse plaani alusel kas sisuliselt tervikuna võõrandab või lõpetab loobumise või tükkhaaval müümise teel.

4. Käesolevas standardis kasutatakse mõistet “lõpetatav tegevusvaldkond” traditsioonilise “lõpetatud tegevusvaldkonna” asemel, sest “lõpetatud tegevusvaldkond” (minevikus) eeldab, et lõpetamise kajastamine on vajalik ainult tegevuse lõpetamise protsessi lõpus või vahetult enne seda. Käesolev standard nõuab lõpetatava tegevusvaldkonna avalikustamist juba varem ehk alates hetkest, mil üksikasjalik võõrandamisplaan on heaks kiidetud ja teatavaks tehtud või mil ettevõte on juba sõlminud võõrandamislepingud.

5. Käesolev standard käsitleb esitusviisi ning avalikustamist. See keskendub lõpetatava tegevusala esitusviisile ettevõtte finantsaruannetes ning avalikustatavale informatsioonile. See ei loo uusi põhimõtteid lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud tulude, kulude, rahavoogude ja varade ning kohustiste muutuste kajastamiseks ja mõõtmiseks. Selle asemel kohustab see ettevõtteid järgima kajastamise ja mõõtmise põhimõtteid, mis sisalduvad teistes rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.

6. Käesoleva standardi kohaselt tuleb planeeritava lõpetamisega seotud informatsioon esmakordselt avalikustada finantsaruannetes, mis avaldatakse ettevõtte poolt pärast seda, kui a) ettevõte on sõlminud lepingu sisuliselt kõikide lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade müümiseks või b) ettevõtte juhatus või muu samalaadne juhtimisorgan on nii heaks kiitnud kui ka avalikustanud lõpetamise plaani. Nõutava avalikustatava informatsiooni hulka kuuluvad:

– lõpetatava tegevusvaldkonna kirjeldus,

– äri- või geograafiline segment, mille alla lõpetatav tegevusvaldkond kuulub,

– esimese avalikustatava sündmuse kuupäev ja iseloom,

– eeldatava lõpuleviimise aeg,

– võõrandatavate koguvarade ning kogukohustiste bilansiline maksumus,

– lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud tulude, kulude ja maksustamiseelse kasumi või kahjumi suurus ning seonduv tulumaksu kulu,

– lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevusega seotud neto rahavood,

– lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade müügist saadava või kohustiste tasumisest tuleneva kasumi või kahjumi suurus ja nendega seotud tulumaksu kulu, ning

– neto müügihinnad pärast võõrandamiskulude mahaarvamist, mis saadakse nende netovarade müügist, mille kohta ettevõte on sõlminud ühe või mitu siduvat müügilepingut, nende oodatav ajastus ning netovarade bilansiline väärtus.

7. Esmasele avalikustamisele järgnevate aruandeperioodide finantsaruannetes tuleb avalikustatud informatsiooni ajakohastada, kirjeldades muu hulgas kõiki olulisi võõrandatavate varade ja tasumisele kuuluvate kohustistega seotud rahavoogude summade või ajastuse muutusi ja nende põhjusi.

8. Avalikustamine toimuks juhul, kui võõrandamisplaan kiidetakse heaks ja tehakse üldsusele teatavaks pärast ettevõtte aruandeperioodi lõppu, kuid enne, kui selle perioodi finantsaruanded on avaldamiseks heaks kiidetud. Avalikustamisnõue kehtib kuni võõrandamise lõpetamiseni.

9. Finantsaruannetes sisalduvad eelmiste perioodide võrdlusandmed, mis on koostatud peale esmast avalikustamist, peavad olema korrigeeritud, et eraldada jätkatavate ja lõpetatavate tegevusvaldkondade varasid, kohustisi, tulusid, kulusid ning rahavooge. Selline lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondade eraldamine tagasiulatuvalt parandab finantsaruannete kasutaja prognoosimisvõimet.

SISUKORD

  <_o3a_p />

Paragrahvid <_o3a_p />

Eesmärk <_o3a_p />

  <_o3a_p />

Rakendusala <_o3a_p />

1 <_o3a_p />

Mõisted <_o3a_p />

2-16 <_o3a_p />

Lõpetatav tegevusvaldkond <_o3a_p />

2-15 <_o3a_p />

Esmast avalikustamist põhjustav sündmus <_o3a_p />

16 <_o3a_p />

Kajastamine ja mõõtmine <_o3a_p />

17-26 <_o3a_p />

Eraldised <_o3a_p />

20-21 <_o3a_p />

Kahjum vara väärtuse langusest <_o3a_p />

22-26 <_o3a_p />

Esitusviis ja avalikustamine <_o3a_p />

27-48 <_o3a_p />

Esmane avalikustamine <_o3a_p />

27-30 <_o3a_p />

Muu avalikustatav informatsioon <_o3a_p />

31-32 <_o3a_p />

Avalikustatud informatsiooni ajakohastamine <_o3a_p />

33-37 <_o3a_p />

Iga lõpetatava tegevusvaldkonna eraldi avalikustamine <_o3a_p />

38 <_o3a_p />

Nõutava avalikustatava informatsiooni esitusviis <_o3a_p />

39-43 <_o3a_p />

Finantsaruannete ja nende lisade esitus <_o3a_p />

39-40 <_o3a_p />

Mitteerakorralised tulud ja kulud <_o3a_p />

41-42 <_o3a_p />

Mõiste “lõpetatav tegevusvaldkond” piiratud kasutus <_o3a_p />

43 <_o3a_p />

Selgitava informatsiooni avalikustamine <_o3a_p />

44 <_o3a_p />

Eelmiste perioodide andmete korrigeerimine <_o3a_p />

45-46 <_o3a_p />

Avalikustamine vahearuannetes <_o3a_p />

47-48 <_o3a_p />

Jõustumiskuupäev <_o3a_p />

49-50 <_o3a_p />

 

Standardeid, mis on esitatud poolpaksus kursiivkirjas, tuleb lugeda koos käesolevas standardis esitatud taustmaterjali ja rakendusjuhiste ning “Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite eessõnaga”. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes (vt eessõna paragrahv 12).

EESMÄRK

Käesoleva standardi eesmärk on kehtestada lõpetatavaid tegevusvaldkondi käsitleva informatsiooni esitamise põhimõtted, parandades investorite, kreeditoride ja teiste finantsaruannete kasutajate võimet prognoosida ettevõtte rahavooge, tuluteenimisvõimet ja finantsseisundit läbi lõpetatavate ja jätkatavate tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni avalikustamise.

RAKENDUSALA

1. Käesolevat standardit rakendatakse kõikides ettevõtetes kõikide lõpetatavate tegevusvaldkondade puhul.

MÕISTED

Lõpetatav tegevusvaldkond

2. Lõpetatav tegevusvaldkond on ettevõtte osa:

a) mille ettevõte ühtse plaani alusel:

i) võõrandab sisuliselt tervikuna, näiteks müües selle osa ühe tehinguga või loovutades selle jagunemise või ettevõtte osanikele eraldamise teel;

ii) võõrandab tükkhaaval, näiteks müües osa varad eraldi ja kattes kohustised eraldi; või

iii) lõpetab tegevusvaldkonnast loobumise teel;

b) mis esindab eraldiseisvat olulist äritegevuse haru või geograafilist tegevuspiirkonda; ja

c) mida on võimalik äritegevusest ja finantsaruandlusest lähtuvalt eristada.

3. Mõiste kriteeriumi a kohaselt (paragrahv 2 (a)) võib lõpetatava tegevusvaldkonna võõrandada tervikuna või tükkhaaval, kuid alati vastavalt kogu vastava osa tegevuse lõpetamist käsitlevale üldisele plaanile.

4. Kui ettevõte müüb vastava osa sisuliselt tervikuna, on tulemuseks puhaskasum või -kahjum. Sellise lõpetamise korral on olemas kindel siduva müügilepingu sõlmimise kuupäev, kuigi tegelik lõpetatava tegevuse valduse ja kontrolli üleandmine võib toimuda hiljem. Ka võivad maksed müüjale toimuda lepingu sõlmimise ajal, vara üleandmise ajal või pikema perioodi jooksul.

5. Vastava osa tervikuna võõrandamise asemel võib ettevõte vastava osa lõpetada ja võõrandada, müües tema varad ning tasudes kohustised tükkhaaval (ükshaaval või väikeste gruppidena). Tükkhaaval võõrandamise korral on lõpptulemuseks puhaskasum või -kahjum, kuigi samaaegselt võib iga üksiku vara müümisel või kohustise tasumisel olla vastupidine mõju. Samas võib puududa ka kindel siduva müügilepingu sõlmimise kuupäev . Selle asemel võib varade müük ja kohustiste tasumine toimuda mitme kuu või isegi pikema perioodi jooksul ning aruandeperioodi lõpp võib sattuda võõrandamisperioodi keskele. Lõpetatava tegevusvaldkonna tingimustele vastamiseks peab võõrandamine toimuma vastavalt ühtsele koordineeritud plaanile.

6. Ettevõte võib tegevuse lõpetada loobumise teel ilma olulise varade müügita. Tegevusvaldkond, millest loobutakse, on lõpetatav tegevusvaldkond, kui see vastab mõiste määratluses esitatud kriteeriumidele. Samas ei loeta tegevuse ulatuse või selle iseloomu muutmist loobumiseks, sest sama tegevust jätkatakse muudetud kujul.

7. Äriettevõtted sulgevad sageli üksusi, loobuvad toodetest või isegi tootegruppidest ja muudavad töötajate arvu vastavalt turu nõudlusele. Kuigi sellist liiki lõpetamised ei ole üldiselt lõpetatavad tegevusvaldkonnad käesoleva standardi tähenduses, võivad need siiski ilmneda seoses lõpetatava tegevusvaldkonnaga.

8. Näited tegevusvaldkondadest, mis ei pruugi vastata paragrahvi 2 kriteeriumile a, kuid mis võivad sellele vastata seostatuna muude asjaoludega, on:

a) toote- või teenuseliigi järk-järguline või sujuv lõpetamine;

b) ühte jätkatavasse äritegevuse harusse kuuluva mitme toote tootmise lõpetamine, isegi kui see toimub suhteliselt järsku;

c) ühe äritegevuse haru mõnede tootmis- või turundustoimingute viimine ühest kohast teise;

d) üksuse sulgemine, et saavutada tootlikkuse kasvu või muude kulude kokkuhoidu; ja

e) sellise tütarettevõtte müümine, mille tegevus sarnaneb emaettevõtte või teiste tütarettevõtete tegevusega.

9. Avalikustatav äritegevuse või geograafiline segment standardi IAS 14 "Segmendiaruandlus" tähenduses vastab üldjuhul lõpetatava tegevusvaldkonna mõiste määratluses esitatud kriteeriumile b (paragrahv 2(b)) ehk see esindab eraldiseisvat olulist äritegevuse haru või geograafilist tegevuspiirkonda. Segmendi osa standardi IAS 14 tähenduses võib ka vastata mõiste määratluses esitatud kriteeriumile b. Ainult ühes ärivaldkonnas või geograafilises segmendis tegutseva ettevõtte puhul, mis seetõttu ei avalda informatsiooni segmentide kohta, võib mõiste määratluses esitatud kriteeriumidele vastata peamine toote- või teenuseliik.

10. Standard IAS 14 lubab, kuid ei nõua vertikaalselt integreeritud äritegevuse erinevate tasandite kajastamist eraldi äritegevuse segmentidena. Sellised vertikaalselt integreeritud äritegevuse segmendid võivad vastata lõpetatava tegevusvaldkonna mõiste määratluses esitatud kriteeriumile b.

11. Tegevuse osa on võimalik eristada äritegevuse ja finantsaruandluse otstarbel – mõiste määratluses esitatud kriteerium c (paragrahv 2(c)) – kui:

a) selle varasid ja kohustusi on võimalik sellega otseselt seostada;

b) selle tulu (kogutulu) on võimalik sellega otseselt seostada; ja

c) vähemalt enamikku selle jooksvaid kulusid on võimalik sellega otseselt seostada.

12. Varasid, kohustisi, tulu ja kulusid saab otseselt tegevuse osaga seostada, kui need kaoksid vastava osa müümisel, sellest loobumisel või muu võõrandamise korral. Intresse ja muid finantseerimiskulutusi seostatakse lõpetatava tegevusvaldkonnaga ainult siis, kui vastavat võlga saab samamoodi seostada.

13. Käesoleva standardi kohaseid lõpetatavaid tegevusvaldkondi peaks esinema suhteliselt harva. Mõningate muutuste puhul, mida ei liigitata lõpetatavateks tegevusaladeks, võib tegemist olla restruktureerimisega (vt IAS 37 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad").

14. Samuti võib vahel harva esineda sündmusi, mida ei saa käsitada ei lõpetatavate tegevusvaldkondadena ega restruktureerimisena ja mille tulemuseks võivad olla tulu- või kulukirjed, mis vastavalt standardile IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites" tuleb eraldi avalikustada, sest nende suurus, iseloom või esinemine on oluline ettevõtte selle aruandeperioodi tulemuslikkuse selgitamiseks.

15. Asjaolu, et ettevõtte osa võõrandamist käsitatakse käesoleva standardi kohaselt lõpetatava tegevusvaldkonnana, ei sea veel kahtluse alla kogu ettevõtte jätkusuutlikkust. Standard IAS 1 "Finantsaruannete esitamine" nõuab ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkusega seotud ebakindlate asjaolude ja kõigi ettevõtte tegevuse jätkusuutmatusega seotud otsuste avalikustamist.

Esmast avalikustamist põhjustav sündmus

16. Esmast avalikustamist põhjustavaks sündmuseks on lõpetatava tegevusvaldkonna puhul varasem kahest alljärgnevast sündmusest:

a) ettevõte on sõlminud siduva müügilepingu sisuliselt kõikide varade kohta, mis on seotud lõpetatava tegevusvaldkonnaga; või

b) ettevõtte juhatus või muu samalaadne juhtimisorgan on i) heaks kiitnud ametliku üksikasjaliku lõpetamisplaani ja ii) plaani avalikustanud.

KAJASTAMINE JA MÕÕTMINE

17. Et otsustada, millal ja kuidas kajastada ning mõõta lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade ja kohustiste  muutusi ning tulusid, kulusid ja rahavooge, peab ettevõte kasutama muudes rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites esitatud kajastamis- ja mõõtmispõhimõtteid.

18. Käesoleva standardiga kajastamis- ja mõõtmispõhimõtteid ei kehtestata. Pigem nõutakse selles, et ettevõte järgiks teistes standardites käsitletud kajastamis- ja mõõtmispõhimõtteid. Kaks tõenäoliselt asjakohast standardit on:

a) IAS 36 "Varade väärtuse langus" ja

b) IAS 37 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad".

19. Muud seonduvad standardid on standard IAS 19 "Hüvitised töövõtjatele" lahkumishüvitiste kajastamise osas ja standard IAS 16 "Materiaalne põhivara" kõnealuste varade võõrandamise osas.

Eraldised

20. Lõpetatav tegevusvaldkond kujutab endast restruktureerimist standardis IAS 37 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad" määratletud tähenduses. Standardis IAS 37 sätestatakse juhised ka järgmiste käesoleva standardi nõuete kohta:

a) “üksikasjaliku, ametliku lõpetamisplaani” mõiste, nagu seda kasutatakse käesoleva standardi paragrahvis 16(b); ja

b) “plaani avalikustamise” mõiste, nagu seda kasutatakse käesoleva standardi paragrahvis 16(b).

21. Standardiga IAS 37 nähakse ette, millal eraldist peab kajastama. Mõningatel juhtudel ilmneb ettevõtet kohustav sündmus peale aruandeperioodi lõppu, kuid enne finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist. Käesoleva standardi paragrahv 29 nõuab sellistel juhtudel lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud informatsiooni avalikustamist.

Kahjum vara väärtuse langusest

22. Lõpetamise plaani kinnitamine ja avalikustamine viitab sellele, et lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade väärtus võib olla langenud või et nende varadega seotud eelnevalt kajastatud kahjumeid väärtuse langusest peab suurendama või need tühistama. Seetõttu hindab ettevõte kooskõlas standardiga IAS 36 "Varade väärtuse langus" iga lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud vara kaetava väärtuse (kas vara neto müügihind või tema kasutusväärtus, olenevalt sellest, kumb on kõrgem) ja vajadusel kajastab kahjumi väärtuse langusest või tühistab eelneva kahjumi väärtuse langusest.

23. Rakendades standardit IAS 36 lõpetatava tegevusvaldkonna suhtes, otsustab ettevõte, kas lõpetatava tegevusvaldkonna vara kaetavat väärtust hinnata iga üksiku vara puhul eraldi või raha teeniva üksuse kohta (standardis IAS 36 määratletud kui väikseim eristatav varade rühm, millest jätkuval kasutamisel tulenevad muudest varade või vararühmade rahavoogudest suures osas sõltumatud raha laekumised). Näiteks:

a) kui ettevõte müüb lõpetatava tegevusvaldkonna sisuliselt tervikuna, ei teeni ükski lõpetatava tegevusvaldkonna vara raha teistest lõpetatava tegevusvaldkonna varadest sõltumatult. Seetõttu määratakse lõpetatava tegevusvaldkonna kaetav väärtus kindlaks tervikuna ja võimalik kahjum väärtuse langusest jaotatakse lõpetatava tegevusvaldkonna varade vahel vastavalt standardile 36;

b) kui ettevõte võõrandab lõpetatava tegevusvaldkonna muul viisil, näiteks müüb tükkhaaval, määratakse kaetav väärtus kindlaks iga vara osas eraldi, välja arvatud juhul, kui varasid müüakse gruppidena; ja

c) kui ettevõte loobub lõpetatavast tegevusvaldkonnast, määratakse kaetav väärtus kindlaks iga vara kohta eraldi vastavalt standardile IAS 36.

24. Peale kava avalikustamist võivad läbirääkimised vastava osa potentsiaalsete ostjatega või tegelikud siduvad müügilepingud viidata sellele, et lõpetatava tegevusvaldkonna varade väärtus võib veelgi langeda või eelnevate perioodide jooksul kajastatud kahjumid nende varade väärtuse langusest võivad olla vähenenud. Selle tulemusel hindab ettevõte selliste sündmuste ilmnemisel lõpetatava tegevusvaldkonna varade kaetava väärtuse uuesti ja kajastab sellest tulenevalt kahjumid väärtuse langusest või tühistab kahjumid väärtuse langusest vastavalt standardile IAS 36.

25. Siduvas müügilepingus kajastatud hind on parimaks vara (raha teeniva üksuse) neto müügihinna kajastajaks või lõplikust võõrandamisest saadava prognoositava raha sissevoolu kajastajaks vara (raha teeniva üksuse) kasutusväärtuse määramisel.

26. Lõpetatava tegevusvaldkonna bilansiline maksumus (kaetav väärtus) sisaldab mistahes firmaväärtuse bilansilist maksumust (kaetavat väärtust), mida saab põhjendatult ja järjepidevalt seostada selle lõpetatava tegevusvaldkonnaga.

ESITUSVIIS JA AVALIKUSTAMINE

Esmane avalikustamine

27. Ettevõte peab oma finantsaruannetes kajastama alljärgnevat lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud informatsiooni, alates selle aruandeperioodi kohta koostatavates finantsaruannetest, mil esmast avalikustamist põhjustav sündmus (nagu see on määratletud paragrahvis 16) toimus:

a) lõpetatava tegevusvaldkonna kirjeldus;

b) äritegevuse või geograafiline segment, kus seda vastavalt standardile IAS 14 kajastatakse;

c) esmast avalikustamist põhjustava sündmuse kuupäev ja olemus;

d) oodatav lõpetamise kuupäev või periood, kui see on teada või kui seda on võimalik prognoosida;

e) kõigi võõrandatavate varade ja kohustiste bilansiline maksumus bilansipäeva seisuga;

f) põhitegevusest tulenevad aruandeperioodi tulud, kulud ja maksustamiseelne kasum või kahjum, mis on otseselt seostatavad lõpetatava tegevusvaldkonnaga, ning seonduv tulumaksu kulu standardi IAS 12 paragrahvi 81(h) kohaselt; ning

g) lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste netorahavoogude suurus jooksval aruandeperioodil.

28. Lõpetatava tegevusvaldkonna varade, kohustiste, tulude, kulude, kasumite, kahjumite ja rahavoogude mõõtmisel käesolevas standardis nõutud avalikustamise tarbeks võib neid kirjeid seostada lõpetatava tegevusvaldkonnaga, kui need võõrandatakse, tasutakse, vähendatakse või likvideeritakse peale vastava osa lõpetamist. Kui need kirjed aga esinevad jätkuvalt peale vastava osa lõpetamist, ei tohi neid vastavas ulatuses lõpetatava tegevusvaldkonnaga seostada.

29. Kui esmast avalikustamist põhjustav sündmus toimub peale ettevõtte aruandeperioodi lõppu, kuid enne finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist, peavad need finantsaruanded vastama paragrahvis 27 sätestatud avalikustamisnõuetele.

30. Näiteks ettevõtte majandusaasta lõpeb 31. detsembril 20X5 ning juhtorgan kinnitab tegevuse lõpetamise plaani 15. detsembril 20X5, avalikustades selle plaani 10. jaanuaril 20x6. Juhtorgan kinnitab 20X5. aasta finantsaruanded 20. märtsil 20X6. 20X5. aasta finantsaruanded peavad vastama paragrahvis 27 sätestatud avalikustamisnõuetele.

Muu avalikustatav informatsioon

31. Kui ettevõte võõrandab lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varasid või tasub kohustisi või sõlmib siduvaid lepinguid nende varade müügiks, peab ta selliste sündmuste ilmnemisel oma finantsaruannetesse lisama järgmise informatsiooni:

a) mistahes lõpetatava tegevusega seotud varade võõrandamisel või kohustiste tasumisel kajastatava kasumi või kahjumi puhul (i) maksustamiseelse kasumi või kahjumi suurus ja (ii) standardi IAS 12 paragrahviga 81(h) nõutav kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu; ja

b) selliste netovarade, mille kohta ettevõte on sõlminud ühe või mitu siduvat müügilepingut, neto müügihinnad või hindade vahemik (peale oodatavate võõrandamiskulude mahaarvestamist), kõnealuste rahavoogude eeldatav laekumise aeg ja nende netovarade bilansiline maksumus.

32. Eelmises paragrahvis osutatud vara võõrandamised, kohustiste tasumised ja siduvad müügilepingud võivad ilmneda samaaegselt esmast avalikustamist põhjustava sündmusega või perioodil, mil esmast avalikustamist põhjustav sündmus toimub, või hilisemal perioodil. Juhul kui mõned lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varad on peale majandusaasta lõppu, kuid enne seda, kui juhatus on finantsaruanded avaldamiseks heaks kiitnud, tegelikult müüdud või nad on ühe või mitme sõlmitud siduva müügilepingu objektiks, lisatakse vastavalt standardile IAS 10 "Bilansipäevajärgsed sündmused" finantsaruannetesse paragrahvis 31 nõutav avalikustatav informatsioon, kui avalikustamata jätmine mõjutaks finantsaruannete kasutajate võimet anda õigeid hinnanguid ja teha õigeid otsuseid.

Avalikustatud informatsiooni ajakohastamine

33. Lisaks paragrahvides 27 ja 31 käsitletavale avalikustamisnõudele peab ettevõte esmast avalikustamist põhjustavale sündmusele järgnevate aruandeperioodide finantsaruannetesse lisama kõikide võõrandatavate või tasumisele kuuluvate varade ja kohustistega seotud rahavoogude suuruse ja ajastuse oluliste muutuste kirjelduse ning sündmused, mis neid muutusi põhjustavad.

34. Näited sündmustest ja tegevustest, mida on tarvis avalikustada, on siduvate vara müügilepingute olemus ja tingimused, varade jagunemine eraldi omakapitaliväärtpaberi emiteerimisega ettevõtte osanikele ning juriidiliste või haldusorganite heakskiit.

35. Paragrahvides 27–34 nõutavat avalikustatavat informatsiooni tuleb jätkuvalt avalikustada kuni selle aruandeperioodi kohta koostatavate finantsaruanneteni (kaasa arvatud), mil vastava osa tegevus on lõpetatud. Vastava osa tegevus on lõpetatud, kui plaan on sisuliselt lõpule viidud või sellest on loobutud, isegi kui kõik ostja(te) maksed ei ole selleks hetkeks veel tasutud.

36. Kui ettevõte loobub plaanist, mida on eelnevalt kajastatud tegevusvaldkonna lõpetamisena, või tunnistab selle plaani kehtetuks, peab ta kõnealuse asjaolu ja selle mõju avalikustama.

37. Eelmise paragrahvi tähenduses kuuluvad mõju avalikustamise alla kõik eelneva väärtuse langusest tingitud kahjumi või eraldise tühistamised, mida on kajastatud seoses lõpetatava tegevusvaldkonnaga.

Iga lõpetatava tegevusvaldkonna eraldi avalikustamine

38. Kõiki käesoleva standardi avalikustamisnõudeid peab kajastama iga lõpetatava tegevusvaldkonna kohta eraldi.

Nõutava avalikustatava informatsiooni esitusviis

Finantsaruannete või nende lisade esitus

39. Paragrahvidega 27–37 nõutava avalikustatava informatsiooni võib kajastada nii finantsaruannete lisades kui ka finantsaruannetes endas, välja arvatud lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud varade võõrandamisel või kohustiste tasumisel kajastatav maksustamiseelne kasum või kahjum (paragrahv 31(a)), mis tuleb kajastada kasumiaruandes.

40. Paragrahvides 27(f) ja 27(g) nõutavat informatsiooni on soovitatav avalikustada vastavalt kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes.

Mitteerakorralised tulud ja kulud

41. Lõpetatavat tegevusvaldkonda ei tohi kajastada erakorralise tulu või kuluna.

42. Standardi IAS 8 kohaselt on erakorralisteks tuludeks või kuludeks “tulud või kulud, mis tulenevad ettevõtte tavategevusest selgelt eristatavatest sündmustest või tehingutest, mistõttu ei saa eeldada nende sagedast või regulaarset kordumist”. Standardis IAS 8 toodud kaks erakorraliste kirjete näidet on varade sundvõõrandamine ja loodusõnnetused, millest kumbki ei sõltu ettevõtte juhtkonna tahtest. Vastavalt käesoleva standardi määratlusele peab tegevusvaldkonna lõpetamise aluseks olema ettevõtte juhtkonna ühtne plaan, mille kohaselt müüakse või võõrandatakse muul viisil oluline osa äritegevusest.

Mõiste “lõpetatav tegevusvaldkond” piiratud kasutus

43. Restruktureerimist või sündmust, mis ei vasta käesolevas standardis toodud lõpetatava tegevusvaldkonna mõistele, ei tohi nimetada lõpetatavaks tegevusvaldkonnaks.

Selgitava informatsiooni avalikustamine

44. Lisas A on toodud näited käesolevas standardis nõutud esitusviiside ja avalikustatava informatsiooni kohta.

Eelmiste perioodide andmete korrigeerimine

45. Eelmiste perioodide võrdlusandmeid, mis esitatakse pärast esmast avalikustamist põhjustavat sündmust koostatud finantsaruannetes, tuleb korrigeerida, et eraldada jätkatavate ja lõpetatavate tegevusvaldkondade varad, kohustised, tulud, kulud ja rahavood sarnaselt paragrahvide 27–43 nõuetele.

46. Lisas B on toodud selgitav näide eelmise punkti rakendamise kohta.

Avalikustamine vahearuannetes

47. Vahearuannete lisad peavad kirjeldama kõiki olulisi lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud tegevusi või sündmusi, mis on ilmnenud pärast viimase aastase aruandeperioodi lõppu ja kõiki olulisi muutusi võõrandatavate või tasumisele kuuluvate varade ja kohustistega seotud rahavoogude suuruses ja ajastuses.

48. See põhimõte on kooskõlas standardiga IAS 34 "Vahearuandlus", mille kohaselt vahearuannete lisade eesmärgiks on selgitada olulisi muutusi, mis on toimunud pärast eelmise majandusaasta aruande avaldamise kuupäeva.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

49. Käesolev rahvusvaheline raamatupidamisstandard kehtib nende finantsaruannete suhtes, mis hõlmavad 1.jaanuaril 1999 või pärast seda algavaid aruandeperioode. Pärast käesoleva standardi avaldamist koostatud finantsaruannete puhul on soovitatav varasem rakendamine.

50. Käesoleva standardiga asendatakse standardi IAS 8 "Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites" paragrahvid 19–22.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad