Kuidas vaidlustada maksuotsust

Kui füüsiline või juriidiline isik on kätte saanud maksuotsuse või vastutusotsuse, millega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal võimalik esitada kas vaie Maksu- ja Tolliametile või kaebus halduskohtusse. Kuidas seda teha, selgitab Häli Jürimäe, advokaadibüroo Aivar Pilv advokaat.

Esmalt tuleb maksukohustuslasel teada, et tal on võimalik esitada, kas vaie Maksu- ja Tolliametile või kaebus halduskohtusse. Maksuotsuses ja vastutusotsuses sisaldub viide vaidlustamise võimaluste, tähtaja ja korra kohta. Vaie haldusakti peale selle kehtetuks tunnistamise, muutmise või uue haldusakti väljaandmise nõudes tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast. Kaebuse haldusakti täielikuks või selle osa tühistamiseks võib halduskohtule esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti.

Täpsed tingimused, millele vaie peab vastama, sisalduvad maksukorralduse seaduse (MKS) §-s 139 ning kaebuse nõuded halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) §-s 10 (alates 01. jaanuarist 2012.a. kehtima hakkavas halduskohtumenetluse seadustikus hoopis §-s 38). Halduskohtusse kaebuse esitamisel maksuotsuse või vastutusotsuse peale tuleb arvestada riigilõivu tasumise kohustusega – riigilõivu tasutakse 5 protsenti vaidlustatavast summast, kuid mitte alla 15,97 euro ja mitte üle 958,67 euro.

Teiseks tuleb maksukohustuslasel erilist tähelepanu pöörata vaide ja kaebuse esitamise kõrval sellele, et maksuotsus ja vastutusotsus hakkab kehtima selle teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, maksusumma tuleb tasuda haldusaktis märgitud tähtaja jooksul, maksuvõlg muutub sissenõutavaks pärast märgitud tähtaja möödumist ning vaide või kaebuse esitamine haldusakti täitmist ei peata.

Maksusumma tasumise tähtpäeva kohta tuleb teada, et MKS § 95 lg 5 järgselt on üldjuhul, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, maksukohustuslasele antud 30 päevane maksusumma tasumise tähtpäev. Maksuotsus, millega määratakse tollivõla tekkimisega seotud maksusumma, toimetatakse maksukohustuslasele kätte vähemalt 10 päeva enne maksusumma tasumise tähtpäeva. Maksuotsuses võib teha hoiatuse sundtäitmise algatamise kohta kohustuse täitmatajätmise korral.

Vaide esitamisel on maksukohustuslasel MKS § 146 lg-le 3 tuginedes võimalik  taotleda maksuotsuse või vastutusotsuse täitmise peatamist. Koos halduskohtusse kaebuse esitamisega või pärast seda saab maksukohustuslane taotleda kohtult esialgse õiguskaitse korras vastutusotsuse või maksuotsuse kehtivuse või täitmise peatamist vastavalt HKMS §-le 121 (alates 01. jaanuarist 2012.a. kehtima hakkavas HKMS § 249).
Alates 01. jaanuarist 2012.a. kehtima hakkavas HKMS § 249 lg 2 järgi lisandub esialgse õiguskaitse taotlemise ja rakendamise võimalus nii kohustuslikus kui ka tavapärases vaidemenetluses. Maksuotsuse või vastutusotsuse täitmise peatamise ajal ei ole maksukohustuslasel kohustust määratud makse (s.h. intresse) tasuda ja teda ei käsitleta ka maksuvõlglasena (Riigikohtu 16. juuni 2008.a. otsust haldusasjas nr 3-3-1-21-08).

Maksuotsuse või vastutusotsuse täitmise peatamisega ei kaasne küll maksuvõla sundtäitmist ja avalikustamist, kuid see ei mõjuta seadusjärgse maksuvõla olemasolu ja sellega ei peatu intresside arvestamine. Intresside arvestamise kohta tuleb teada, et intresside arvestamine peatub maksusumma tasumisel ning arvestatavat intressimäära saab vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel. Intressi arvestatakse ja tasutakse maksusummalt, mida maksukohustuslane ei ole seadusega sätestatud tähtpäevaks tasunud. Maksuvõlalt arvestatav intressi määr on 0,06 % päevas. MKS § 117 lg-st 2 tulenevalt on maksuhalduril õigus vähendada maksuvõlalt arvestatavat intressi määra kuni 50% maksuvõla tasumise ajatamisel ja teha seda ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Riigikohus selgitas 25. aprilli 2011.a. otsuses haldusasjas nr 3-3-1-48-10, et maksukohustuslasel on õigus esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal nõue täita vabatahtlikult ning sel juhul võtab maksuhaldur täitmise vastu ning lõpetatakse võlalt intresside arvestamine. Seega kui maksukohustuslane on maksuotsusega või vastutusotsusega määratud summad tasunud ning halduskohus rahuldab maksukohustuslase kaebuse viimasele positiivselt, tühistades maksuotsuse täielikult või osaliselt, siis tuleb maksukohustuslasel jälgida, et maksuhaldur tagastaks tema seni tasutud maksusummad ja tasuks maksukohustuslasele ka vastavalt intresse. Kui kohus maksuotsust või vastutusotsust ei tühista, siis kaasneb sellega isikule kohustus tasuda esiteks maksusumma ja teiseks intressid alates kuupäevast, millal isikul tuli seadusjärgselt maksusumma tasuda.

Riigikohtu 25. aprilli 2011.a. otsusest haldusasjas nr 3-3-1-48-10 (p 17, p 19) järeldub ühtlasi, et samal ajal, kui maksuotsuse täitmine on peatatud esialgse õiguskaitse korras, on maksukohustuslasel õigus taotleda maksuvõla ajatamist. Riigikohtu lahendist järelduvalt peab maksukohustuslasel jääma võimalus taotleda  MKS § 117 lg 2 alusel intresside vähendamist esialgse õiguskaitse kohaldamise ajaks.

Kui maksuotsuse või vastutusotsuse täitmist ei peatata vaide või kaebuse esitamise ajal, tuleb arvestada kohustusega maksud tasuda ja kuni maksude tasumiseni või tasumise ajatamiseni maksuvõla avalikustamisega, mis omab kindlasti mõju suhetele seniste ja tulevaste tehingupartneritega. Juhul kui maksuhalduri poolt määratud makse tähtaegselt ei tasuta või tasumist ei ajatata, on maksuhalduril õigus ja kohustus algatada maksuvõla sissenõudmiseks sundtäitmine.
Maksuvõla sundtäitmiseks on maksuhalduril õigus arestida võlgniku pangakonto või kanda tema pangakontolt raha üle maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses, taotleda kinnisasja käsutamise keelumärke kandmist kinnistusraamatusse, vallasasja käsutamise keelumärke kandmist ehitisregistrisse, sõiduvahendi käsutamise keelumärke kandmist vastavasse registrisse, laeva käsutamise keelumärke kandmist laevakinnistusraamatusse, anda korralduse väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks, taotleda hüpoteegi seadmist kinnisasjale või laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile, pöörata sissenõue rahalistele nõuetele ja varalistele õigustele ning pöörduda kohtutäituri poole.

Praeguseks hetkeks on Riigikogus esimese lugemise läbinud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduse muutmise seadus, mida plaanitakse jõustada 01. jaanuaril 2011.a. ja milles mh lihtsustatakse ja ühtlustatakse Maksu- ja Tolliameti ja välisriikide vastavate asutuste vahelist maksude sissenõudmise menetlust.

Võttes kokku eeltoodut, tuleks maksuotsuse või vastutusotsuse kättesaamisel maksukohustuslasel kiiresti üle vaadata, kas sellega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Kui viimast on tehtud, siis tuleb kiirelt läbi mõelda haldusakti vaidlustamise võimalused ja paralleelselt võimalused hoidmaks ära maksuvõla sundtäitmist, sest 30 päeva ei olegi nii pikk periood.

Artikli autor on Häli Jürimäe, Advokaadibüroo Aivar Pilv advokaat.

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Õigusblog Aivar Pilv

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad