5 võimalust tahteavalduse edastamiseks

Tahteavalduse edastamiseks on vähemalt viis levinud võimalust, millest igaühel oma eelised ja puudused. Tahteavalduse edastamisel erinevate strateegiate kaalumine on oluline juba seetõttu, et füüsilisele ja juriidilisele isikule suunatud tahteavalduse kättesaamist võidakse kohtupraktikas tõlgendada erinevalt.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt muutub kindlale isikule suunatud tahteavaldus (nt soov leping üles öelda) kehtivaks tahtevalduse kättesaamisega. Kuigi seaduse sõnastus on konkreetne, võib tahteavalduste kättesaamise tõendamine osutuda problemaatiliseks. Probleem on tunnetatav eelkõige pankrotimenetluse algatamise (nt võlgnik keeldub pankrotihoiatust vastu võtmast) ning lepingutest taganemise või nende ülesütlemise puhul (nt töötaja keeldub tööandja poolset töölepingu ülesütlemisavaldust vastu võtmast).

Tahteavalduse edastamine tähitud kirjaga

Reeglina viib tähitud kirja adressaadini postiljon, kes palub saajalt kirja kättesaamise kohta allkirja, kuid pahatahtlik lepingupool ei pruugi postiljonile ust avada ja saatelehte allkirjastada. Kui postiljon saatelehele allkirja ei saa, saadetakse adressaadi postkasti teatis tähitud kirja saabumise kohta. Kui adressaat kirjale postkontorisse järele ei lähe, tagastatakse kiri selle saatjale. Eeltoodust lähtuvalt tekib küsimus, kas tahteavaldust saab lugeda adressaadi poolt kättesaaduks, kui tähitud kirja saabumise teatise adressaadini saabumisest on möödas mõistlik aeg?

Riigikohus (3-2-1-8-09) (1)  vastas eeltoodud küsimusele eitavalt. Kolleegium leidis, et kuna tähitud kirja saabumise ja postiasutusse hoiustamise teatis ei sisalda teavet saabunud kirja sisu kohta, siis puudub tahteavalduse saajal mõistlik võimalus tahteavalduse sisuga tutvuda. Seetõttu ei saa vastava teatise postkasti panekuga lugeda tahteavaldust kättesaaduks. Füüsiliste isikute puhul on selline Riigikohtu lähenemine põhjendatud, aga kas taoline lähenemine peaks kehtima ka juriidiliste isikute suhtes?

Riigikohus (2) on haldusmenetluse puhul (dokumendi kättetoimetamine menetlusosalisele) leidnud, et kui postiasutusel pole võimalik dokumenti juriidilisele isikule üle anda, tuleb dokument lugeda kättetoimetatuks tähitud kirja saabumise kohta teate jätmise hetkest. Riigikohtu (3-3-1-10-04) hinnangul „peab juriidiline isik oma registrijärgsel aadressil pidevalt hoolitsema posti vastuvõtmise eest juhatuse liikme või muu volitatud isiku poolt. Jättes posti vastuvõtmise korraldamata, võtab juriidiline isik endale riski, et olulised teated, sh maksuhalduri haldusaktid, ei jõua temani. Mõistlik on eeldada, et väljastusteate jätmise järel pöördub adressaat kohe postiasutuse poole, sest tähitult saatmine viitab selgelt postisaadetise olulisusele.“

Kuigi TsÜS-i ja haldusmenetluse seaduse vastavalt tahteavalduse tegemist ja dokumendi postiga kättetoimetamist reguleerivad sätted (3) ei ole identsed ning need reguleerivad erinevaid õigusvaldkondi, on autorid seisukohal, et Riigikohtu poolt haldusmenetluse puhul juriidilistele isikutele dokumendi tähitud kirjaga kättetoimetamisele kohaldatavad põhimõtted peaksid kehtima ka juriidilistele isikutele tahteavalduse tegemise puhul TsÜS-i mõttes.

Vaatamata asjaolule, et Riigikohtu tsiviilkolleegium ei eristanud tahteavalduse kättesaamist analüüsides füüsilisi- ja juriidilisi isikuid, on meie arvates pigem põhjendatud tõlgendus, mille kohaselt saab juriidiliste isikute puhul lugeda tahteavaldust kättesaaduks, kui tahteavalduse saaja postkasti tähitud kirja saabumise teatise panekust on möödas mõistlik aeg.

Nõustume Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohtadega, mille kohaselt peab juriidiline isik oma registrijärgsel aadressil pidevalt hoolitsema posti vastuvõtmise eest. Selline seisukoht on põhjendatud eelkõige normaalse tsiviil- ning majanduskäibe tagamiseks. Kuna juriidilisel isikul on kohustus pidevalt posti vastuvõtmist korraldada, siis ei peaks olema õige lähenemine, mille kohaselt juriidiline isik saaks Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendile (3-2-1-8-09) tuginedes väita, et ei ole tahteavaldust tähitud kirja kohta teatise postkasti panemisest mõistliku tähtaja möödudes kätte saanud.

Eelised:
• tähitud kirja saatmist on kerge tõendada (postiasutuse tšekk, väljastusteade);
• tähitud kirja liikumine on jälgitav (millal oli kiri kandes, millal jäeti postkasti teatis kirja saabumise kohta, jne);
• juriidilise isiku puhul on autorite arvates pigem õige tõlgendus, mille kohaselt peaks tähitud kirja saabumise kohta teatise panemisega juriidilise isiku postkasti ja sellest mõistliku aja möödumisega saama lugeda tahteavaldus kättesaaduks;
• soodne hind;

Puudused:
• füüsilise isiku puhul ei saa tähitud kirja saabumise kohta teatise panemisega füüsilise isiku postkasti ja sellest mõistliku aja möödumisega lugeda tahteavaldust kättesaaduks;
• eeldab, et adressaadi elu-, tegevus- või asukoha aadress on saatjale teada (4);

Tahteavalduse edastamine lihtkirjaga

Kuigi lihtkiri jõuab tavaliselt adressaadini kiiremini kui tähitud kiri, võib sel viisil tahteavalduse edastamise ja selle kättesaamise tõendamine praktikas osutuda võimatuks. Seda eelkõige seetõttu, et lihtkirja puhul ei väljastata selle saatjale tõendit kirja saatmise kohta. Ümbrikule kantakse vaid postiasutuse tempel kirja vastuvõtmise kohta ning kirja edasist teekonda meile teadaolevalt ei dokumenteerita. Eeltoodust tulenevalt ei ole tahteavalduse saatmine lihtkirjaga pahatahtlikule võlgnikule või lepingupoolele soovitatav, kuna kirja adressaat võib eitada kirja saamist. Seega ei õnnestu tahteavalduse saatjal sellisel juhul suure tõenäosusega avalduse kättesaamist pahatahtliku adressaadi poolt tõendada.

Eelised:
• lihtkiri jõuab adressaadini reeglina kiiremini kui tähitud kiri;
• soodne hind;

Puudused:
• saatjale ei väljastata lihtkirja saatmise kohta tõendit, mistõttu võib lihtkirja saatmise tõendamine hilisemas kohtumenetluses osutuda võimatuks;
• lihtkirja liikumine ei ole jälgitav;
• eeldab, et adressaadi elu-, tegevus- või asukoha aadress on saatjale teada;


Tahteavaldus e-posti kaudu

Üheks populaarsemaks ning soodsamaks tahteavalduse edastamise viisiks on e-posti kasutamine. E-postiga edastatud tahteavalduse kättesaamise tõendamine eeldab reeglina sellekohast kinnitust adressaadi poolt (nt adressaat vastab tahteavalduse saatjale e-kirjaga, et on vastava avalduse kätte saanud). Oluline on tähele panna, et juhul, kui pahatahtlikud võlgnikud või lepingupooled vastavat kinnitust tahteavalduse saatjale ei edasta, võib tahteavalduse kättesaamise tõendamine hilisemas kohtumenetluse osutuda problemaatiliseks. Meie praktikas on kohtud mõningatel juhtudel siiski lugenud e-kirjaga edastatud tahteavalduse adressaadi poolt kättesaaduks ka juhul, kui tahteavalduse saatjal puudub adressaadi poolne kinnitus tahteavalduse kättesaamise kohta (eelkõige juhul, kui on muud moodi tõendatud, et adressaat vastavat e-posti aadressi igapäevaselt kasutab, nt on esitanud antud e-posti aadressilt müügipakkumisi, saatnud e-kirju teistele isikutele jne).   

Eelised:
• e-kiri jõuab reeglina adressaadini mõne sekundi/minuti jooksul;
• rahaliselt soodsaim tahteavalduse esitamise viis;

Puudused:
• eeldab, et adressaadi e-posti aadress on tahteavalduse saatjale teada;
• e-postiga edastatud tahteavalduse kättesaamise tõendamine adressaadi poolt eeldab reeglina adressaadi kinnitust e-kirja kättesaamise kohta;

Tahteavalduse edastamine kullerteenusega

Kullerteenus on võrreldav tähitud kirja saatmisega. Erinevus seisneb selles, et kui tähitud kirja puhul ei jäeta saadetist (olukorras, kus adressaati ei ole kodus) saaja postkasti, siis on kullerteenuse puhul võimalik vastavat teenust tellida. Sellisel juhul on soovitatav kulleriga saadetise edastamise protseduuris detailselt kokku leppida, paludes tal kirja saatmise ning selle adressaadi postkasti panemise kohta koostada protokoll, mida oleks hiljem võimalik kohtumenetluses tõendina kasutada.

Kui kuller jätab adressaadi postkasti saadetise, mitte aga teate saadetise saabumise kohta, ei saa tahteavalduse saaja enam tugineda väitele, et tal puudub mõistlik võimalus tahteavalduse sisuga tutvuda.

Eelised:
• kui kuller jätab saadetise adressaadi postkasti, siis saab mõistliku aja möödudes lugeda tahteavaldust kättesaaduks nii juriidilise- kui ka füüsilise isiku poolt. Oluline on, et eeltoodud protseduur oleks hilisema võimaliku vaidluse (sh kohtumenetluse) tarbeks täpselt ja korrektselt dokumenteeritud;
• kiirus (reeglina on kuller võimalik tellida samal päeval);

Puudused:
• teenus on tunduvalt kallim kui tähitud kirjaga saatmine, kuid reeglina odavam kui täituri ametiteenuse kasutamine;
• eeldab, et adressaadi elu-, tegevus- või asukoha aadress on saatjale teada;

Kohtutäituri kaasamine enne kohtumenetlust

Kuigi kohtutäitureid kasutatakse valdavalt täitedokumentide (nt jõustunud kohtuotsus või määrus tsiviilasjas) alusel sundtäitmise läbiviimiseks, on seaduse kohaselt täituritel õigus pakkuda ka ametiteenuseid.  Üheks täiturite poolt pakutavaks teenuseks on tahteavalduse kättetoimetamine, mis on võrreldav kullerteenusega. Oluline vahe võrreldes teiste dokumendi edastamise viisidega seisneb selles, et tahteavalduse kättetoimetamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus menetlusdokumentide kohta sätestatut ning kohtutäituril on õigus kasutada kõiki kohtule dokumendi kättetoimetamiseks lubatud viise. Muuhulgas on täituril õigus kohtu kaudu dokument avalikult kätte toimetada.

Eelised:
• kohtutäituritel on reeglina isikute otsimise ja neile dokumentide kättetoimetamisega hulgaliselt kogemusi;
• täitur võib tahteavalduse kättetoimetamiseks kasutada kõiki kohtule menetlusdokumendi kättetoimetamiseks lubatud viise;
• täitur saab äärmuslikel juhtudel tahteavalduse avalikult kätte toimetada;

Puudused:
• tunduvalt kallim kui kullerteenus;
• reeglina aeglasem kui kullerteenus;

Soovitused tahteavalduse saatmisel:

• Tee kindlaks, kas tahteavalduse saaja on juriidiline- või füüsiline isik.

• Tee kindlaks, kas on teada isiku e-posti aadress, asu-, tegevus- või elukoht. Juriidilise isiku puhul saab lähtuda registrijärgsest-, lepinguga seotud tahteavalduse puhul tegevuskoha aadressist. Füüsilise isiku puhul tuleb asjaolu, et isik vastaval aadressil elab, tõendada tahteavalduse saatjal. Seega hangi võimalusel tõendid selle kohta, et isik vastaval aadressil elab. Lisaks on füüsiliste isikute puhul soovitatav kontrollida rahvastikuregistrit.

• Kui adressaadiks on juriidiline isik, on soovitatav edastada tahteavaldus tähitud kirja- või kulleriga.

• Kui füüsilise isiku elukoht on teada, on soovitatav edastada tahteavaldus kulleriga ning paluda kulleril, juhul, kui adressaat saadetist vastu ei võta, ümbrik adressaadi postkasti jätta ning see protokollida.

• Juhul, kui on teada isiku e-posti aadress, on soovitatav uurida, kas isik antud e-posti aadressi reaalselt kasutab (nt on kasutanud antud aadressi varasemas suhtluses jne). Vaatamata eeltoodule on soovitatav tahteavalduse edastamist muul viisil e-kirjaga alati dubleerida.

• Kui füüsilise isiku elukoht ei ole teada, siis on mõistlik kasutada kohtutäituri ametiteenust.

(1)  Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 17.03.2009 lahendis nr 3-2-1-8-09 analüüsiti krediidilepingu ülesütlemisavalduse kättesaamist. 
(2)  Riigikohtu halduskolleegiumi 19.12.2007 määrus nr 3-3-1-75-07 p 15, 03.03.2004 määrus nr 3-3-1-10-04 p 14 ja 20.05.2003 määrus nr 3-3-1-37-03 p 11.
(3)  Haldusmenetluse seadus § 26 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 69 jj.
(4) Füüsilise isiku puhul tuleb saatjal tõendada, et adressaat vastaval aadressil ka tegelikult elab. Antud eeldus kehtib ka tahteavalduse lihtkirjaga kui ka kulleriga edastamise korral.

Soovitatav kirjandus:

Tiivel, R. Tsiviilõiguse üldosa. Loengud. Tallinn, 2009, lk 108-113.
Hallik, L.
Tahteavaldus tsiviilõiguses. Magistritöö. Juhendaja Varul, P. Tartu Ülikool õigusteaduskond, 2005

Artikli autorid on Valter Võhma, advokaadibüroo Hedman Partners jurist ja Urmas Kiik, advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat.

Osale arutelus

  • Lemmi Kann, Hedman Partners Õigusblog

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

SimplBooks – kõige lihtsam raamatupidamis-
tarkvara

SimplBooksi veebipõhine raamatupidamistarkvara on oma lihtsuse ja soodsa hinna poolest mõeldud just eelkõige väikeettevõtetele. Meid kasutab üle 2500 ettevõtte ja raamatupidaja.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

MERKO otsib raamatupidamise osakonda RAAMATUPIDAJAT

Merko Ehitus Eesti AS

18. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad